Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Informatii utile – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

____________________________________________________________________________
18 DECEMBRIE 2007
____________________________________________________________________________

I. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip;
2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

II. Acte necesare întabulării dreptului de concesiune
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

III. Acte necesare radierii ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare
1. Cerere tip;
2. Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

IV. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare
1. Cerere tip;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.

V. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societăţii, fuziune/absorbţie
1. Cerere tip;
2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului;
3. Certificatul de înmatriculare – copie legalizată;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

VI. Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

VII. Acte necesare pentru reconstituirea cărţilor funciare
1. Cerere tip;
2. Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire;
4. Certificat fiscal de la primăria locală.

VIII. Actele necesare pentru notarea somaţiei de plată în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

IX. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
1. Cerere tip;
2. Documentaţia cadastrală;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

X. Acte necesare eliberării copiilor după cărţile funciare, conforme cu originalul
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.

XI. Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.

XII. Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitaţie, servitute, superficie)
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifică radierea – copie legalizată;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
* Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!

XIII. Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare
1. Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!

XIV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

XV. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.

XVI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001
1. Cerere tip;
2. Dispoziţia de restituire emisă de primărie;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

XVII. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătoreşti
1. Cerere tip;
2. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

XVIII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de ipotecă
1. Cerere tip;
2. Contract de ipotecă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.

XIX. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire
1. Cerere tip;
2. Certificatul de moştenitor *;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
* Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară!

XX. Acte necesare pentru înscrierea unei construcţii finalizate şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3. Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcţiei;
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;
6. Dovada achitării integrale a tarifului.

XXI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru prima inregistrare a unui imobil
http://www.ancpi.ro/images/documente/prima_inregistrare_imobil.pdf

Acte necesare pentru prima inregistrare a unui apartament
http://www.ancpi.ro/images/documente/prima_inregistrare_apartament.pdf

Advertisements