Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

( 6 ) AUTORIZAŢIE SANITARĂ ELIBERATĂ CONF. H.G. 573/2002

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
a) o declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 – pct. I, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1;
b) documentaţia de prezentare a activităţii conform anexei nr. 2.3, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, şi care sunt supuse evaluării;
c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.

I. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere

1513 – Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)
1533 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1543 – Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
1589 – Fabricarea altor produse alimentare
5221 – Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 – Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 – Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5227 – Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
5541 – Cafenele şi baruri fără spectacol
5542 – Cafenele şi baruri cu spectacol
7470 – Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de dezinfecţie, de dezinsecţie şi deratizare din clădiri.
8031 – Învăţământ universitar
8032 – Învăţământ postuniversitar şi de doctorat
8041 – Şcoli de conducere (pilotaj)
8042 – Alte forme de învăţământ
8512 – Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de asistenţă medicală primară.
8532 – Activităţi de asistenţă socială fără cazare
NOTĂ: Se aplică numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale; activităţi de protecţie şi îndrumare pentru copii, vizitarea persoanelor în vârstă; consultaţii familiale şi conjugale; activităţi de asistenţă şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora; activităţi privind recalificarea profesională şi calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiţia ca acestea să nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat.
9000 – Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor privind ridicarea deşeurilor, resturilor şi gunoaielor menajere, industriale şi comerciale, transportul şi eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum şi evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea şi eliminarea lor; activităţilor privind evacuarea apelor uzate; activităţilor privind vidanjarea şi curăţarea haznalelor şi gropilor septice, întreţinerea toaletelor, măturarea, udarea străzilor, drumurilor, staţiilor şi altele asemenea.
9272 – Alte activităţi recreative
NOTĂ: Se aplică numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de înot şi altele asemenea).
9304 – Activităţi de întreţinere corporală
DECLARAŢIE (*.doc)

II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1)
din Procedura de autorizare sanitară a funcţionarii comercianţilor:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare nr. ………………../…………….., obţinută anterior prezentei solicitări.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare şi normele de igienă şi de sănătate publică, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

Data: ……………………. Semnătura ………………….

II. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

1551 – Fabricarea produselor lactate
1552 – Fabricarea îngheţatei
1581 – Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor referitoare la produsele de patiserie: prăjituri, checuri, plăcinte, tarte, pateuri şi alte produse de acest gen fabricate pe bază de aluaturi, precum şi la produsele expandate.
1584 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor referitoare la produsele de laborator şi cofetărie.
1588 – Fabricarea preparatelor dietetice şi a produselor alimentare pentru copii
1598 – Producţia de ape minerale îmbuteliate la surse
1596 – Fabricarea berii
1599 – Fabricarea băuturilor nealcoolice
4100 – Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei
5224 – Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
5511 – Hoteluri şi moteluri cu restaurant
5512 – Hoteluri şi moteluri fără restaurant
5521 – Tabere de tineret
5522 – Campinguri
5523 – Alte mijloace de cazare
5530 – Restaurante
5551 – Cantine
5552 – Alte unităţi de preparare a hranei
NOTĂ: Se aplică şi pentru activităţi de tipul fast food, catering şi altele asemenea.
8011 – Învăţământ preşcolar
8012 – Învăţământ primar
8021 – Învăţământ gimnazial
8022 – Învăţământ liceal
8023 – Învăţământ profesional
8024 – Învăţământ postliceal
8511 – Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială
8512 – Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor de asistenţă medicală de specialitate.
8513 – Activităţi de asistenţă stomatologică
8514 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8531 – Activităţi de asistenţă socială cu cazare
9272 – Alte activităţi recreative: ştranduri amenajate în zone naturale
NOTĂ: Se aplică numai activităţilor din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.
9302 – Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9304 – Activităţi de întreţinere corporală (baie publică)

FIŞA (*.doc)

Advertisements