Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Buletin Informativ

în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

CUPRINS

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice
 Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice
 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
 Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 Programele şi strategiile proprii
 Lista cuprinzând documentele de interes public
 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

 O.G 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată prin LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002

 ORDONANŢA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie

 H.G 1083/2004, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice

A. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INA

B. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR DIN CADRUL INA

CABINET DIRECTOR GENERAL

Atribuţiile personalului cabinetului demnitarului sunt cele prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală şi care se complinesc cu cele stabilite pprin ordin al directorului general.

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Întocmeşte anual proiectul planului de audit şi îl supune spre aprobare directorului general;

Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Institutului sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

Informează direcţia de audit intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor despre recomandările neînsuşite de către directorul general al Institutului, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;

Întocmeşte şi transmite rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea sa de audit, Direcţiei de audit intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la cererea acesteia;

Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomnadărilor, eventuale iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şiinformaţii referitoare la pregătirea profesională.

În cazul identificării unor neajunsuri, abateri sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al Institutului sau unei alte structuri de control intern dtabilită de acesta, în termen de 3 zile.

COMPARTIMENTUL JURIDIC
a) îndrumă, coordonează, evaluează şi controlează realizarea activităţilor specifice Institutului din punct de vedere juridic;
b) apără cu mijloace juridice specifice drepturile şi interesele legitime ale Institutului în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu orice persoană română sau străină;
c) asigură consultaţii cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de jurisdicţie, de urmărire penală, precum şi în cea a notarilor publici, numai în vederea susţinerii intereselor instituţiei sau, după caz, a personalului din cadrul institutului;
d) informează şi prezintă conducerii, precum şi celorlalte substructuri funcţionale, actele normative de interes pentru activitatea specifică;
e) veghează la aplicarea corectă a reglementărilor legale în activitatea Institutului;
f) participă la elaborarea propunerilor de proiecte de acte normative care privesc organizarea şi funcţionarea Institutului; avizul are carcter conform;
g)avizează toate materialele, rapoartele, analizele şi documentaţiile pregătite de substructurile Institutului care urmează a fi prezentate spre analiză şi aprobare consiliului ştiinţific, convenţiile, precum şi proiectele de ordine care urmează a fi emise de directorul general al Institutului; avizul are caracter conform;
h) întocmeşte documentaţia necesară în dosarele civile, penale sau comerciale în vederea formulării cererilor în justiţie, a apărărilor prevăzute de lege şi a concluziilor scrise necesare în fiecare cauză în parte;
i) asigură evidenţa tuturor cauzelor şi actelor procedurale emise, pentru fiecare dosar în parte;
j) reprezintă interesele Institutului în cauzele în care s-au exercitat căile de atac, în calitate de reclamant/apelant sau pârât/intimat în faţa tribunalelor, curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi în faţa Curţii Constituţionale;
k) semnalează directorului general, cazurile de aplicare neuniformă a legii, şi după caz, propune elaborarea, modificarea şi completarea unor acte normative;
l) participă la soluţionarea, pe cale amiabilă, a unor situaţii litigioase dintre Institut şi beneficiarii/furnizorii acestuia;
m) supune spre aprobare conducerii Institutului măsuri care reglementează domeniul propriu de activitate; în toate problemele care le privesc în mod direct;
n) asigură evidenţa oricăror acte normative care privesc activitatea Institutului, adoptate sau emise, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi hotărârile adoptate de consiliul ştiinţific şi ordinele emise de directorul general;
o) colaborează cu substructurile funcţionale ale Institutului la elaborarea Regulamentului de organizare şi functionare, denumit pe scurt R.O.F. şi a Regulamentului de ordine interioară, denumit pe scurt R.O.I..
p) participă la lucrările comisiei de disciplină a Institutului şi gestionează evidenţa dosarelor şi documentelor acestei comisii.

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ

a) stabileşte structura şi conţinutul programelor de formare continuă, precum şi metodele de instruire cele mai eficiente;
b) asigură realizarea şi implementarea regulamentelor pentru programele de formare pe care le organizează;
c) analizează necesarul de resurse pentru fiecare dintre programele pe care le organizează şi fundamentează proiecte de buget pentru fiecare dintre acestea, le supune avizării secretarului general şi le înaintează Serviciului economic şi resurse umane; bugetele programelor de specializare vor fi aprobate de consiliul ştiinţific.
d) evaluează toate cheltuielile aferente programelor şi le supune spre avizare Serviciului economic şi resurse umane şi spre aprobarea secretarului general al Institutului.
e) propune directorului general condiţiile de acces ale funcţionarilor şi celorlalte categorii de participanţi la programele pe care le organizează; condiţiile de acces sunt aprobate de consiliul ştiinţific şi cuprinse în hotărârea de guvern privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
f) organizează concursurile de admitere la programele pe care le derulează;
g) identifică şi propune directorului general lista de formatori pentru fiecare program şi modul de program;
h) defineşte, implementează şi propune directorului general metodele de evaluare pe module ale fiecărui program pe care îl organizează şi condiţiile de examinare finală a participanţilor la programe;
i) organizează şi asigură condiţiile de efectuare a stagiilor practice de formare de către participanţii la programele sale;
j) asigură organizarea din punct de vedere logistic a programelor pe care le derulează şi a evenimentelor ştiinţifice organizate de Institut în strânsă legătură cu aceste programe; în acest sens, solicită secretarului general logistica şi mijloacele materiale necesare desfăşurării efective a programelor şi evenimentelor menţionate.

Serviciul planificare şi dezvoltare metodologică

a) recrutează, selecţionează şi formează formatori şi mentori;
b) gestionează baza de date şi reţeaua de formatori şi mentori;
c) gestionează grupurile tematice;
d) dezvoltă/adaptează curricula programelor de formare pe care le derulează;
e) elaborează procedura de recrutare, selecţie şi formare de formatori şi mentori;
f) planifică anual programele de formare continuă;
g) elaborează metodologia de certificare şi desfăşoară procedura de certificare proprie a Institutului pentru formatori şi mentori;
h) elaborează regulamentul şi procedura de organizare şi desfăşurare privind concursul naţional de admitere la programele de formare specializată organizate de Institut;
i) elaborează manuale de proceduri, cu sprijinul echipelor de asistenţă tehnică privind managementul formării la Institut, tipologie de formare adecvată pe grupurile ţintă din programele organizate de Institut etc.;
j) analizează necesarul de resurse şi fundamentează proiecte de buget;
k) oferă informaţii pentru pagina de internet a institutului, în ceea ce priveşte programele de formare continuă organizate;

Serviciul organizare şi implementare programe

a) derulează procedurile de pregătire, implementare şi evaluare intermediară a programelor de formare continuă;
b) gestionează resursele aferente fiecărui program în parte precum şi locaţiile de desfăşurare, pe baza unor proceduri transparente şi cu avizul directorului de Departament;
c) pregăteşte setul de materiale aferente desfăşurării programelor, respectiv: invitaţii, liste de prezenţă, formulare de înscriere şi evaluare, orar, suporturi de curs etc.;
d) întocmeşte fişa de necesar pentru programe;
e) întocmeşte valizele pedagogice aferente fiecărui program în parte;
f) asigură derularea evaluării intermediare a programului, prin întocmirea raportului de analiză a modului de organizare şi desfăşurare a fiecărui program în parte sau a fiecărui modul de program;
g) gestionează reţeaua de absolvenţi programe ale Institutului; contact regulat cu absolvenţii programului, implicarea acestora ca factori resursă de multiplicare privind imaginea programelor şi implicit a Institutului.

Compartimentul studii, analiză şi impact

a) elaborează proceduri şi instrumente de analiză a nevoilor de formare;
b) participă la derularea analizei nevoilor de formare: întocmeşte planul de acţiune, rapoarte etc.;
c) adaptează procedurile şi standardele programelor de formare la nevoile grupului ţintă;
d) elaborează proceduri de monitorizare şi evaluare a impactului formării;
e) asigură monitorizarea activităţii de formare;
f) elaborează profiluri aplicabile în procesul de recrutare şi selecţie a formatorilor, mentorilor şi a participanţilor la programe;
g) elaborează rapoarte/statistici/situaţii în legătură cu programele organizate;
h) elaborează studii de impact şi analize comparative;
i) elaborează şi implementează analiza post-evaluare;
j) gestionează şi analizează valizele pedagogice, compilând informaţii statistice şi raportări pe baza acestora.

Compartimentul secretariat şi administrare programe

a) asigură logistica sălilor în care se desfăşoară formarea continuă, respectiv: aparatură audio-video, calculator, flipchart, produse de papetărie, aranjare săli;
b) gestionează listele de prezenţă la programele specifice;
c) asigură gestiunea bazei de date cu participanţii la programele Institutului;
d) gestionează, respectiv primeşte, grupează şi arhivează temele elaborate de către participanţii la programele organizate în cadrul Departamentului;
e) asigură relaţia cu compartimentul de pregătire materiale logistice din cadrul serviciului administrativ pentru servicii de multiplicare, legare, copertare şi distribuire a materialelor aferente fiecărui program în parte;
f) organizează logistic evaluările, examenele şi concursurile;
g) gestionează cataloagele cu note pentru programele de formare specializată;
h) gestionează şi actualizează informaţiile cuprinse la panoul –avizier;
i) gestionează, completează şi înregistrează în Registrele de Diplome şi Certificate, după caz, toate diplomele şi certificatele acordate în urma absolvirii programelor de formare continuă;
j) ţine evidenţa corespondenţei interne şi externe departamentului, precum şi a răspunsurilor pentru petenţi sau solicitanţi de materiale informative aferente programelor;
k) arhivează actele cu caracter intern precum şi a celor emise pentru exterior.

DEPARTAMENTUL DE DEZVOLTARE ŞI COOPERARE INSTITUŢIONALĂ

a) participă la elaborarea strategiei de formare continuă a funcţionarilor publici şi a strategiei globale de reformă a administraţiei;
b) elaborează si monitorizează strategia de dezvoltare a Institutului;
c) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională pentru susţinerea activităţilor Institutului;
d) iniţiază şi dezvoltă parteneriate naţionale şi internaţionale;
e) organizează evenimente ştiinţifice în colaborare cu celelalte departamente implicate;
f) elaborează şi monitorizează standardele de calitate în strânsă colaborare cu Departamentul de formare continuă;
g) analizează necesarul de resurse pentru fiecare dintre proiectele planificate şi fundamentează proiecte de buget pentru fiecare dintre acestea, le supune avizării secretarului general şi le înaintează Serviciului economic şi resurse umane; aceste bugete se supun aprobării consiliului ştiinţific;
h) solicită secretarului general logistica şi mijloacele materiale necesare desfăşurării efective a activităţii care are obligaţia de a răspunde solicitării în cel mai scurt timp.

Serviciul strategii şi proiecte

a) elaborează in colaborare cu celelalte departamente şi servicii strategia de dezvoltare a Institutului;
b) monitorizează şi evaluează stadiul implementării strategiei Institutului;
c) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării strategiei de formare şi a strategiei de dezvoltare a Institutului, elaborează rapoartele de monitorizare şi de evaluare, beneficiază de sprijinul tuturor departamentelor implicate;
d) elaborează standardele de calitate privind procesul de formare şi monitorizează aplicarea lor;
e) analizează în cadrul reţelei naţionale şi internaţionale a furnizorilor de formare tendinţele privind dezvoltarea şi aplicarea standardelor de calitate;
f) identifică, formulează, implementează şi monitorizează programele de asistenţă tehnică nationale şi internaţionale, altele decat PHARE, asigurând interfaţa cu reprezentanţii proiectelor de asistenţă tehnică;
g) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor;
h) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu direcţiile implicate;
i) asigură legătura cu celelalte parti implicate in proiecte;
j) participă la reuniunile nationale si internaţionale cu relevanţă pentru proiectele aflate in derulare;
k) elaboreaza analize şi studii privind reforma şi formarea continuă în administraţia publică;
l) participă în parteneriat la implementarea de proiecte internaţionale de asistenţă tehnică.

Unitatea de implementare a proiectelor

a) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri PHARE pe baza priorităţilor din parteneriatul pentru aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare nerambursabile;
b) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse, inclusiv completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;
c) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a programului, cum ar fi termenii de referinţă, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire, cu sprijinul direcţiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul;
d) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului, în colaborare cu agenţia de implementare;
e) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă;
f) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin program;
g) coordonează şi monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate;
h) ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;
i) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor direcţi, dacă este cazul;
j) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al UIP.

Compartimentul relaţii naţionale şi internaţionale

a) elaborează propuneri referitoare la programele de cooperare ştiinţifică şi instituţională;
b) întocmeşte şi supune spre avizare directorului Departamentului de dezvoltare şi cooperare instituţională acorduri de parteneriate naţionale şi internaţionale;
c) organizează în parteneriat cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate evenimente ştiinţifice pe teme de interes comun;
d) asigură relaţia cu participanţii şi conţinutul tematic în cadrul organizării de seminarii, conferinţe şi alte tipuri de evenimente ştiinţifice;
e) dezvoltă şi gestionează relaţiile cu autorităţile şi instituţiile similare din România , precum şi cu unităţi similare din străinătate;
f) contribuie la dezvoltarea, în cadrul Institutului, în parteneriate internaţionale, a unei dimensiuni de cercetare putând avea ca rezultat publicaţii cu caracter ştiinţific;
g) asigură legătura cu celelalte instituţii publice şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun;
h) participă la crearea de reţele naţionale şi internaţionale in domeniul formarii;
i) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru institut;

SERVICIUL INFORMARE ŞI COMUNICARE

Compartimentul Relaţii publice

a) asigură promovarea prin mass-media şi prin alte mijloace a imaginii Institutului prin prezentarea strategiei şi politicii de formare continuă a acestuia, prin prezentarea activităţilor şi a rezultatelor sale;
b) fundamentează şi supune spre aprobare conducerii, strategia şi planurile privind promovarea imaginii Institutului; estimează resursele necesare implementării acestora şi propune bugetul anual pentru domeniul său de activitate;
c) asigură relaţiile cu mass-media, cu diferitele organizaţii, organisme şi instituţii pentru asigurarea unei comunicări eficiente între Institut şi acestea;
d) colaborează cu conducerea Institutului şi cu conducerile compartimentelor pentru elaborarea comunicatelor de presă şi al altor materiale destinate comunicării cu mediul extern;
e) iniţiază, organizează şi coordonează editarea de materiale de promovare, realizarea de acţiuni în vederea asigurării unei bune informări asupra obiectivelor şi rezultatelor Institutului, creării unei imagini favorabile a acestuia;
f) fundamentează necesarul de resurse pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice, solicită logistica adecvată ;
g) efectuează analiza zilnică a presei şi a altor mijloace mass-media privitor la activităţile legate de formarea continuă a funcţionarilor publici şi realizează informarea operativă a conducerii Institutului; periodic elaborează materiale pentru informarea personalului şi a cursanţilor;
h) iniţiază, organizează şi coordonează elaborarea de studii şi analize asupra mediului extern şi asupra pieţei serviciilor de formare şi perfecţionare profesională în vederea fundamentării unei strategii de promovare a serviciilor prestate de către Institut;
i) iniţiază, organizează şi coordonează realizarea de acţiuni în vederea asigurării unei bune informări a personalului şi cursanţilor Institutului asupra obiectivelor şi rezultatelor acestuia, asupra diferitelor decizii şi măsuri ale conducerii Institului;
j) participă împreună cu direcţiile şi compartimentele de specialitate la analiza şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite.

Centrul de documentare şi arhivă

a) achiziţionează cărţi şi materiale informative pentru Centrul de documentare;
b) analizează şi prelucrează fondul documentar după diferite criterii în scopul înmagazinării şi regăsirii informatizate de către toate categoriile de utilizatori;
c) colaborează la realizarea de sinteze şi de alte materiale documentare;
d) gestionează fondul documentar şi sistemul informatizat de baze de date necesare formării continue;
e) asigură accesul la bibliotecă şi la facilităţile de căutare pe pagina de internet a Institutului;
f) realizează şi asigură respectarea regulamentului Centrului de documentare şi arhivă;
g) acordă asistenţă de specialitate tuturor solicitanţilor în studierea documentelor şi a celorlalte surse documentare;
h) ţine evidenţa abonamentelor şi a fondului documentar ;
i) păstrează şi ţine evidenţa arhivei Institutului, potrivit legii.

COMPARTIMENTUL DE COORDONARE A CENTRELOR REGIONALE

a) solicită informaţii de pe teren în ceea ce priveşte centrele regionale;
b) elaborează sinteze statistice lunare despre activitatea de formare continuă a centrelor regionale;
c) transmit către centrele regionale standardele de calitate elaborate de Institut;
d) transmit evaluările şi aprecierile centrelor regionale către directorul general adjunct;
e) evaluează programele organizate de centrele regionale;
f) monitorizează implementarea în ansamblu, a standardelor Institutului, de către centrele regionale;
g) asigură diseminarea şi transmiterea către centrele regionale a obligaţiilor ce le revin din convenţiile încheiate de Institut.

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

a) fundamentează strategia de dezvoltare a sistemului informatic al Institutului şi o propune spre aprobare conducerii;
b) proiectează, în colaborare cu celelalte compartimente, conceptul sistemului informatic al Institutului în corelare cu sistemul informaţional şi cu metodologiile şi procedurile aprobate;
c) asigură, în colaborare cu celelalte compartimente, fundamentarea planului de investiţii necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii sistemului informatic al Institutului;
d) colaborează la perfecţionarea sistemului informaţional al Institutului, a procedurilor şi metodologiilor practicate în compartimentele din cadrul structurii de organizare în vederea facilitării implementării tehnicilor informatice;
e) asigură dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii sistemului informatic al Institutului;
f) stabileşte necesarul de software şi de aplicaţii informatice în vederea asigurării funcţionalităţii sistemului informatic şi a sistemului de conducere ale Institutului;
g) acordă asistenţă şi consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor din cadrul structurii de organizare;
h) colaborează la perfecţionarea personalului din cadrul tuturor compartimentelor Institutului în domeniul tehnologiei informaţiei şi al utilizării computerului şi al tehnicilor informatice;
i) colaborează la modernizarea procesului de formare continuă prin utilizarea informaticii şi prin acordarea de asistenţă de specialitate cadrelor didactice, experţilor şi cursanţilor;
j) asigură păstrarea securităţii datelor şi siguranţa, din acest punct de vedere, a sistemului informatic;
k) urmăreşte evoluţia tehnologiei informaţiei pe plan intern şi internaţional şi propune achiziţionarea de licenţe pentru toate produsele-program care să fie utilizate în cadrul sistemului informatic al Institutului;
l) asigură întreţinerea aplicaţiilor realizate de către specialiştii proprii sau de către terţi şi a echipamentelor din componenţa sistemului informatic;
m) asigură încheierea şi urmărirea realizării contractelor de asistenţă tehnică şi de service pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic;
n) întocmeşte necesarul periodic de materiale consumabile pentru tehnica de calcul şi celelalte echipamente de birotică;
o) gestionează materialele consumabile necesare bunei funcţionări a tehnicii de calcul şi a echipamentelor de birotică;
p) asigură funcţionarea reţelei Internet şi gestionează serviciul de poştă electronică;
q) asigură întreţinerea reţelei informatice a Institutului şi a laboratoarelor informatice;
r) asigură actualizarea paginii web a Institutului;
s) proiectează şi gestionează baza de date a Institutului;
t) execută şi alte sarcini specifice domeniului său de activitate date de către directorul general Institutului.

SERVICIUL ECONOMIC ŞI RESURSE UMANE

Compartimentul economic

a) asigură buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile, cu respectarea condiţiilor legale;
b) adaptează la specific normele privind organizarea şi conducerea unitară a contabilităţii şi stabileşte planul de conturi analitice pe activităţi;
c) întocmeşte planul financiar şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe termen lung şi anual, asigurând corelarea cu celelalte secţiuni de plan;
d) asigură pregătirea şi urmărirea execuţiei bugetului anual, sub responsabilitatea secretarului general;
e) fundamentează politica de credite şi de alte surse de finanţare precum şi graficul de rambursare a acestora;
f) fundamentează indicatorii financiari şi asigură corelarea acestora cu activităţile Institutului;
g) asigură finanţarea planului de aprovizionare, de investiţii şi a celorlalte planuri şi programe ale Institutului;
h) organizează şi răspunde de gestiunea şi funcţionarea eficientă a valorilor patrimoniale, de calculul şi evidenţa amortizărilor;
i) asigură respectarea strictă a nivelului indicatorilor financiari stabiliţi, propune măsuri de creştere a rentabilităţii activităţilor Institutului şi diminuare a cheltuielilor;
j) urmăreşte utilizarea eficientă a creditelor şi ia măsuri de diminuare a lor, conform necesităţilor;
k) asigură efectuarea ritmică a operaţiilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii şi stabileşte împreună cu societatea bancară măsuri pentru încasarea într-un termen cât mai scurt a contravalorii produselor livrate şi lucrărilor prestate ;
l) asigură plata la termene a sumelor ce constituie obligaţiile Institutului faţă de buget şi către alţi terţi, respectiv furnizori, creditori etc.;
m) ţine evidenţa drepturilor salariale, reţinerilor, decontarea salariilor şi altor obligaţii privind personalul şi cursanţii Institutului;
n) ţine evidenta avansului de deplasare şi de decontarea lui;
o) întocmeşte fişe de evidenţa salariilor pe fiecare persoană, care conţin date privind concediile, reţinerile, imputaţiile etc.;
p) ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor prin jurnal şi registrul de casă; asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor de salarizare a personalului;
q) analizează, cu compartimentele implicate, modul de realizare a obiectivelor de investiţii şi utilizarea fondurilor aferente;
r) întocmeşte dosare de garanţie pentru gestionari;
s) exercită viza de control financiar preventiv conform împuternicirilor acordate;
t) întocmeşte dările de seamă statistice specifice şi alte raportări solicitate;
u) asigură păstrarea, prin arhiva Institutului, a tuturor documentelor, conform dispoziţiilor legale;
v) participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional al Institutului, urmărind aplicarea măsurilor de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi informatizarea lucrărilor de evidenţa contabilă;
w) organizează întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare, a rezultatelor financiare şi obligaţiile fiscale lunare; întocmeşte situaţiile de raportare semestrială, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi raportul de gestiune, pe care îl înaintează organelor în drept;
x) întocmeşte la solicitarea conducerii Institutului diverse lucrări şi situaţii cu privire la structura şi evoluţia stocurilor, nivelul veniturilor şi situaţia costurilor pe activităţile ce constituie centre de costuri;
y) participă în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate la menţinerea echilibrului financiar propunând măsuri pentru sporirea eficienţei prin optimizarea stocurilor, reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor.

Compartimentul resurse umane

a) elaborează în colaborare cu compartimentele din cadrul Institutului planuri şi programe privind resursele umane;
b) organizează şi coordonează activităţile de resurse umane, respectiv: recrutarea, selecţia, încadrarea, angajarea, salarizarea şi motivarea, formarea şi perfecţionarea, aprecierea şi promovarea personalului Institutului;
c) analizează necesarul de resurse privind activităţile de personal şi fundamentează proiectul de buget;
d) adaptează şi aplică metodologiile prevăzute în legislaţia în vigoare privitoare la activităţile de resurse umane;
e) organizează şi soluţionează activităţile şi problemele curente de personal: legitimaţii de serviciu şi de acces în sediu, adeverinţe pentru personal, vize concedii medicale, planificarea şi evidenţa concediilor medicale etc.;
f) colaborează cu compartimentele din cadrul Institutului în vederea determinării cerinţelor de perfecţionare profesională şi fundamentează planuri în acest domeniu;
g) colaborează cu conducerea departamentelor şi a Institutului pentru fundamentarea de “planuri de carieră“ pentru tinerii specialişti, coordonează realizarea acestora;
h) iniţiază şi propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi a climatului social în cadrul Institutului;
i) colaborează cu, conducerea Institutului, cu alţi factori responsabili, la elaborarea regulamentului de ordine interioară cuprinzând normele de conduită ale personalului;
j) asigură evidenţa personalului precum şi celelalte servicii de personal ce se desfăşoară la nivelul Institutului, respectiv completare carnete de muncă, întocmire dosare de pensionare etc.;
k) asigură asistenţă metodologică şi consultanţă în domeniul resurselor umane şi al managementului tuturor compartimentelor şi personalului Institutului;
l) organizează şi actualizează baza de date conţinând toate informaţiile privind personalul Institutului;
m) asigură, în colaborare cu celelalte compartimente, elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului, a diagramelor de relaţii şi al fişelor de post, în scopul definirii atribuţiilor şi răspunderilor fiecărui centru de decizie, compartiment şi post;
n) colaborează cu institute de specialitate şi societăţi de consultanţă la perfecţionarea structurii de organizare şi a sistemului informaţional ale Institutului;
o) organizează, în colaborare cu celelalte compartimente, activităţile privitoare la igiena şi securitatea muncii, asigură respectarea prevederilor legale în aceste domenii;
p) asigură, în colaborare cu celelalte compartimente, un climat de muncă favorabil şi condiţii de muncă corespunzătoare, necesare atingerii obiectivelor Institutului.

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Biroul utilităţi şi achiziţii

a) asigură realizarea lucrărilor necesare furnizării de utilităţi, lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a imobilelor, instalaţiilor şi a celorlalte mijloace fixe din patrimoniul Institutului;
b) face propuneri de reparare sau înlocuire a unor mijloace fixe, sau obiecte de inventar din dotarea acestor spaţii, precum şi de modernizare a acestora;
c) organizează instruirea personalului din cadrul Institutului în domeniul protecţiei şi igienei muncii şi asigură respectarea acestora;
d) asigură dotarea cu echipament şi materiale de protecţie a personalului propriu;
e) fundamentează necesarul anual de aprovizionare cu materiale, piese de schimb, carburanţi şi alte materiale necesare îndeplinirii atribuţiilor care îi revin; răspunde de utilizarea lor cu eficienţă maximă;
f) asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a parcului auto al Institutului; răspunde de starea tehnică şi de estetica autovehiculelor din dotare;
g) asigură siguranţa circulaţiei şi securitatea muncii prin controlul stării tehnice a parcului auto şi prin instruirea periodică a personalului de specialitate;
h) execută cu promptitudine solicitările de servicii suport din partea conducerii Institutului şi a compartimenelor din structura acestuia;
i) colaborează cu specialiştii din cadrul societăţilor de servicii care execută, pe bază de contract, lucrări de întreţinere şi reparaţii sau alte categorii de lucrări care fac parte din aria de resposabilităţi a compartimentului ;
j) asigură pregătirea documentaţiei necesare pentru achiziţionarea de lucrări, produse şi servicii necesare ;
k) asigură derularea legală a procedurilor de achiziţii ;
l) asigură încheierea şi derularea eficientă a contractelor de achiziţii.

Compartimentul administrare patrimoniu

a) face propuneri pentru planul de investiţii şi reparaţiile capitale ale imobilelor, instalaţiilor aferente acestora şi celorlalte mijloace fixe, răspunde de asigurarea documentaţiei, urmăreşte executarea acestor lucrări şi participă la recepţia lor;
b) răspunde de evidenţa şi utilizarea raţională a imobilelor (clădirilor), instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace fixe şi obiectelor de inventar administrativ-gospodăresc;
c) efectuează împreună cu, Serviciul economic şi resurse umane inventarierea periodică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar administrativ-gospodăreşti; face propuneri de casare a acestora în conformitate cu prevederile legale;
d) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei, hârtiei şi altor materiale de consum;
e) organizează şi asigură efectuarea curaţeniei în birouri, săli de curs şi celelalte încăperi aferente imobilului administrativ, spaţii de parcare etc.;
f) organizează instruirea personalului din cadrul Institutului în domeniul protecţiei şi igienei muncii şi asigură respectarea acestora;
g) asigură dotarea cu echipament şi materiale de protecţie a personalului propriu şi a celorlalte categorii de personal, după caz;
h) organizează şi răspunde de modul de asigurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul Institutului;
i) asigură împreună cu organele de pompieri militari instruirea personalului propriu cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
j) sprijină conducătorii locurilor de muncă pentru organizarea activităţii pe principiul prevenirii şi autoapărării împotriva incendiilor, la locurile de muncă;
k) controlează dotarea locurilor de muncă cu materialele necesare şi asigură popularizarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, conform prevederilor legale;
l) pe baza criteriilor de performanţă privind cerinţa de siguranţă la foc, întocmeşte planul de intervenţie pentru construcţii şi alte amenajări prevăzute de legislaţie;
m) pune la dispoziţia organelor de control documentele solicitate şi participă împreună la efectuarea controalelor pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor;
n) asigură efectuarea curăţeniei în birouri, săli de curs şi celelalte încăperi aferente imobilului administrativ, spaţii de parcare etc.;
o) participă la stabilirea planului financiar şi a bugetului de venituri şi cheltuieli privind activităţile administrativ-gospodăreşti;
p) asigură întocmirea planului de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, procurarea de aparatură de birou şi rechizite;
q) răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente;
r) organizează colectarea deşeurilor de hartie, depozitarea şi predarea lor spre valorificare;
s) răspunde de îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite prin lege privind organizarea pazei incintei şi obiectivelor din cadrul Institutului;
t) asigură planificarea şi realizarea aprovizionării cu materiale, piese de schimb şi achiziţionarea de utilaje; răspunde de utilizarea şi punerea lor în valoare cu eficienţă maximă;
ţ) încheie contracte cu furnizorii de materiale, conform necesităţilor, în corelare cu consumurile specifice în care scop emite comenzi;
u) întocmeşte în cadrul cantităţilor contractate specificaţiile pe sortimente de materiale cu stipularea condiţiilor de calitate, pe care le transmite furnizorilor;
v) elaborează fişele tehnice pentru materialele din import;
w) urmăreşte şi ţine evidenţa contractelor pe furnizori şi respectarea termenelor ;
x) organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor, şi pieselor de schimb, face propuneri privind componenţa comisiei de recepţie, după caz;
y) răspunde de gestiunea şi gospodărirea judicioasă a materialelor şi de evidenţa stocurilor, de valorificarea deşeurilor;
z) răspunde de depozitarea în condiţii corespunzătoare a materialelor şi a pieselor de schimb;

Compartimentul pregătire materiale logistice
a) colaborează cu toate compartimentele implicate, cu responsabilii de programe pentru pregătirea tuturor materialelor necesare organizării şi desfăşurării programelor;
b) asigură servicii de multiplicare, legare, copertare şi distribuire a materialelor aferente fiecărui program şi proiect realizat de Institut;
c) organizează şi prestează serviciile de pregătire materiale logistice necesare bunei desfăşurări a activităţilor curente ale Institutului: mapele cu documente, fotocopii, orare, alte materiale;
d) colaborează cu toate compartimentele implicate în procesul de formare continuă pentru utilizarea bazei tehnico-materiale;
e) colaborează cu responsabilii de programe în pregătirea şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării procesului de instruire;
f) sprijină, în limita timpului disponibil, completarea de certificate şi diplome de absolvire pentru departamente.

C. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30
D. PROGRAMUL DE AUDIENŢE
Director General –Dragoş DINCĂ
marţi: 10.00 – 12.00
Director General Adjunct – Cristian BITEA
luni: 10.00 – 12.00
Secretar General – Iulia CÎRCEI
miercuri: 10.00 – 12.00

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Dragoş DINCĂ – Director General, Secretar de Stat
Cristian BITEA – Director General Adjunct, Subsecretar de Stat
Iulia CÎRCEI – Secretar General
Marioara PĂSĂILĂ – responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Adresa: Str. Eforie, nr 5, sector 5, Bucureşti
Tel./fax: 021 312 77 15
e-mail: inainf@ina.gov.ro
http://www.ina.gov.ro

Programele şi strategiile proprii

Strategia de dezvoltare INA 2006 – 2009 (documentul integral se află pe website-ul http://www.ina.gov.ro)

În întreaga lume, sectorul public este supus procesului de reformă, accentul punându-se pe creşterea performanţei organizaţiilor publice.
Din această perspectivă, reformarea sectorului public românesc este unul din obiectivele prioritare ale Guvernului României, formarea constituind unul dintre elementele strategice vizate în cadrul acestui proces.
Astfel, înfiinţarea în 2002 a Institutului Naţional de Administraţie a venit în întâmpinarea acestei nevoi de reformare a sistemului administraţiei publice.
Institutul are ca misiune gestionarea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane, în special din administraţia publică.
Rolul INA constă în asigurarea formării continue în administraţia publică, elaborarea strategiei de formare continuă a funcţionarilor publici alături de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi alte Instituţii interesate, coordonarea celor opt centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi diseminarea informaţiilor şi activităţilor de formare continuă în cadrul reţelelor de parteneri naţionali şi internaţionali.
Conducerea Institutului este asigurată de un Consiliu Ştiinţific format din reprezentanţi ai mediului universitar, ai autorităţilor publice, precum şi personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate.
INA organizează următoarele programe de formare:
• Programe de formare specializată în administraţia publică cu durata de un an şi doi ani pentru înalţi funcţionari publici, funcţionari publici în funcţii de conducere, tineri funcţionari publici şi tineri absolvenţi de studii superioare – viitorii manageri publici;
• Programe de perfecţionare de până la 90 de zile pentru înalţi funcţionari publici, funcţionari publici în funcţii de conducere şi de execuţie din administraţia publică centrală;
• Programe de formare de formatori;
• Seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale.
În furnizarea programelor de formare specializată pentru administraţia publică, INA este familiarizată cu limbajul şi cultura administraţiei publice, cunoaşte cerinţele pieţei de formare şi are reţeaua necesară de parteneri. Activităţile Institutului sunt susţinute de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea Centrală pentru Reformă în Administraţia Publică (UCRAP) şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
INA a dezvoltat deja parteneriate cu şcoli, Institute şi centre de formare pentru administraţia publică, aspect care permite susţinerea performanţei prin schimbul de experienţă, diseminarea bunelor practici naţionale şi internaţionale, a conceptelor şi a materialelor de formare puse la dispoziţie de instituţiile partenere din întreaga lume. Astfel, INA face parte din reţele naţionale şi internaţionale ale furnizorilor de formare, precum: Reţeaua de Institute şi Şcoli de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est (NISPAcee), Institutul European de Administraţie Publică (EIPA)- Maastricht.
Lucrul în reţea (networking) şi parteneriatele se află printre instrumentele pe care INA le promovează.

Lista cuprinzând documentele de interes public

1. Strategia de dezvoltare a INA;
2. Hotărârile Consiliului Ştiinţific de interes general;
3. Ordinele Directorului General, cu caracter normativ;
4. Informaţii privind ofertele şi hotărârile de adjudecare;
5. Planul anual de achiziţii;
6. Rapoarte anuale;
6. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul INA;
7. Grila trimestrială a programelor;
8. Regulamente:
a. de organizare a programelor;
b. de studii;
9. Situaţia centralizată a programelor de instruire şi certificare;
10. Lista privind:
b) numele participanţilor la programe;
c) numele formatorilor/lectorilor/persoanelor resursă;
11. Buletinul informativ INAinfo Buletin;
12. Colecţia de documente din cadrul Centrului de Documentare;
13. Declaraţii de avere şi interese.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE SI COOPERARE INSTITUTIONALA

1. Documente folosite la elaborarea strategiei de formare continua a functionarilor publici, a strategiei globale de reforma a administratiei, strategia de dezvoltare a Institutului
Note interne/externe către alte departamente pentru solicitare de informatii;
variante de lucru strategii;
planuri de implementare,
rapoarte de monitorizare si evaluare
2. Documente folosite la elaborarea rapoartelor de progrese transmise la UE
Note interne/externe catre alte departamente pentru solicitare de informatii;
variante de lucru;
forme finale transmise/prezentate la UE
3. Documente referitoare la pregatirea vizitelor expertilor in Romania
Note externe/interne referitoare la organizarea vizitelor, agenda de discutii, rezultate;
rapoartele expertilor straini
4. Documente privind elaborarea si monitorizarea standardelor de calitate privind procesul de formare
note interne/externe la departamentele din INA sau alte structuri
rapoarte de analiza privind stadiul aplicarii standardelor de calitate;
rapoarte de monitorizare
5. Dosare cuprinzand materiale pentru participarea la diferite reuniuni internationale, conferinte, seminarii de interes
Invitatii de participare;
Note interne pentru fundamentarea participarii;
Ordine de deplasare;
Mandate;
Rapoarte
Materiale prezentate în cadrul reuniunilor internationale, conferinte, seminarii
6. Dosare deplasari externe/interne
Invitatii de participare;
Note interne pentru fundamentarea participarii;
Ordine de deplasare;
Mandate;
Rapoarte
7. Programe PHARE
Note interne/ externe
Dosarele privind organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si inchiderea contractului;
Fise de proiect aprobate
Specificatii tehnice aprobate
Termeni de referinta aprobati
Rapoarte, brosuri, manuale, documentatie specifica managementului de proiect (rapoarte lunare, semestriale, liste de verificare, documente financiare)
8. Programe în colaborare alti parteneri
Note interne/externe;
Termeni de referinta aprobati;
Contracte de asistenta aprobate
Rapoarte;
Documente de monitorizare a implementarii proiectelor;
Rapoarte întocmite de experti;
Comentarii la rapoarte
9. Programe în colaborare cu alte organizatii, institutii, fundatii din tara si strainatate
Note interne/externe;
Corespondenta;
Protocoale de colaborare aprobate;
Fise de proiect aprobate;
Termeni de referinta aprobati
Rapoarte intocmite de experti;
Manuale, brosuri, materiale informative
10. Corespondenta cu institutii romanesti si straine pe teme din obiectul de activitate al departamentului
– Note externe prin care se solicita/transmit informatii/avize legate de probleme din domeniul de activitate al departamentului
11. Corespondenta interna
– Note interne prin care se solicita/transmit informatii legate de domeniul de activitate al departamentului
12. Participarea la reuniuni, conferinte, seminarii, pe teme din obiectul de activitate
Agendele reuniunilor;
Invitatii de participare;
Materiale întocmite/prezentate/Rapoarte de activitate
13. Cereri concedii de odihna, concedii fara plata etc.
14. Registrul de intrare-iesire a corespondentei
15. Condica de predare – primire a corespondentei

DEPARTAMENTUL FORMARE CONTINUA

Serviciul Planificare si Dezvoltare Metodologica

1. Regulamentele de organizare a programelor de formare specializata;
2. Regulamentele de studii;
3. Rapoarte de evaluare pentru program;
4. Lista participantilor la programe;
5. Lista formatorilor.

Serviciul Organizare si Implementare Programe

1. Grila trimestriala a programelor de perfectionare;
2. Rapoartele trimestriale ale serviciului organizare programe;
3. Rapoartele de activitate facute de coordonatorii de programe;
4. Regulamentul de organizare si functionare al INA – capitolul despre serviciul organizare programe;
5. Formulare folosite in derularea programelor (fisa de inscriere, fisa de evaluare, etc);
6.Liste participanti programe si trainerii folositi;
7. Invitatiile privind participarea la diverse programe.

SERVICIUL ECONOMIC SI RESURSE UMANE

Compartimentul financiar – contabilitate

1. Fundamentarea bugetului – pe baza notelor de fundamentare din partea directiilor functionale;
2. Elaborarea bugetului;
3. Statul de lichidare;
4. Recapitulatie stat;
5. Ordonatarea de plata pentru toate cheltuielile legate de salarii;
6. Fisa de salariu si borderou;
7. Ordine de plata pentru impozit angajati, fond somaj, CAS, imputatii, rate credit;
8. Ordine de plata pentru toate celelalte palti efectuate prin tezorerie sau banci comerciale;
9. Dispozitii de plati prin casa;
10. Dispozitii de incasare prin casa;
11. Cec pentru incasarea banilor din trezorerie si banca;
12. Foaia de varsamant pentru depunere de numerar in trezorerie soi banca;
13. Lista de investitii pentru trezorerie;
14. Deschiderea de finantare a investitiilor;
15. Notele contabile;
16. Fisele de cont analitice si sintetice;
17. Balanta de verificare sintetica;
18. Balante de verificare analitice;
19. Balante analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar si active fixe;
20. Registrul jurnal;
21. Registrul inventar;
22. Situatii financiare (bilant, executia bugetara, anexe la bilant);
23. Inventarul stocurilor de materiale;
24. Inventarul stocurilor de obiecte de inventar;
25. Inventarul activelor fixe corporale si necorporale;
26. Note de fundamentare sau referate de necesitate primite de la directiile de specialitate (care devin si angajamente legale dupa ce se aproba de catre ordonatorul de credite);
27. Angajamente bugetare;
28. Propuneri de angajare;
29. Note de comanda sau contracte;
30. Ordonantari de plata;
31. Devizul de cheltuieli (conform HG 518/1995);
32. Angajamentul bugetar pentru toate cheltuielile din referatul de necesitate (memo) care se tramsforma si in angajament legal pentru cheltuiala cu diurna, cazarea si alte sume acordate in avans, dupa aprobare de catre ordonatorul de credite;
33. Angajamentul legal – pentru cheltuielile care se platesc prin banca in valuta (taxe de curs, etc.);
34. Propunerea de angajare pentru toate cheltuielile din referatul de necesitate;
35. Angajamentul legal – nota de comanda pentru cheltuielile cu transportul aerian;
36. Ordonantarea de plata de avans pentru diurna, cazare si alte sume;
37. Ordonantare de diferenta dintre avans si cheltuiala efectiva;
38. Ordonanatare pentru plata facturii cu transportul aerian;
39. Ordonantari pentru plata taxelor de curs care se platesc prin banca in valuta.

Compartimentul resurse umane

1. Statul de functii;
2. Fisa de evaluare;
3. Foaia colectiva de prezenta;
4. Situatia programarii concediului de odihna;
5. Fisa postului.

COMPARTIMENTUL DE COORDONARE A CENTRELOR REGIONALE

1. Protocolul INA – Centrele Regionale;
2. Rapoarte saptamanale si trimestriale privind programele de perfectionare gestionate de Centrele Regionale;
3. Rapoartele de activitate, trimestriale si anuale intocmite de catre Centrele Regionale;
4. Regulamente de organizare si functionare ale Centrelor Regionale;
5. Rapoarte de activitate ale Compartimentului – trimestriale si anuale;
6. Adrese de solutionare a unor probleme venind din sfera Centrelelor Regionale, MAI sau alte institutii publice;
7. Coordonatele de contact ale Centrelor Regionale;
8. Coordonatele de contact ale membrilor Consiliilor de Coordonare ale Centrelor Regionale;
9. Documente interne.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.1 Legislatia privind organizarea si functionarea INA, organizarea concursurilor pentru programe de formare specializata(ORDONANTA nr. 81 din 30 august 2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie);
1.2 LEGE nr. 106 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001; ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 81/2001; LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie;
1.3 HOTARARE nr. 1.083 din 8 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a Centrelor Regionale de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala;
1.4 HOTARARE nr. 1.084 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare specializata in administratia publica, pentru anul 2004.
2. Hotararile Consiliului Stiintific;
3. Ordinele directorului general;
4. Note si informari privind opinii exprimate în probleme de drept solicitate de catre compartimente din Institut;
5. Acte si lucrari întocmite de compartiment (note, avizari, raspunsuri date cererilor unor autoritati, persoane fizice şi juridice);

6. Regulamente proprii de functionare;
7. Contracte – în extras – cu exceptia celor care contin informatii care, prin asociere sau compilare cu informatii de acces restrictionat genereaza informatii clasificate, care conţin clauze de confidentialitate (fara a afecta libera concurenta in mediul de afaceri, ordinea publica si a incalca legalitatea), sau pentru care legea sau normative asimilate legii dicteaza un caracter nepublic;
8. Documentatia si caietele de sarcini care au stat la baza organizarii licitatiilor publice si analizelor de oferta privind achizitiile publice in limitele si conditiile determinate mai sus.

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

1. Legea auditului public intern. (Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern);
2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 128 din 12 februarie 2004;
3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 423 din 15 martie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 38/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 245 din 19 martie 3004;
4. Ordonanta Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 91 din 31 ianuarie 2004;
5. Raportul privind activitatea de audit public intern pentru anul 2004;
6. Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
7. Planul anual de audit public intern;
8. Sinteze anuale privind activitatea auditului;
9. Instructiuni, ordine si alte acte normative privind activitatea compartimentului audit intern.

SERVICIUL INFORMARE SI COMUNICARE

Compartimentul Relatii Publice

1. Comunicate de presa, articole, stiri;
2. Rapoartele de activitate;
3. Productie de materiale de promovare: brosuri, plinate, afise;
4. Revista presei zilnica;
5. Dosar monitorizare aparitie INA in presa;
6. Portofoliu participari evenimente;
7. Portofoliu evenimente organizate de PR;
8. Protocoale incheiate cu media/asociatii neguvernamentale;
9. Lista abonamente presa.

Centrul de Documentare

1. Colectia de documente din cadrul Centrului de Documentare(electronic, tiparita);
2. Registru inventar pentru carti, seriale, materiale audio-vizuale;
3. Registru inventar mijloace fixe;
4. Lista carti propuse pentru casare;
5. Lista carti propuse pentru achizitionare;
6. Fisele de imprumut;
7. Fisele de inscriere;
8. Buletinele de cerere;
9. Lista cartilor donate;
10. Regulamentul de functionare a Centrului de Documentare.

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI

1. Repartizarea sarcinilor pe fiecare angajat in cadrul serviciului IT;
2. Schema de cablare a institutiei pentru comunicatiile de date;
3. Schema privind dispunerea serverelor in camera serverelor si rolul lor în retea;
4. Lista achizitiilor de echipamente IT;
5. Rapoarte de activitate – lunare si periodice;
6. Situatia centralizata a programelor de Instruire si Certificare in domeniul informaticii;
7. Planificarea anuala a investitiilor in tehnologia informatiei.

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1. Plan anual de achizitii;
2. Referat de necesitate;
3. Nota de fundamentare;
4. Oferta;
5. Proces-verbal de selectie;
6. Hotararea de adjudecare;
7. Nota intrare receptie pentru materiale;
8. Proces verbal de receptie pentru mijloace fixe;
9. Bon de consum pentru consumabile;
10. Bon de consum pentru mijloace fixe;
11. Bonul de transfer a obiectivelor de inventar;
12. Fisa de magazie;
13. Gestionarea parcului auto;
14. Angajament bugetar;
15. Propunere de angajare;
16. Angajament legal de comanda sau contract;
17. Ordonantare de plata.

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În articolul 21 şi 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care perrsoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
“ART. 21
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”