Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site. Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistemţă tehnică vă poate aduce serioase economii.Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. 0749/780.816; 0754/997.570.
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii pe alte pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI, Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot2A
BENEFICIAR : D-L RAIMOND CHELBAN
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile generale necesare realizării obiectivului de investiţie
Construire locuinţă parter+etaj+garaj
În lei la preţurile din data de : martie 2008

NR
CRT Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL din care supusă
procedurii de achiziţie publică
lei EURO lei EURO
1 2 3 4 5 6
PARTEA I
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea terenului
1.1. Obţinerea terenului – – – –
1.2. Amenajarea terenului – – – –
1.3. Amenmajări pentru protecţia mediului – – – –
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului – – – –
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii de teren 800 –
3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 1.000 –
3.3. Proiectare şi engeneering 4.500 –
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică – –
3.5. Consultanţă – –
3.6. Asistenţă publică – –
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 139.700 –
4.2. Montaj utilaj tehnologic – –
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj – –
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport – –
4.5. Dotări – –
CAPITOLUL 5.
5.1. Organizare de şantier 10.000 –
5.1.1. Lucrări de construcţie 139.700 –
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului – –
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare – –
5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale – –
5.2.2. Costul creditului – –
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – –
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea În exploatare
6.1. Pregătirea personalului de exploatare – –
6.2. Probe tenologice – –
TOTAL 156.000 –
Din care C+M 139.700 –
PARTEA A II-A
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse În cadrul obiectivului de investiţie – –
PARTEA A III-A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie – –
TOTAL GENERAL 156.000 –
Din care C+M 139.700 –
Formular Întocmit conform hg 1179/24.10.2002
ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE