Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

LEGE 50 / 1991 republicata în M.Of. nr. 3/13 ian. 1997 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
——————————————————————————–
CAPITOLUL I – Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor
CAPITOLUL II – Concesionarea terenurilor pentru constructii
CAPITOLUL III – Răspunderi şi sancţiuni
CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale
ANEXA – Avizarea si aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
——————————————————————————–

CAPITOLUL I – Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor

Art. 1. – Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Art. 2. – Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege.

Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizatii de construire si în lipsa documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate pentru:

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni si a suprafetei construite;

b) lucrari de modificare sau de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene si altele asemenea, fara modificarea traseului acestora;

c) lucrari de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrari de cercetare si prospectare a terenurilor foraje si excavari – necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si de petrol, precum si altor exploatari;

e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3. – Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;

b) lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentând monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

e) constructii provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

g) lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.

Art. 4. – Autorizatia de construire se elibereaza de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:

a) delegatiile permanente ale consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru investitiile care se aproba de catre Guvern; pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, socialculturale si speciale, care se executa la sate; pentru constructiile si lucrarile de orice fel, care se executa în extravilanul localitatilor, cu exceptia celor mentionate la lit. d);

b) primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern;

c) primarul general al municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit. a) si b) si primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora;

d) primarii comunelor, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora, din satele componente, precum si pentru anexele exploatarilor agricole situate în extravilan. Se excepteaza de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatarilor agricole, situate în extravilan.

Art. 5. – Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi însotita de certificatul de urbanism, emis de organele prevazute la art. 4.

Certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.

Art. 6. – Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexeaza, obligatoriu, documentatia tehnica, formata din planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si înfatisarea constructiei, întocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat pentru lucrari de constructii, persoana fizica sau juridica, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.

Documentatia tehnica trebuie sa fie verificata conform legii si sa contina si avizele legale necesare, pe functiuni, prezentate prin grija solicitantului.

În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare completarii acesteia.

Documentatia tehnica va fi semnata:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură, la lucrările de construcţii supraterane şi la cele subterane cu acces public;

b) de inginer cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la lucrările de construcţii. Prevederile alineatului precedent se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.

Documentaţiile tehnice privind clădirile de locuinţe parter şi parter şi etaj, care nu depăşesc suprafaţa desfăşurată de 175 m2, anexele gospodăreşti ale acestora cu o suprafaţă construită de până la 200 m2, precum şi construcţiile provizorii, situate în afara zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate şi de conductori arhitecţi şi subingineri, după caz.

Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, 5 şi 6 atrage după sine răspunderea acestora în condiţiile legii.

Art. 7. – Pentru autorizarea construcţiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în documentaţiile de urbanism aprobate se va proceda după cum urmează:

a) în rezervaţiile istorice şi de arhitectură, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natură care modifică monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;

b) în parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale, solicitantul va obţine avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;

c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie, solicitantul va obţine avizul organismelor competente.

Art. 8. – Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări:

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;

c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;

e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor, situate pe arterele principale de circulaţie;

f) reparaţii la instalaţiile interioare şi branşamentele exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau aspectului arhitectural al acestora.

Art. 9. – Desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinută, în prealabil, eliberată de primari, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene, după caz.

CAPITOLUL II – Concesionarea terenurilor pentru construcţii

Art. 10. – Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, destinate executării de construcţii, pot fi concesionate prin licitaţie publică în condiţiile respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, şi realizării de către concesionar a construcţiei. Concesiunea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale şi a dispoziţiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului, pe baza concepţiei urbanistice.

Art. 11. – Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari.

Art. 12. – Prin excepţie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de construcţii se pot concesiona fără licitaţie publică, în următoarele cazuri:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele ce se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii;

b) pentru extinderea construcţiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia.

Art. 13. – Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrativ-teritorială unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei.

Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfăşurat potrivit legii, şi taxa anuală minimală de concesionare. Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât ofertele care corespund documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii. Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile.

Art. 14. – Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 15. – Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafeţe:

a) în localităţi urbane:

– până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;

– până la 200 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;

– până la 150 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

– pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice de detaliu;

b) în localităţi rurale, inclusiv în cele 23 de localităţi declarate oraşe potrivit Legii nr. 2/1989 şi menţinute prin Decretul-lege nr.38/1990, până la 1.000 m2 pentru o locuinţă.

Art. 16. – Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă de până la 250 m2.

Art. 17. – Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.

Art. 18. – Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 19. – Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi de natura construcţiei; pentru construcţiile de locuinţe concesionarea se face pe durata existenţei construcţiilor.

Art. 20. – Intravilanul localităţilor se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.

Terenurile destinate pentru construcţii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizaţia de construire.

Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizaţiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.

CAPITOLUL III – Răspunderi şi sancţiuni

Art. 21. – Constituie infracţiuni următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executării lucrărilor, fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contravenţională.

Infracţiunile prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 22. – În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi control prevăzute la art. 24 sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.

Art. 23. – Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvărşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b);

b) desfiinţarea, parţială sau totală, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a construcţiilor şi instalaţiilor, cu excepţia celor de la art. 3 lit. b);

c) menţinerea, după expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, sau adaptarea în alte scopuri, fără autorizaţie, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum şi menţinerea construcţiilor provizorii de şantier după terminarea lucrărilor de bază;

d) împiedicarea exercitării controlului de către organele de inspecţie şi control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor şi actelor solicitate;

e) eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare în baza unor documentaţii care nu sunt întocmite, semnate şi verificate de către persoanele abilitate potrivit legii, care nu conţin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate, ori normelor tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare;

f) neorganizarea şi neexercitarea controlului, conform legii, de către organele de control ale consiliilor judeţene şi locale, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în unităţile lor administrativ-teritoriale. Contravenţiile săvârşite de persoane fizice sau juridice, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi f), se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) şi e) de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) şi

b), cu amendă de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 24. – Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constată de organele de control ale consiliilor judeţene şi locale pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, cu excepţia contravenţiei arătate la art. 23 lit. f), care se constată în condiţiile stabilite la alin. 3, precum şi de către organele de control ale consiliilor judeţene pentru consiliile locale din cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale.

Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului direcţiei care coordonează activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului sau, după caz, preşedintelui ori vicepreşedintelui consiliului judeţean, primarului sau viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a săvârşit contravenţia.

Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării construcţiilor se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care poate constata contravenţii şi poate aplica amenzi pe întreg teritoriul ţării. Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţie, prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi cele prevăzute la lit. c) şi d) pot fi constatate şi de organele de poliţie.

Art. 25. – O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, măsurile pentru încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciază că lucrările executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei autorizaţii, acestea pot stabili, prin procesulverbal de constatare a contravenţiei, un termen în care contravenientul poate solicita şi obţine autorizaţia necesară sau, după caz, o nouă autorizaţie. În această situaţie, măsurile de desfiinţare a construcţiilor vor fi dispuse numai după expirarea termenului stabilit.

Art. 26. – Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 27. – În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspecţie şi de control prevăzute la art. 24 vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

b) desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b).

În situaţiile prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi de control vor putea cere instanţei penale să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. 1 lit. a) şi b). Organele de inspecţie şi de control vor putea cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei, să dispună, ca măsură provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor. Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1 lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Art. 28. – Prin derogare de la prevederile art. 27, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pe cheltuiala contravenientului.

Art. 29. – În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu art. 27, se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând a fi suportate de către persoanele vinovate.

Art. 30. – În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale

Art. 31. – Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.

În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. 1 concesionarea îşi pierde valabilitatea.

Art. 32. – Persoanele fizice şi juridice, care realizează construcţii în condiţiile prezentei legi, au obligaţia de a executa integral construcţiile la termenul prevăzut în autorizaţie. Construcţiile se consideră terminate, dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de construire. În cazul când construcţia nu a fost executată integral la termenul stabilit, autorizaţia se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an, de către organul care a emis-o.

Art. 33. – Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.

Art. 34. – În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor. O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.

Art. 35. – Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru realizarea căreia el a fost construit.

Art. 36. – Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

Art. 37. – Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor şi primăriilor pentru cuprinderea atribuţiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.

Art. 38. – Formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 39. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi,

Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973,

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973,

Decretul nr.144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958,

Decretul nr.545/1958 privind reglementarea amplasării construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958,

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.2.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969,

precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.

——————————————————————————–

ANEXA – Avizarea si aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

————————————————————————————————————
Nr. Categorii de
crt. documentaţii Avizează Aprobă
————————————————————————————————————
A. Plan de amenajare a teritoriului
1. Naţional Guvernul Parlamentul
2. Zonal Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene interesate
Publice şi Amenajării sau Consiliul General al Municipiului
Teritoriului Bucureşti
Organismele centrale
interesate
3. Judeţean sau al municipiului Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene sau
Bucureşti Publice şi Amenajării Consiliul General al Municipiului
Teritoriului Bucureşti
Organismele centrale
interesate
4. Interorăşenesc sau intercomunal Ministerul Lucrărilor Consiliile locale orăşeneşti sau
Publice şi Amenajării comunale interesate
Teritoriului
Organismele teritoriale
interesate
5. Municipal Ministerul Lucrărilor Consiliile locale municipale
Publice şi Amenajării
Teritoriului
Organismele teritoriale
interesate
6. Orăşenesc Organismele teritoriale Consiliile locale orăşeneşti
interesate
7. Comunal Organismele teritoriale Consiliile locale comunale
interesate
————————————————————————————————————
B. Plan urbanistic general
1. Municipiul Bucureşti Ministerul Lucrărilor Consiliul General al Municipiului
Publice şi Amenajării Bucureşti
Teritoriului
Organismele centrale
interesate
2. Municipiu Ministerul Lucrărilor Consiliile locale municipale
Publice şi Amenajării
Teritoriului
Organismele teritoriale
interesate
3. Oraş Organismele teritoriale Consiliile locale orăşeneşti
interesate
4. Staţiune balneară, climaterică, Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene
turistică Publice şi Amenajării
Teritoriului
Ministerul Turismului
Ministerul Sănătăţii
Organismele teritoriale
interesate
5. Sat Organismele teritoriale Consiliile locale comunale
interesate
————————————————————————————————————
C. Plan urbanistic zonal
1. Zona centrală Ministerul Lucrărilor Consiliul General al Municipiului
a municipiului Publice şi Amenajării Bucureşti
Bucureşti Teritoriului
Organismele centrale
interesate
2. Zona centrală Ministerul Lucrărilor Consiliile locale municipale
a municipiului Publice şi Amenajării
Teritoriului
Organismele teritoriale
interesate
3. Zona centrală a oraşului Organismele teritoriale Consiliile locale orăşeneşti
interesate
4. Zona centrală a satului Organismele teritoriale Consiliile locale comunale
interesate
5. Alte zone funcţionale Organismele teritoriale Consiliile locale sau Consiliul
din localităţi interesate General al Municipiului
Bucureşti
6. Zone protejate Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene sau Consiliul
Publice şi Amenajării General al Municipiului
Teritoriului Bucureşti
Organismele centrale
şi teritoriale interesate
7. Aşezare de vacanţă Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene sau Consiliul
Publice şi Amenajării General al Municipiului
Teritoriului Bucureşti
Organismele centrale
şi teritoriale interesate
————————————————————————————————————
D. Plan urbanistic de detaliu
1. Investiţii din competenţa Ministerul Lucrărilor Consiliile judeţene sau Consiliul
de aprobare a Guvernului, Publice şi Amenajării General al Municipiului
a altor organe ale administraţiei Teritoriului Bucureşti
publice centrale şi cele care se Organismele centrale
amplasează în zone protejate şi teritoriale interesate
2. Investiţii din competenţa de Organismele teritoriale Consiliile locale sau Consiliul
aprobare a organelor locale interesate General al Municipiului
Bucureşti
————————————————————————————————————
E. Regulamente de urbanism
1. Regulamentul general de urbanism Organismele centrale Guvernul
interesate
2. Regulamentul local de urbanism Ministerul Lucrărilor Consiliile locale sau Consiliul
Publice şi Amenajării General al Municipiului
Teritoriului Bucureşti
————————————————————————————————————

Advertisements