Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV INSTALAŢII

DATE GENERALE ASUPRA OBIECTIVULUI:
Denumirea obiectivului (loc de consum); locuinţă CHELBAN RAIMOND
Localizarea obiectivului (adresa): COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI, Dn.28, nr. Cad. 2015/2/2 lot 1A.
Clima: temperat-continentală;
Încărcarea din vânt: conform STAS 10101/20-90, zona “C”, cu gv=1,5 KN/mÞ;
Încărcarea din zăpadă: conform STAS 10101/21-90, zona “C”, cu gz=1,5 KN/mÞ;
Seismicitatea: conform “Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale şi industriale” – P100/1992;
Specificul activităţii: locuinţă;
Categoria de importanţă a construcţiei conform “Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” din 21/11/1997 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor este “C”.
Terenul pe care este amplasată construcţia care face obiectul prezentei documentaţii este situat în intravilan, amplasamentul are stabilitatea generală şi locală pentru o construcţie P+M cu structura de rezistenţă realizată din zidărie portantă cu GVP cu sâmburi şi centuri din b.a. acoperiş tip şarpantă şi învelitoare din tablă zincată vopsită.

Propunerea funcţionalului: pentru stabilirea variantei volumetrice, funcţionale şi a aliniamentelor s-a ţinut cont de reglementările urbanistice şi de legislaţia în vigoare (Codul Civil, legea nr. 50/1991/1997 – autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, legea 453/2003, norme metodologice din 2002, etc), funcţionalul clădirii propuse este determinat de tema-program impusă de către beneficiar şi de exigenţele configuraţiei terenului, a vecinătăţilor şi a orientării. Compoziţia volumetrică a fost marcată de:
– schema funcţională adoptată;
– configuraţia interioară a clădirii;
– nevoia de rezolvare cât mai corectă a instalaţiilor.

Caracteristici constructive ale obiectivului:
 din punct de vedere al impactului arhitectural şi urbanistic, realizarea obiectivului reprezintă o etapă de completare a dotărilor din zonă;
 structura de rezistenţă este din zidărie portantă cu cărămizi tip GVP, cu sâmburi şi centuri din b.a.;
 acoperişul imobilului este de tip şarpantă cu învelitoare din tablă zincată vopsită ;
 tâmplăria interioară şi exterioară este din lemn ;
 dotarea cu instalaţii a spaţiilor de locuit în conformitate cu normativele în vigoare.

Gradul de rezistenţă la foc al obiectivului este IV corespunzător construcţiilor cu structura de rezistenţă din zidărie portantă cu cărămizi tip GVP, cu sâmburi şi centuri din b.a. şi acoperiş tip şarpantă din lemn;

Riscul de incendiu al clădirii conform P118/1999 este mic, corespunzător sarcinii termice din clădirea considerată : qi<420 MJ/ m².

PROTECŢIA MUNCII

În conformitate cu normele de protecţia muncii se vor realiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice din fiecare incintă care face obiectul prezentului proiect.

– Organizarea de şantier (demolări, devieri de reţele, etc.): în zona lucrării există condiţii pentru organizarea unei organizări de şantier provizorii.
– Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de către acesta cât şi de dirigintele de şantier.
– Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor de pe şantier şunt în sarcina constructorului care va lua măsuri de amenajare a unor spaţii de depozitare a materialelor, precum şi paza acestora prin organizarea de şantier.
– Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care şunt în sarcina sa: constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat.
– Curăţenia pe şantier : este obligaţia constructorului şi constă în asigurarea unor spaţii de depozitare a materialelor, căi de acces libere, care să nu determine accidente de muncă.
– Pentru stingerea incendiilor (debit de calcul 5l/s timp de 3 ore) este necesară o rezervă intangibilă de incendiu de 54 m3, rezervă de apă ce trebuie asigurată din resurse proprii.

Executanţii şi beneficiarul vor respecta Legea Protecţiei muncii nr. 90/1996, inclusiv anexele 1 şi 2, Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcşii, publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993.

Legile şi normativele nu şunt limitative. Conducerea şantierului este datoare să ia orice măsuri de protecţie a muncii necesare desfăşurării în deplină siguranţă a muncii pe şantier.

PSI

Nu fac obiectul prezentului proiect: dotările PSI (panoul PSI, etc.) mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor (stingătoare manuale, etc.), instalaţiile interioare şi exterioare pentru stingerea incendiilor.
Executarea, întreţinerea, repararea lucrărilor la care face referire prezentul proiect se vor face numai de către personal autorizat, după semnarea în prealabil a FIŞEI PERSONALE DE PROTECŢIA MUNCII.

PROTECŢIA MEDIULUI

Nu şunt necesare instalaţii pentru epurarea gazelor reziduale. Sursele de zgomot şunt vocea umană şi activitile sprcifice, nefiind necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor.

Deşeurile şunt de tip menajer, modul de gospodărire se va face conform legislaţiei în vigoare.

După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase, se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru ocupate de constructor.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanţe dintre acestea în teren se vor rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii şi de protecţie împotriva incendiilor, specifice lucrărilor ce se vor executa.

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor normative prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C.56-85 “Normativ pentru verificarea calitii şi recepţia lucrărilor de construcţii” şi îmbunătăţite prin metodologia de aplicare a instrucţiunilor din Legea 10/1995 privind “calitatea în construcţii”.

În execuţie, constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilor prezentului proiect, Ord. 91/1991 al MLPAT, Legea 50/1991 şi a normativelor de protecţie a muncii aferente lucrărilor de construcţii-montaj şi de prevenire a incendiilor.

Se impune cu necesitate respectarea normelor tehnice specifice execuţiei, de securitate a muncii şi de protecţie împotriva incendiilor.

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice modificare faţă de proiect fără avizul proiectantului îl absolvă pe acesta de orice responsabilitate.

ÎNTOCMIT
ING. A. PĂRPĂLUŢĂ

MEMORIU INSTALAŢII TERMICE

DATE PRIVIND INSTALAŢIILE TERMICE

În conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare se consideră temperatura exterioară de calcul –18°C. precum şi temperatura interioară:
+22°C – grupuri sanitare, dormitoare;
+20°C – sufragerie, bucătărie;
+18°C – hol, casa scării.

Instalaţia de încălzire pentu spaţiile proiectate se preconizează a se realiza în conformitate cu planşele din partea scrisă a documentaţiei, dimensionarea realizându-se pentru agentul termic apa caldă tur/retur 80°-60°C.

Clădirea care face obiectul prezentului proiect este echipată cu o microcentrală termică murală cu o putere termică utilă

Putil=24kw

Cu camera de ardere închisă şi tiraj forţat, complet automatizată, prevăzută cu kit de evacuare-admisie gaze arse/aer proaspăt.

Se recomandă echiparea conductei de alimentere cu combustibil a centralei în funcţie de tipul de combustibil utilizat cu următoarele echipamente:
– varianta combustibil gaz metan: kit gaz metan, robinete gaz metan − “.

Încălzirea se va realiza prin intermediul radiatoarelor din oţel tip panou.

În funcţie deposibilităţile de achiziţie a materialelor se poate echipa instalaţia de încălzire cu radiatoare de tipuri similare care să asigure aceeaşi putere termică în incintele pe care le desrvesc.

Distribuţia instalaţiei de încălzire este bitubulară prin pardoseală cu colector-distribuitor prevăzut pentru fiecare nivel. Conductele vor fi din ţeavă multistrat, D=16mm, protejate în tub flexibil PVC D=26mm.

Înainte de punerea în funcţiune instalaţia se supune la următoarele verificări de recepţie:
– încercarea de rezistenţă a conductelor la presiunea de 3 bari şi o durată de o oră; încercarea se face cu apă potabilă;
– încercarea de etanşeitate a conductelor la presiunea de 3 bari şi o durată de o oră; încercarea se face cu apă potabilă;
– se verifică vizual instalaţia;
– se spală interiorul conductelor cu apă potabilă;
– se efectuează probele de funcţionare pe o durată de cel puţin 24 de ore.

RECOMANDĂRI PENTRU EXECUŢIA INSTALAŢIEI TERMICE

Amplasarea corpurilor de încălzire

La amplasarea corpurilor de încălzire, se va urmări:
– funcţionarea lor cu eficienţă maximă, prin montarea la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci;
– corelarea cu elementele de construcţie, evitându-se stânjenirea amplasării mobilierului, a utilajelor, a circulaţiei persoanelor, a celorlalte instalaţii;
– montarea la parapetul ferestrelor paralel ce parapeţii finisaţi sau în vecinătatea acestora a corpurilor de încălzire care cedează căldură în principal prin convecţie’
– corpurile de încălzire din casa scării se vor amplasa conform art. 5.12 şi 5.13 din Normativ I.13/94;
– evitarea montării corpurilor de încălzire în nişe executate în pereţi exteriori;
– distanţele minime dintre corpul de încălzire şi elementele de construcţie executate din materiale combustibile se vor stabili în funcţie de temperatura agentului încălzitor:
– 50 mm pentru temperaturi până la maxim 95°C;
– 100mm pentru temperaturi sub 95°C;
– distanţa dintre corpul de încălzire şi pardoseală să fie de regulă 120mm, în cazuri excepţionale se admite reducerea acesteia la 80mm.

Racordarea corpurilor de încălzire

La coloane şi racordarea consumatorilor de căldură la coloane se va urmări ca circulaţia agentului termic să se facă de sus în jos.

Lungimea legăturilor curbate ale corpurilor de încălzire va fi aleasă în funcţie de diametrului legăturii şi de dilaterea porţiunii de coloană cuprinsă între punctul de racordare a legăturii la coloana şi punctul fix.

Recomandări pentru traseele conductelor de apă caldă

Realizarea de lungimi minime de reţea cu respectarea prevederilor referitoare la distanţele minime normate dintre conductele instalaţiilor de încălzire şi elementele de construcţii:
– 50mm faţă de pereţi şi plase combustibile;
– 50mm faţă de pardoseli combustibile;
– posibilităţile de prefabricare şi de autocompensare a dilatărilor;
– montarea conductelor să se facă aparent, la înălţimi convenabile, sau mascat prin elemente de mascare uşoare de preferinţă demontabile.

ÎNTOCMIT
ING. A. PĂRPĂLUŢĂ

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1.Obiectul proiectului:
În cadrul proiectului sunt prevăzute numai lucrări pentru instalaţii electrice interioare aferente lucrărilor pentru constrcţia unei locuinţe P+E+garaj care urmează a fi construită în com. TOMEŞTI, JUD. IAŞI.
Beneficiar : CHELBAN RAIMOND
S-au proiectat:
– instalaţii electrice de iluminat interior şi prize ;
– instalaţii de curenţi slabi
– instalaţii de legare la pământ.
2. Categorii de medii
Clădirea având destinaţia de locuinţă nu se impune zonarea de protecţie.
Încadrarea încăperilor în clasele de influienţe externe corespunzătoare se va face numai pentru băi şi grupuri sanitare. Pentru aceste încăperi s-au respectat prevederile normativului 17-02 şi cele din SR CEI 364-7-702.
3. Categoria consumatorului de energie electrică
Clădirea din punct de vedere al sarcinii maxime de durată se încadrează în clasa « D » (consumatori casnici) în conformitate cu prevederile normativului PE124/93. Alimentarea cu energie electrică din sistem se va face pe o singură cale de alimentare printr-un branşament de la reţelele din zonă conform avizului de racordare solicitat de beneficiar.
Valorile puteriloe electrice necesare vor fi:
Pi = 8.00 kw; Ps max. = 4.50 kw
4. Descrierea soluţiilor tehnice
4.1. Instalaţia pentru iluminat interior
Iluminatul s-a prevăzut a se realiza incandescent. În acest sens s-a prevăzut montarea următoarelor corpuri de iluminat:
– lustre în camera de zi şi dormitoare ;
– aplice pe holuri şi băi
– plafonieră în bucătărie
– armătură etanşă în exteriorul clădirii deasupra uşii de intrare şi în balcon.
Aparatajele de comandă pentru iluminat vor fi pentru montaj îngropat.
Prizele vor fi duble cu contact de protecţie îngropat. În hol în imediata apropiere a uşii de intrare în baie s-a prevăzut montarea unei prize cu contact de protecţie pentru montarea maşinii de spălat. Aceasta va fi pe circuit separat având protecţie independentă a circuitului.
Circuitul de priză pentru maşina de spălat se va prevedea cu dispozitiv pentru protecţie diferenţială pentru curent de 30mA.
Circuitele pentru iluminat vor fi executate cu conductori din cupru protejaţi în tub IPEY montat îngropat. Circuitul care alimentează prizele de la băi se va prevedea cu dispozitive de protecţie diferenţială, pentru curent de defect de 30mA.
Tabloul electric se va echipa cu aparataj performant. Tabloul va fi închis în cutie, protecţie IP30, fiind de aceeaşi provenienţă cu aparatajul.
4.2. Instalaţii de protecţie şi pentru legare la pământ.
Toate construcţiile metalice, echipamentele, conductele şi carcasele utilajelor electrice care pot fi puse sub tensiune datorită unui defect de izolaţie vor fi legate la pământ.
Priza de pământ se va executa cu electrozi din ţeavă zincată cu d = 2’’, şi l = 3 m. lungime fiecare. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ va fi sub 4 ohm.
Dacă la verificare se constată că valoarea este depăşită, se va completa priza de pământ cu electrozi şi platbandă până la obţinerea valorii prescrise.
5. Măsuri şi instrucţiuni de protecţia muncii şi P.S.I.
Părţile metalice ale instalaţiilor electrice care pot fi atinse şi care în mod normal nu şunt sub tensiune dar care în caz de defect ajung la o tensiune periculoasă, se vor lega la nul şi suplimentar la instalaţia de legare la pământ de protecţie.
Priza de pămint având valoarea de dispersie de 4 ohmi se va executa şi recepţiona în condiţiile prevăzute de STAS 12604-90 iar în timpul exploatării se va verifica şi măsura periodic starea instalaţiei, continuitatea de legare la pământ şi valoarea rezistenţei de dispersie. Periodicitatea verificărilor se va stabili local, ţinând cont de condiţiile specifice (gradul de umiditate şi componenţa solului, gradul său de agresivitate, felul instalaţiei tehnologice).
În locurile în care aparatajul electric sau corpurile pentru iluminat vin în contact cu elementele combustibile ale construcţiei, se vor lua măsuri, prin interpunerea între acestea şi materialul combustibil a unor elemente incombustibile clasa Co de combustibilitate. Deasemenea circuitele electrice care urmează a fi montate pe elementele combustibile ale construcţiei se vor proteja în tuburi de protecţie FXP, având clasa C1 de combustibilitate.
Pe uşa tabloului electric va fi afişată schema de distribuţie pe cât posibil ţinând seama şi de poziţia fizică a circuitului, cu marcarea precisă a circuitelor în tablou astfel ca în caz de intervenţie în tablou să fie eliminate la maxim riscurile unor erori în recunoaşterea circuitelor.
Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa numai de către personal cu o calificare tehnică corespunzătoar, atestat, cu instrucţiuni de protecţia muncii făcut pentru locul de muncă respectiv şi consemnat în fişa individuală de instruire; personalul care participă la executarea lucrărilor de montaj va fi dotat cu echipamentul de protecţie adecvat.
Aparatajul de protecţie din tablou va fi calibrat pentru sarcina care trebuie protejată.
Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi în proiect. Se va urmări ca temperatura conductoarelor în sarcină să nu depăşească temperatura admisă.
Prezentele instrucţiuni nu şunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform specificului instalaţiei respective şi vor fi actualizate de oricâte ori va fi nevoie.

Întocmit,
ING. A. PĂRPĂLUŢĂ
2008-05-10

Advertisements