Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

ONORARIILE DE REFERINŢĂ
aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31 mai 2005

ONORARIUL (TARIFUL DE PROIECTARE) constituie, conform Legii 184/2001, republicată, un drept al arhitectului, negociat în mod liber cu beneficiarul (clientul) şi reprezintă costurile pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta.
Prin asumarea proiectarii unei investiţii, prin soluţiile propuse, arhitectul (proiectantul) practic îşi asumă, printre altele, şi responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de către beneficiar (client) pentru realizarea lucrării respective.
Având în vedere şi numai aceast aspect al practicii de proiectare, onorariul, aplicat la nivelul recomandat de Ordinul Arhitecţilor din România, caută să asigure un nivel financiar corespunzător îndeplinirii în cele mai bune condiţii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a tuturor exigenţelor consacrate în practica profesională.
Tendinţa unor beneficiari (clienţi) de a încredinţa proiectarea unei construcţii numai după criteriul celui mai mic onorariu şi eventuala acceptare a acestuia de către arhitect are consecinţe negative, care se reflectă atât în nivelul calitativ al proiectului cât şi al viitoarei lucrări.
Realitatea constatată în practica din ultimii ani ne arată, fără excepţie, că acceptarea unor onorarii subevaluate (injuste) nu asigură bugetul de timp şi interesul necesar unui studiu aprofundat şi complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului şi pentru găsirea soluţiilor optime la lucrarea de proiectare contractată, în final fiind afectate grav atât interesele beneficiarului (clientului) cât şi prestigiul arhitectului şi al profesiei.
Valoarea contractată pentru un proiect trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de proiectare recomandate pentru misiunile (serviciile) de bază, suplimentare şi a altor servicii conexe proiectării care fac obiectul contractului.

A – SERVICII DE BAZĂ

Serviciile de bază (uzuale, ordinare, normale) reprezintă totalitatea misiunilor, conform legislaţiei, ce sunt necesare pentru întocmirea proiectului pentru un obiectiv de investiţii, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, a documentaţiilor de execuţie destinate contractării lucrărilor, urmărirea de şantier; acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire, refuncţionalizare, extindere, reparaţie sau reabilitare a unei clădiri, corp de clădire, ansamblu de clădiri, etc.
Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de execuţie, până la recepţia finală a lucrărilor. Serviciile de bază includ şi coordonarea, în calitate de şef de proiect, a echipelor de proiectanţi de specialitate, indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de arhitect, constructor sau beneficiar.

B – FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZĂ

Tema de proiectare – elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilită de către beneficiar. Aceasta determina concepţia de realizare a unei constructii, exprimând intenţiile investiţionale, solicitările funcţionale şi alte opţiuni ale beneficiarului, completate şi definitivate cu condiţionările tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislaţia şi normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-şef de proiect şi, după caz, cu alţi specialişti. Elaborarea şi definitivarea temei de proiectare (studiile de temă) nu sunt incluse în onorariul de bază.

În onorariul de bază sunt incluse următoarele faze de proiectare:

1 – ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
OBIECTIVE:
• propunerea soluţiilor de ansamblu, coordonate cu condiţiile urbanistice, prevederile legislaţiei în vigoare şi cu mijloacele financiare ale investitorului;
• definirea condiţiilor contractuale.
CONŢINUT:
• documentaţii ce prezintă soluţii de arhitectură şi tehnice, estimări ale costului şi duratei execuţiei (ilustrarea temei de proiectare).
2 – PROIECTUL TEHNIC – P.T.
OBIECTIVE:
• întocmirea tuturor documentaţiilor ce includ concepţia de realizare a unui obiectiv de investiţii, pe baza cărora se execută lucrările de construcţii autorizate, se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora.
CONŢINUT:
• proiecte tehnice pe specialităţi: arhitectura, structura de rezistenţă şi instalaţiile aferente construcţiei (piese scrise şi desenate), inclusiv listele cu cantităţile de lucrări şi materiale (antemăsurătorile) şi caietele de sarcini.
2.1 – P.A.C. – documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi proiectul pentru autorizaţia de construire (conform Legii 50/1991, republicată, sunt un extras din proiectul tehnic şi se definesc ca o subfază a proiectului tehnic)
OBIECTIVE:
• întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.
CONTINUT:
• fişe tehnice şi documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi pentru obţinerea avizelor incluse în ACORDUL UNIC;
• proiectul pentru autorizaţia de construire – P.A.C.
3 – DETALIILE DE EXECUŢIE – D.E.
OBIECTIVE:
• asigurarea cu detalii care să respecte întocmai proiectul tehnic, autorizaţia de construire, prescripţiile regulamentare în vigoare, cerinţele investitorului şi coordonarea acestor detalii cu antreprenorii şi furnizorii.
CONŢINUT:
• documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei.
4 – URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE
OBIECTIVE:
• îndeplinirea obligaţiilor privind prezenţa arhitectului (proiectantului) pe şantier, conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicată şi Legea 184/2001 republicată).
CONŢINUT:
• verificarea conformităţii lucrărilor de execuţie cu autorizaţia de construire;
• participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii execuţiei prevăzut în PT;
• stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
• participarea la recepţia lucrărilor executate.

NU SUNT INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZĂ:
– consultanţa de specialitate din faza precontractuală;
– elaborarea si definitivarea temei de proiectare;
– verificarea tehnică a proiectului;
– expertiza tehnică;
– studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo);
– studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de inserţie în situri protejate şi privind monumentele istorice);
– amenajările incintei (sistematizarea verticală, alei, drumuri, împrejmuiri);
– decoraţiunile interioare;
– releveele;
– proiectul pentru autorizaţia de desfiinţare;
– proiectul pentru autorizarea organizării de şantier;
– documentaţiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001);
– obţinerea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor;
– asistenţa tehnică (ca formă de supraveghere profesională, permanentă sau periodică, a executării lucrărilor de construire);
– cheltuielile de deplasare în afara localităţii de reşedinţă a proiectantului.
Aceste documentaţii şi servicii se vor tarifa separat, în funcţie de caz putandu-se utiliza si baza orară.

C – DEFALCAREA ONORARIULUI DE BAZĂ PE FAZE DE PROIECTARE
Nr. crt. FAZA DE PROIECTARE ONORARIUL
(%)
1 ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) 15-20
2 PROIECTUL TEHNIC – PT (inclusiv antemăsurătorile şi caietele de sarcini)
40-45
2.1 PAC şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor 10
3 DETALIILE DE EXECUŢIE – DE 30
4 Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate 5

NOTĂ:
a – Însumarea tuturor fazelor trebuie să fie de 100%, primele două faze, dar şi celelalte putând varia în funcţie de gradul de complexitate a proiectelor.
b – Avansul la contract, stabilit de la caz la caz la negocierea acestuia, poate fi de 10 – 30% şi se va deduce din fiecare fază de proiectare contractată.
c – Onorariul de bază se referă la un proiect complex (care include toate specialităţile), din care onorariul pentru proiectul de arhitectură se recomandă să reprezinte 40-60% din total, funcţie de caz.
d – Onorariul pentru arhitectul şef de proiect reprezintă o cotă de 6-10% din total şi nu este inclusă în partea de arhitectură.

CALCULUL ONORARIILOR DE REFERINŢĂ

1. CALCULUL ONORARIILOR DE BAZĂ SUB FORMĂ DE COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE

a – Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucrărilor este recomandat pentru evaluarea serviciilor de bază mai înainte descrise.
b – Valoarea totală a lucrărilor, certificată de arhitect, cuprinde următoarele:
i. – Valoarea tuturor lucrărilor executate, proiectate de arhitect şi de subcontractanţii /consultanţii coordonaţi de către acesta (fie că sunt incluşi în contractul arhitectului sau sunt subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi răspunzator). Arhitectul va fi informat de costurile acestor contracte separate.
ii. – Valoarea totală a lucrărilor include de asemenea şi costul mobilierului fix şi al tuturor echipamentelor.
iii. – Atunci când echipamente speciale nu au fost incluse în calculul valorii totale a lucrărilor, arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucrările executate în legătura cu aceste echipamente speciale.
iv. – Când lucrările de construcţie se vor executa în regie proprie, costul va fi estimat de arhitect ca şi cum lucrările ar fi încredinţate unui antreprenor.
v. – Când clientul este un antreprenor, se va stabili un protocol între arhitect şi client care va stipula valoarea totală a lucrărilor incluzând şi încheierea de deviz a antreprenorului (respectiv cheltuielile indirecte şi profitul).

c – Pentru calculul onorariilor de referinta privind proiectarea constructiilor, acestea se împart în 5 clase de tarifare, conform TABELULUI 1. Pentru estimarea valorii de investitie se pot folosi indicii de cost (Euro/mp suprafata desfasurata) precizati in TABELUL 2.

d – Cotele procentuale din valoarea de investitie sunt precizate in TABELUL 3 pentru programe dezvoltate în clădiri noi.

e – Onorariul de bază rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corectează după caz, cu următorii factori de influenţă specifici:
i. – 1,2 la construcţiile proiectate pe terenuri dificile de fundare
ii. – 1,1 la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7,5
iii. – 1,15 ÷ 1,2 la construcţiile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7,5
iv. – 1,2 ÷ 1,3 la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi în domeniul postelastic
v. – 1,4 ÷ 1,8 la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat
vi. – 1,1 ÷ 1,2 la proiectele ale căror programe se dezvoltă în clădiri existente

1.1 Refolosirea proiectelor
În situaţia refolosirii/adaptării proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor cu urmatoarele procente:

f . – 10% când din fondul de date de proiectare refolosit dintr-un proiect se preiau numai elemente parţiale, soluţii, principii orientative.
g. – 35% în situaţiile de refolosire cu modificari care antrenează în proiectare mai multe specialităţi, elaborări de soluţii, calcule tehnice şi economice, modificări de faţade sau de funcţiuni locale.
h. – 50% în situaţia adaptării proiectului la teren, a branşării funcţionale la infrastructura edilitară.

1.2 Intervenţii la clădiri existente
i. – În situaţia în care programele listate de tabelul 1 şi cele asilimilate lor sunt dezvoltate în clădiri existente prin intervenţii de modernizare, extindere, refuncţionalizare, restaurare, consolidare şi/sau reparare, onorariile se corectează cu un factor care are valoarea între 1,1 ÷ 1,2.
j. – Când extinderile sunt evident independente de clădirea existentă se vor folosi cotele procentuale din tabelul 3 pentru clădirea nouă şi cotele procentuale majorate cu factorul mai sus pentru zona de joncţiune cu clădirea existentă.
k. – Pentru lucrările de reparaţii şi restaurare se recomandă ca onorariile să fie stabilite în funcţie de orele necesare îndeplinirii sarcinilor şi tarifului orar descris la punctul 2. BAZA ORARĂ, însă se poate accepta şi cota procentuală ca alternativă.
l – În situaţia în care clădirea existentă pe care se face intervenţia este monument- istoric/de arhitectură/cu valoare arhitecturală sau se află într-o zonă protejată onorariile se corecteaza cu un factor specific, stabilit după caz.

2. CALCULUL ONORARIILOR FOLOSIND BAZA ORARĂ

2.1. Se păstrareaza sistemul de calcul al onorariului dat de tabelul 8.3.4. din Ordinul MLPAT 11/N în care ora medie de proiectare se stabileste conform formulei prezentate în acel document sau se poate folosi tariful orar mediu conform pct. 2.2. de mai jos.

2.2. VARIANTA CALCUL BAZĂ ORARĂ
Se recomandă tarifarea extraserviciilor după orele necesare îndeplinirii sarcinilor dupa următoarea formulă:
TS = T0 x k x T
Unde:
TS – onorariul pentru servicii
T0 – tariful orar de bază = salariul minim pe economie x 3/171,333 ore muncă/lună
k – coeficientul stabilit în funcţie de activitate – conform anexa 4 ales pe baza activităţii prestate efectiv
T – timpul necesar îndeplinirii sarcinilor

Aplicarea tarifului orar
Unitatea de bază pentru măsurarea timpului este ora.
Următoarele tarife pot fi socotite astfel:
– pentru timpul alocat deplasărilor, aşteptării, statului la dispoziţie se aplică un tarif de 60% din tariful orar; Nu se iau în calcul deplasările în interiorul localităţii;
– tariful suplimentar pentru lucru între orele 20 şi 6 este de 30% din tariful orar; in cadrul zilelor de odihnă şi sărbătorilor naţionale considerate zile de odihnă tariful suplimentar este de 60%;
-tariful pentru urmărirea lucrărilor de executie nu poate fi perceput pentru o perioadă de mai puţin de 4 ore;
– in cazul deplasărilor în afara localităţii se iau suplimentar în calcul orele petrecute pe drum.
Tariful orar mediu se poate stabili pornind de la cea mai mică şi cea mai mare valoare a coeficientului de activitate.

Tarif zilnic mediu
Se poate stabili un tarif zilnic mediu pe baza tarifului orar mediu, a orelor necesare în medie pe zi pentru rezolvarea sarcinilor, respectiv suplimentarea în cazul deplasărilor în afara localităţii.
Dacă serviciile, respectiv activităţile difera, se pot stabili de comun acord, pe baza unei înţelegeri, mai multe tarife orare medii, respectiv tarife zilnice medii.

3. ONORARIILE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL (lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare/exterioare la clădiri, mobilare clădiri civile, amenajare peisagistică, mobilier urban şi dotări stradale) sunt precizate in TABELUL 4 ( tabelul 6.15.A din Ordinul MLPAT 11/N).

4 . ALTE COSTURI

Onorarile pentru alte servicii suplimentare (prezentari, relevee, planuri urbanistice zonale şi de detaliu, consulting) sunt precizate in tabelele anexă 6.15.C; 7.3.C şi D; 7.9.A si 8.32 preluate din Ordinul 11/N.
În afara tarifului pentru activitatea de proiectare propriu-zisa se mai iau în calcul următoarele costuri:
– Cheltuieli de multiplicare, legătorie, de exemplu pentru situaţia în care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare în afara celor două ce se oferă în serviciile de bază.
– Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport, cazare şi masă, acoperirea costurilor suplimentare pentru delegări prelungite, convorbiri internaţionale, transmisii fax.
– Relaţia cu autorităţile, alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar.
– Cheltuieli de brevetare, prototipuri şi altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord.
– Plata poliţei pentru asigurarea proiectului cerută de beneficiar.
– Soluţii ce necesită tehnologii speciale cerute de beneficiar, machete ale obiectului, şi alte cheltuieli ce decurg din acestea.
– Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documentaţiei) asupra cărora se cade de comun acord cu beneficiarul.
Pentru suplimentarea cheltuielilor, arhitectul este obligat să ţină o evidenţă, care să poată fi consultată de către beneficiar.

TABELUL 1
Împărţirea în clase de tarifare a programelor de arhitectura pentru constructii

 Clasa I (problemă simplă, cerinţe de proiectare reduse)
– construcţii ce nu se ridică la rang de cladire : – şoproane, tarabe de piaţă acoperite
– parcaje acoperite,
– staţii transport urban în comun etc.
– construcţii agricole fară fluxuri tehnologice : – depozite pe un nivel,
– silozuri,
– grajduri, sere, etc.
– construcţii industriale fără fluxuri tehnologice : – ateliere,
– depozite pe un nivel etc.
– construcţii comerciale simple : – chioşcuri,
– mici pavilioane etc.
– anexe utilitare şi gospodaresti (pavilion poartă, depozit gunoi)
– amenajări de spaţii verzi, mobilier urban şi de grădină etc.
 Clasa II (problemă medie, cerinţe de proiectare medii)
– construcţii agricole cu fluxuri tehnologice : – grajduri mari,
– mori,
– pivniţe de vinuri
– construcţii pentru îmbuteliere,
– construcţii pt. prelucrarea fructelor etc.
– construcţii industriale cu fluxuri tehnologice : – service,
– brutărie,
– tipografie;
– dep. multietajate sau pe nivel pt. materiale periculoase
– anexe pentru instalaţi: (centrale termice, de ventilaţe, posturi de transformare etc.)
– garaje pentru automobile
– construcţi subterane simple (garaje, tuneluri, adăosturi, rezervoare de apă etc.),
– clăiri militare şi poliţieneşti simple
– clădiri de locuit : – casă unifamilială sub 200 mp,
– casă de vacanţă,
– gospodarie rurală
– clădiri comerciale : – magazin,
– piaţă,
– show-room
– clădiri pentru transport : – staţie benzină,
– spalătorie auto,
– gară mică şi construcţii feroviare simple,
– debarcader etc.
– construcţii sportive şi de agrement simple : – sală de sport,
– sală de fitness,
– camping
– patinoar artificial
– hipodrom etc.

 Clasa III (problemă medie, cerinţe de proiectare complexe)
– construcţii industriale cu fluxuri tehnologice complexe : – termocentrale,
– crematorii de ars deseuri,
– fabrici şi uzine,
– laboratoare industriale,
– spălătorii de rufe, mari bucătării;
– obiective militare sau poliţieneşti complexe : – staţii de pompieri,
– centre de instrucţie,
– căpitănii,
– închisori etc.
– servicii urbane sau comunale : – primărie,
– casă de cultură, cinema, expoziţie, bibliotecă,
– poşta, fast-food, frizerie, discoteca etc.
– obiective comerciale cu mai multe niveluri: – magazine, centre comerciale
– obiective turistice şi de cazare: – pensiune, hotel, motel
– centre pentru bătrâni
– cămine pentru nefamilişti
– cămine studenţeşti
– învăţământ preşcolar, general şi mediu : – creşe, grădiniţe,
– şcoli generale şi scoli medii
– şcoli profesionale,
– centre de reeducare etc.
– clădiri pentru birouri şi clădiri administrative
– clăiri de locuit : – case mai mari de 200 mp,
– vile, blocuri de locuit,
– cartiere rezidenţale.
– centre medicale de importaţă locala sau zonală: – cabinete medicale sau veterinare,
– farmacie,
– staţie de ambulanţa, etc.
– centre sportive : – club sportiv,
– săli de sport cu tribune,
– ştranduri cu bazine artificiale,
– hipodrom cu acces public etc.
– clădiri bisericeşti : – case parohiale,
– mănăstiri, capele etc.
– obiective speciale : – grădini zoologice şi case pentru animale
– grădini botanice şi case pentru plante,
– cimitire, crematorii umane etc.
 Clasa IV (problemă deosebita, cerinţe de proiectare complexe)
– clădiri complexe pentru transport : – gări metropolitane,
– aeroporturi,
– staţii metrou.
– clădiri administrative complexe : – tribunal,
– banca centrală,
– ambasada,
– arhive speciale etc.
– învăţământ universitar: facultăţi, centre universitare
– clădiri de cazare şi comerciale reprezentative : – hotel mare,
– magazin universal, etc.
– obiective culturale şi de agrement complexe : – teatru, sala de concerte,
– circ,
– cazinou,
– muzeu, galerie de artă,
– studio de radio şi de televiziune etc.
– cladiri de cult: – biserica, catedrala.
– clădiri din sistemul sanitar: – policlinica, centru medical,
– laboratoare medicale,
– centre de reabilitare, sanatorii,
– băi publice etc.
– obiective sportive reprezentative: – stadion,
– sala mare de sport cu public,
– piscina olimpică cu public etc.
 Clasa V (problemă deosebită, cerinţe de proiectare deosebite)
– obiective cultural de excepţie: – opera,
– teatru de mari dimensiuni,
– ateneu filarmonic,
– centru naţional de conferinţe, etc.
– obiective complexe din sistemul sanitar:
– clinici medicale, spitale,
– instituţii medicale naţionale, – centru de tratamente speciale şi centru balnear.
TABELUL 2
VALORI MEDII ESTIMATE DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/M² (suprafata desfasurata) FĂRĂ TVA
GRUPA TIP PROGRAM CUPRINDE VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²)
CLASA I problemă simplă, cerinţe de proiectare reduse construcţii ce nu se ridică la rang de clădire: – şoproane, tarabe de piaţă acoperite
– parcaje acoperite,
– staţii transport urban în comun etc.

– construcţii agricole fără fluxuri tehnologice: – depozite pe un nivel,
– silozuri,
– grajduri, sere, etc.

– construcţii industriale fără fluxuri tehnologice : – ateliere,
– depozite pe un nivel etc.

– construcţii comerciale simple: – chioşcuri,
– mici pavilioane etc.

– anexe utilitare şi gospodăreşti (pavilion poartă, depozit gunoi)
– amenajări de spaţii verzi, mobilier urban şi de grădină etc.

200
CLASA II problemă medie, cerinţe de proiectare medii construcţii agricole cu fluxuri tehnologice: – grajduri mari,
– mori,
– pivniţe de vinuri
– construcţii pentru îmbuteliere,
– construcţii pt. prelucrarea fructelor etc.
– construcţii industriale cu fluxuri tehnologice: – service,
– brutărie,
– tipografie,
– depozite multietajate sau pe un nivel pentru materiale periculoase
– anexe pentru instalaţii: (centrale termice, de ventilaţie, posturi de transformare etc.)
– garaje pentru automobile
– construcţii subterane simple (garaje, tuneluri, adăposturi, rezervoare de apă, etc.)
– clădiri militare şi poliţieneşti simple
clădiri de locuit: – casă unifamilială sub 200 mp

220

350
– casă de vacanţă 300
– gospodărie rurală 240
clădiri comerciale: – magazin 300
– piaţa 250
– show-room 350
clădiri pentru transport: – staţie benzina 350
– spălătorie auto 300
– gară mică şi construcţii feroviare simple 380
– debarcader etc. 300
construcţii sportive şi de agrement simple:- sală de sport 400
– sală de fitness 380
– camping 280
– patinoar artificial 380
– hipodrom etc. 450
CLASA III problemă medie, cerinţe de proiectare complexe construcţii industriale cu fluxuri tehnologice complexe:
– termocentrale,
– crematorii de ars deşeuri,
– fabrici şi uzine,
– laboratoare industriale,
– spălătorii de rufe, mari bucătării, etc.

obiective militare sau poliţieneşti complexe: – staţii de pompieri,
– centre de instrucţie,
– căpitănii,
– închisori etc

400
servicii urbane sau comunale: – primărie 450
– casă de cultură, cinema, expozitie, bibliotecă 500
– poştă, fast-food, frizerie, discotecă etc. 420
obiective comerciale cu mai multe niveluri: – magazine, centre comerciale 460
obiective turistice sş de cazare: – pensiune, hotel (1-3 stele), motel 420
– centre pentru bătrâni 400
– cămine pentru nefamilişti 400
– cămine studenţeşti 400
învăţământ preşcolar, general şi mediu: – creşe, grădiniţe, 380
– şcoli generale şi şcoli medii 420
– şcoli profesionale 420
– centre de reeducare etc. 420
clădiri pentru birouri şi clădiri administrative 450
clădiri de locuit: – case mai mari de 200 mp, 400
– vile, blocuri de locuit, 500
– cartiere rezidenţiale. 500
centre medicale de importanţă locală sau zonală: – cabinete medicale sau veterinare, 450
– farmacie, 450
– staţie de ambulanţă, etc. 450
centre sportive: – club sportiv, 480
– săli de sport cu tribune, 550
– ştranduri cu bazine artificiale 600
– hipodrom cu acces public etc. 550
clădiri bisericeşti: – case parohiale, 400
– mănăstiri, capele etc. 680
obiective speciale: – grădini zoologice şi case pentru animale 500
– grădini botanice şi case pentru plante 500
– cimitire, crematorii umane etc. 550
CLASA IV problemă deosebită, cerinţe de proiectare complexe clădiri complexe pentru transport: – gări metropolitane 820
– aeroporturi, 1200
– staţii metrou 1000
clădiri administrative complexe: – tribunal 900
– bancă centrală, 1200
– ambasadă 1000
învăţământ universitar: facultăţi, centre universitare 750
clădiri de cazare şi comerciale reprezentative: – hotel mare (4-5 stele) 700
– magazin universal, 700
obiective culturale şi de agrement complexe: – teatru, sala de concerte 1000
– circ, 900
– cazinou, 900
– muzeu, galerie de artă, 1000
– studio de radio şi de televiziune etc. 1000
obiective bisericeşti: – biserică, catedrală 1700
clădiri din sistemul sanitar: – policlinică, centru medical, 900
– laboratoare medicale 900
– centre de reabilitare, sanatorii, 950
– băi publice etc 900
obiective sportive reprezentative: – stadion, 1000
– sala mare de sport cu public 1200
– piscină olimpică cu public etc. 1200
CLASA V Problema deosebita, cerinte de proiectare deosebite obiective cultural de excepţie: – operă 1500
– teatru de mari dimensiuni 1500
– ateneu filarmonic 1300
– centru naţional de conferinţe, etc. 1500
obiective complexe din sistemul sanitar: – clinici medicale, spitale,
– instituţii medicale nationale,
– centru de tratamente speciale şi centru balnear
1500

Notă: valorile medii de investiţie C+I exprimate în EURO/m² vor fi actualizate în fiecare an de grupul de lucru privind onorariile şi exercitarea profesiei.

TABELUL 3
CALCULUL ONORARIILOR DE BAZĂ SUB FORMĂ DE COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU CONSTRUCTII NOI

Nr.

crt.

Tranşe de calcul din
valoarea de investiţie
(fără TVA)

cost C+M / mp (euro)
CLASA
I
cota%
euro

≤240
CLASA
II
cota%
euro

350
CLASA
III
cota%
euro

500
CLASA
IV
cota%
euro

700
CLASA
V
cota%
euro

≥950

1 tranşa minimă până la
40 000 euro
onorariu de proiectare

onorariu / mp Ad. (euro) mp 5%

2 000

12,0 165 6,25%

2 500

22,0 115 7,5%

3 000

37,5 80 8,75%

3 500

61,5 57 10%

4 000

95,0 42

2 40 000 – 120 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp Ad. (euro) mp 4,6%

5 680

11,4 500 5,75%

7 100

20,6 345 6,9%

8 520

35,5 240 8,05%

9 940

58,4 170 9,2%

11 360

91,0 125

3 120 000 – 360 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp Ad. (euro) mp 4,2%

15 760

10,5 1500 5,25%

19 700

19,0 1035 6,3%

23 640

32,8 720 7,35%

27 580

53,5 515 8,4%

31 520

84,0 375

4 360 000 – 1 100 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp AD (euro) mp 3,8%

43 880

9,5 4580 4,75%

54 850

17,5 3140 5,7%

65 820

29,9 2200 6,65%

76 790

48,9 1570 7,6%

87 760

75,6 1160

5 1 100 000 – 3 300 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp AD (euro) mp 3,4%

118 680

8,6 13800 4,25%

148 350

15,7 9430 5,1%

178 020

27,0 6600 5,95%

207 690

44,2 4700 6,8%

237 360

68,2 3480

6 3 300 000 – 10 000 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp AD (euro) mp 3,0%

319 680

7,7 41500 3,75%

399 600

14,0 28570 4,5%

479 520

24,0 20000 5,25%

559 440

39,1 14300 6,0%

639 360

60,7 10525

7 10 000 000 – 30 000 000 e.
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp AD (euro) mp 2,6%

839 680

6,7 125000 3,25%

1 049 600

12,2 85715 3,9%

1 259 520

21,0 60000 4,55%

1 469 440

34,2 42900 5,2%

1 679 360

53,2 31580

8 peste 30 000 000 euro
onorariu de proiectare
tranşe cumulate

onorariu / mp AD (euro) mp 2,2%

…………..

5,7 2,75%

………….

10,4 3,3%

…………..

18,0 3,85%

………….

29,0 4,4%

…………..

46,0
• onorariile de proiectare prezentate sunt rezultatul calculului corespunzator limitei superioare a tranşei respective;
• pentru proiectarea organizării de şantier se pastreaza cotele procentuale din Ordinul 11N.

TABELUL 4
(conform Ordinului MLPAT 11N, tabelul 6.15.A)

COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR
CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL
CLASIFICAREA LUCRĂRILOR
– Grupa I – Lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri
– Grupa II – Mobilare clădiri civile
– Grupa III – Amenajare peisagistică
– Grupa IV – Mobilier urban şi dotări stradale
Proiectarea pieselor unicat, prototipuri se calculează distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01.06.1994
Lucrările cu tratare plastică deosebită, prevăzute în art. 6.15.A la toate grupele, vor fi tarifate cu aplicarea unui factor de influenţă specific k = 1,25
Nr.
crt. Tranşa de calcul din valoarea de investiţie
(fără TVA )
Euro
cota % Grupa I
decoraţiuni interioare/exterioare
Euro
cota % Grupa II
mobilare clădiri civile
Euro
cota % Grupa III
Amenajare peisagistică
Euro
cota % Grupa III
Mobilier urban şi dotări stradale
Euro
cota %
1 tranşa minimă până la 1 440
valoare de proiectare tranşe cumulate 20 %
288,0 14 %
201,6 18 %
259,2 12 %
172,8
2 de la 1 440 la 7 200
valoare de proiectare tranşe cumulate 16 %
1 209,6* 12 %
892,8* 15 %
1 123,2* 10 %
748,8*
3 de la 7 200 la 21 600
valoare de proiectare tranşe cumulate 12 %
2 937,6* 11 %
2 476,8* 12 %
2 851,2* 9 %
2 044,8*
4 de la 21 600 la 50 400
valoare de proiectare tranşe cumulate 9 %
5 529,6* 10 %
5 356,8* 10 %
5 731,2* 8 %
4 348,8*
5 de la 50 400 la 144 000
valoare de proiectare tranşe cumulate 8 %
13 017,6* 9 %
13 780,8* 8 %
13 219,2* 7 %
10 900,8*
6 de la 144 000 la 360 000
valoare de proiectare tranşe cumulate 7 %
28 137,6* 8 %
31 060,8* 6 %
26 179,2* 6 %
23 860,8*
7 tranşa peste 360 000 5 % 7 % 4 % 5 %

* onorariile prezentate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective

TABEL 5
Coeficientul în funcţie de activitatea prestată – pentru tarifarea orară a serviciilor

Proiectant arhitect cu experienţă de peste 10 ani – coeficient 7 – 9
Situaţii care impun cunoştinţe profesionale şi experienţă deosebite, îndrumare teoretică în situaţii deosebite şi de mare responsabilitate în cadrul procesului de proiectare, proiectare de amenajări interioare, consultanţă, reprezentare, activitate de proiectare ce presupune responsabilitate, cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor si a amenajarii teritoriului. Pregătire profesională universitară, drept de semnatura, cunoaşterea unei limbi străine cel puţin la nivel mediu.
404 474 ROL – 520 038 ROL

Arhitect proiectant – coeficient 5 – 6
Cunoştinţe profesionale largi, situaţii care impun experienţă profesională, activităţi de creaţie ce presupun responsabilitate, îndrumarea procesului de proiectare, rezolvarea unor părţi ce necesită cunoştinţe profesionale deosebite, activitate de proiectare ce presupune responsabilitate, cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor, activitate de generare de imagini pe calculator. Pregătire profesională universitară şi drept de semnatura.
288 910 ROL – 346 692 ROL

Arhitect stagiar – coeficient 4
Activităţi ce presupun responsabilitate efectuate sub îndrumare, rezolvarea independentă a părţilor ce necesită cunoştinţe profesionale medii, proiectant repartizat, supraveghetor tehnic, pregăteşte devizele fără preţuri, analiza preţurilor şi verificarea facturilor. Pregătire profesională universitară, cunoştinţe de aplicaţii de arhitectură pe calculator.
231 128 ROL

Desenator/Tehnician CAD – coeficient 3
Activitate tehnică sau birocratică desfăşurată sub îndrumare, rezolvarea unor părţi repetitive ce necesită cunoştinţe de specialitate obişnuite, tehnician, devizier, activităţi de prelucrare de date pe calculator şi de secretariat. Pregătire profesională medie.
173 346 ROL

Secretar birou – coeficient 2
Activităţi învăţate desfăşurate sub îndrumare, desenator tehnic, dactilograf şi activităţi ajutătoare. Pregătire medie, cel puţin 3 ani de activitate profesională.
115 564 ROL

Observaţie:
Valorile calculate sunt valabile pentru un salariu minim pe economie de 3 300 000 ROL/lună.

Tabel anexă 6.15 C
Ordinul 11/N din 01.06.1994
Bază tarifară pentru întocmire de planşe, planuri sau detalii la scări mari impuse în condiţii tehnologice speciale sau pentru prezentări

T = (75 b dk x P + ni x∑ b dk x ej)xT0 (lei)
Nr.
crt.
Complexitatea şi densitatea desenului Dificultate de concepţie
redusă normală
deosebită
1 0,6 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,7 1,7 3,0
3 1,6 2,7 2,7 3,8
4 2,5 3,0 3,0 5,0

În care T – tariful în lei calculat pentru realizarea unei planşe, plan sau detalii
T0 – tariful CCP stabilit conform pct. 5.11 din Ordinul 11/N (echivalent oră medie de proiectare a firmei)
P – suprafaţa planşei măsurată în m.p.
ni – parametru caracteristic scării planşei: (1:1) n1=50; (1:5)n2=40
(1:10)n3=35; (1:20)n4=25; (1:50)n5=15; (1:100)n6=10; sub (1:1000)n7=5
b dk – idem se extrage din tabel numai pentru dificultatea de concepţie redusă
ej – numărul de elemente de arhitectură caracteristice, tratate distinct pe planşe; în cazul plaşelor de ansamblu numărul de detalii caracteristice, clasice sau originale adaptate; pentru planşele de detalii, numărul de elemente caracteristice de plastică arhitecturală, tratate distinct în alcătuirea detaliului etc.
Numărul de elemente se evidenţiază grupat, pe categorii având caracteristici similare determinate de scara de realizare (ni) şi de compelxitatea lucrării definită prin dificultatea soluţiilor şi densitatea elementelor studiate pentru documentaţie (bk).

Tabel anexă 7.3 C şi D
Ordinul 11/N din 01.06.1994
Planul urbanistic zonal (C) sau/şi de detaliu (D)
(planuri de amplasare)

T0 (oră medie de proiectare a firmei) /ha (lei)
Nr. crt. Tranşa de suprafaţă
ha În zona urbană În zona rurală
scara 1:500 scara 1:2000 scara 1:500 scara 1:2000
1 tranşa minimă (1:500) 1 tranşa minimă (1:2000) 2
valoare proiectare minimă pe tranşe 1000

1000.T0 –
830
1660.T0 700

700.T0 –
460
920.T0
2 tranşa de la minim 4
valoare proiectare tranşe cumulate 790
3370.T0 608
2876.T0 480
2140.T0 360
1640.T0
3 tranşa de la 4-10
valoare proiectare tranşe cumulate 490
6310.T0 461
5642.T0 300
3940.T0 224
2984.T0
4 tranşa de la 10-50
valoare proiectare tranşe cumulate 230
15510.T0 215
14242.T0 205
12140.T0 150
8964.T0
5 tranşa de la 50-100
valoare proiectare tranşe cumulate 170
24010.T0 167
22592.T0 125
18390.T0 110
14484.T0
6 tranşa peste 100 140 133 110 80

Pentru studii la scara 1:1000 se interpolează valorile scărilor 1:500 şi 1:2000.

Tabel anexă 7.9.A.
Ordinul 11/N din 01.06.1994
Bază tarifară pentru întocmire de relevee

T0 (oră medie de proiectare a firmei) /mp (lei)
Nr. crt.
Tranşă de suprafaţă construită (sectorizată sau verticală) relevată
( înscrisă pe o planşă )
mp
Dificultatea condiţiilor şi elementelor de relevat

clădiri simple structurate ordonat clădiri structurate neordonat clădiri cu probleme şi densitate de elemente f. mare
1 tranşă minimă până la 50
valoare proiectare minimă pe tranşă 1,5
75.T0 1,8
90.T0 2,4
120.T0
2 de la 50 la 200
valoare proiectare tranşe cumulate 1,1
240.T0 1,4
300.T0 2,1
345.T0
3 de la 200 la 500
valoare proiectare tranşe cumulate 0,8
480.T0 1,1
630.T0 1,7
945.T0
4 de la 500 la 2.000
valoare proiectare tranşe cumulate 0,6
1380.T0 0,9
1980.T0 1,4
3045.T0
5 tranşă peste 2.000 0,5 0,7 1,2

Tabel 8.32
Ordinul 11/N din 01.06.1994
Tarif pentru activităţi de consulting tehnic, tehnologic, tehnico-economic, etc., privind probleme generale de specialitate sau specific de lucrari elaborate
T = 3xT0 + KxC (lei)
În care:
T0 = tariful/u.CCP stabilit conform prevederilor de la pct. 5.11 din Ordinul 11/N (echivalent oră medie de proiectare a firmei)
(K) = coeficient de complexitate, corelat cu gradul profesional statuat specialistului (prin condiţiile concurenţiale de piaţă), precum şi cu gradul de detaliere, volumul şi importanţa problemelor solicitate în consulting; acesta are următoarele valori:
K1 = 0,7 – redusă
K2 = 1,0 – simplă
K3 = 1,7 – mare
K4 = 2,5 – deosebită
(C) = reprezintă valoarea conţinutului activităţii depusă de consultantul specialist (personal sau în echipă), precum şi aceea corespunzătoare manoperei, informaţiilor şi documentaţiilor folosite din patrimoniul tehnic şi tehnologic al proiectantului, a modului de prezentare şi a conţinutului fundamentărilor debitate la cerere, precum şi a gradului de detaliere a materialului şi a soluţionărilor prin care se angajează să răspundă tuturor problemelor solicitate prin consultanţă.
Valoarea (C) se determină astfel:

Alternativa 1: în situaţia solicitării unui răspuns de specialitate, redactat complet (memoriu, note, planuri, soluţii, proiect pentru părţi de lucrări sau obiective etc.), care se pune la dispoziţia beneficiarului sub formă de documentaţie, pentru ca acesta să fie utilizată în condiţiile convenite în comun, valoarea consultanţei se determină cu C1=0,2 xTb . Valoarea (Tb) reprezintă tariful de bază (în lei) al lucrării, părţii de lucrare, al planurilor, detaliilor, etc., la care se referă consultanţa solicitată (recalculată actualizat ori aşa cum a fost înregistrată cu valoare de patrimoniu, de către proiectant în banca de date a unitîţii sale, sau indexată, după caz).

Alternativa 2: în situaţia acordării unui consulting complex asupra unor documentaţii, studii sau proiecte, referitoare la întregul proiect ce nu poate fi desfăcut în subansamble (analize tehnico-economice, testări, variante comparative opţionale, etc.) cu răspunsuri sintetice (însă, fără documentaţii şi detalii în scris), valoarea consultanţei se va putea determina cu C2 = 4,2x√Tb/To

Alternativa 3: în situaţia acordării unei consultanţe cu caracter general (probleme teoretice, consultări tehnice, tehnologice, tehnico-economice juridice, etc.), precum şi în cazul elaborării unor lucrări speciale – care nu pot fi încadrate în tarife asimilate lor – valoarea consultanţei – ori/şi – a documentaţiei respective se va determina cu C3=Tbx∑N. În relaţie, ∑N reprezintă numărul de unităţi CCP convenţionale efectiv consumate de specialistul consultant (N1), inclusiv al echipei de lucru (N2) – dacă este cazul – la care se vor adăuga cote de părţi de ore apreciate – realist şi rezonabil – pentru acoperirea contravalorii activităţii (N3) aferente documentării şi preluării de date, scheme, soluţii, detalii sau alte informaţii necesare răspunsurilor cerute (extrase din activităţile de specialitate ce au fost prestate anticipat fie de firmă, fie de specialistul proiectant).

NOTĂ – În conformitate cu prevederile Legii 184/2001, republicată, după aprobarea în Conferinţa Naţională a OAR, ONORARIILE DE REFERINŢĂ urmează să fie avizate şi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi de către Ministerul Culturii şi Cultelor.

MODELE DE CONTRACTE DE PROIECTARE

Propunerea formei de contract aparţine de regulă arhitectului (proiectantului).

Contractele de proiectare prezentate în continuare corespund majorităţii tipurilor de lucrări de proiectare în constructţi. În funcţie de specificul lucrărilor de proiectare contractate în fiecare caz în parte, de volumul acestora sau de natura obligaţiilor asumate de părţi, el se poate completa cu clauze specifice sau se poate reduce prin scoaterea acelor clauze care nu au obiect.

Pentru a fi opozabil în justiţie, în caz de litigii ce nu se pot rezolva pe cale amiabilă, este bine să se asigure o formă cât mai completă şi precisă redactarii contractului. La lucrări de proiectare cu valoare sau/şi complexitate mare este recomandabil ca redactarea contractului să se facă cu colaborarea unui jurist.

MODELUL 1
CONTRACT DE ARCHITECT

PARTEA I – CLAUZE GENERALE
(Regulament referitor la misiunile si onorariile arhitectiilor)

A – GENERALITATI
1. Prezentul contract stabileste drepturile si obligatiile partilor ce incheie un contract de misiuni si onorarii de arhitectura si precizeaza bazele unei remuneratii echitabile a arhitectului.

2. Raporturile de drept dintre parti sunt reglementate de :
– contractul semnat de parti (partea I a – clauze generale + partea a II a – clauze specifice )
– legea dreptului de autor nr. 8/1996
– egea privind autorizarea constructiilor nr. 50/1991 republicata
– legea calitatii in constructii nr. 10/1995
– legea privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect nr. 184/2001

3. Definitii:
INVESTITOR = persoana fizica sau juridica ( privata sau de stat ) pentru care se efectueaza misiunea / misiunile si care plateste onorariile.
ARHITECT = arhitecti,birouri / societati de arhitectura inscrisi in Tabloul Ordinului Arhitectilor din Romania
ANTREPRENOR = societatea / societatile asociate ( indiferent de forma de proprietate ) care va / vor executa efectiv lucrarile pe santier..
CONTRACT = Caietul de Clauze generale + Caietul de clauze specifice semnate de INVESTITOR si ARHITECT

4. ARHITECTUL trebuie sa se comporte in virtutea constiintei sale profesionale si sa-si puna in aplicare toate cunostintele de specialitate pentru a respecta interesele INVESTITORULUI.
ARHITECTUL va tine cont de toate informatiile profesionale si legislatia in vigoare aduse la zi.

5. INVESTITORUL are obligatia sa transmita ARHITECTULUI toate documentele referitoare la investitia in cauza.

6. Clauzele specifice ale contractului (cuprinse in partea a II a) precum si informatiile primite de ARHITECT pentru indeplinirea misiunii in cauza vor fi confidentiale si nu vor fi folosite reciproc in detrimentul partilor.

7. ARHITECTUL, cu acordul INVESTITORULUI este in drept sa reprezinte INVESTITORUL fata de terti, ca administratiile publice, antreprenori, furnizori sa alti investitori (daca este cazul) numai in activitatile legate direct de indeplinirea misiunii sale.

B – RESPONSABILITATI

8. In functie de intinderea misiuni / misiunilor precizate in Partea a II a – Clauze specifice , ARHITECTUL poate ocupa una dintre cele doua pozitii de mai jos :
– autor si sef de proiect coordonator
– autor si responsabil pentru partea de arhitectura

9. ARHITECTUL nu-si asuma raspunderea profesionala definita prin legile si regulamentele in vigoare decat in masura greselilor sale personale si a echipei constituite de el. El nu va putea fi tras la raspundere nici solitar nici in solidum pentru greselile comise de alti factori ce intervin in lucrare.

10. ARHITECTUL are dreptul sa recurga la colaboratori calificati in profesie dar raspunde de activitatea lor.

11. Pentru indeplinirea misiunii ARHITECTUL se poate asocia cu colaboratori din alte specialitati tehnice in functie de amploarea lucrarii sau de cerintele INVESTITORULUI. In acest caz ARHITECTUL gestioneaza bugetul misiunii (onorariul). Sarcinile si raspunderile fiecaruia sunt prevazute in conventii.

12. INVESTITORUL va comunica in scris ARHITECTULUI incheierea unor contracte de colaborare cu terti, legate de obiectul prezentului contract. In acest caz tertii vor incheia protocoale de colaborare cu ARHITECTUL.

13. INVESTITORUL va face apel la verificatori de proiect atestati, conform legii nr.10/1995 privind Calitatea in Constructii pe care ii plateste cu onorarii ce nu fac subiectul prezentului contract.

C – DREPTUL DE AUTOR

14. Dupa achitarea onorariilor, INVESTITORUL capata dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul prestatiilor arhitectului in scopul precizat in contract. Dreptul de autor asupra proiectului apartine ARHITECTULUI.

15. ARHITECTUL ramane proprietarul documentatiilor originale care trebuie pastrate in arhiva sa timp de 10 ani, in forma lor initiala, sau intr-o forma ce se poate reproduce.

16. ARHITECTUL are dreptul de a-si revinde lucrarea.

17. ARHITECTUL are dreptul de a publica sau face publica lucrarea, cu acordul scris al INVESTITORULUI. INVESTITORUL sau un tert pot face publica lucrarea ARHITECTULUI cu obligatia mentionarii autorului.

18. La solicitarea ARHITECTULUI, INVESTITORUL pune la dispozitia acestuia cladirea cu trei zile inainte de receptia finala, in scopul realizarii de fotografii numai pentru activitati promotionale in plan professional.

D – INDISPONIBILITATI, REZILIERI

19. Daca pe motiv de sanatate sau alte motive de forta majora ARHITECTUL devine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea, inlocuitorul va fi propus numai de catre ARHITECT sau imputernicitii acestuia, dar cu consimtamantul INVESTITORULUI.

20. Daca una din parti incalca prevederile prezentului contract, este notificata de cealalta parte si in termen de 5 zile nu remediaza situatia creata, partea care a facut notificarea este in drept sa rezilieze contractul, fara punere in intarziere. In acest caz, contractul inceteaza de drept de la data declaratiei de reziliere facuta de partea indreptatita, cu confirmare de primire.

21. Orice reziliere a contractului din culpa INVESTITORULUI atrage dupa sine decontarea de catre INVESTITOR catre ARHITECT a onorariilor la zi pentru misiunile indeplinite, conform conditiilor stipulate in partea a 2 a – clauze specifice, misiuni avizate si acceptate de INVESTITOR.

22. In cazul in care INVESTITORUL din motive independente si neimputabile ARHITECTULUI hotareste denuntarea unilaterala a contractului, acesta trebuie sa notifice ARHITECTULUI cu 2 saptamani inainte aceasta hotarare. Deasemenea are obligatia platii la zi a servicilor prestate de catre ARHITECT.

23. Daca reluarea lucrarilor reclama actualizarea sau refacerea documentatiilor, acestea vor fi considerate prestatii suplimentare si vor fi remunerate separat.

24. Orice motive de intarziere ce nu se datoreaza ARHITECTULUI si pot genera nerespectarea termenelor pot conduce partile la semnarea unui act aditional de revizuire a perioadei de desfasurare a misiunii, fara renegocierea remuneratiei.

E – LITIGII
25. In caz de litigiu referitor la indeplinirea prezentului contract partile convin sa avizeze Consiliul Regional al Ordinului Arhitectilor de care apartine ARHITECTUL inainte de a face apel la alte proceduri judiciare.

26. Daca o rezolvare amiabila nu este posibila se va apela mai intai la competenta Comisiei de Arbitraj si apoi la instante de drept comun.

F – REMUNERATII
27. Pentru misiunea incredintata ARHITECTUL este remunerat de catre INVESTITOR cu un onorariu care este functie de :
– Continutul si amploarea misiunii
– Gradul de complexitate a lucrarii
– Importanta investitiei in plan social

28. Onorariul ARHITECTULUI trebuie sa corespunda unor prestatii complete. Suma totala convenita se plateste numai daca toate misiunile sunt indeplinite conform contractului.

29. INVESTITORUL trebuie sa achite notele de plata sau facturile prezentate de catre ARHITECT in termen de 6 zile de la primire in cazul in care nu sunt obiectiuni, iar daca sunt obiectiuni, in termen de 6 zile de la data solutionarii obiectiunilor de catre ambele parti. In cazul nerespectarii termenelor mentionate anterior, ARHITECTULUI i se cuvin daune de 0.15% pe zi intarziere din valoarea notelor de plata neonorate. Reciproc, daca ARHITECTUL nu preda documentatia in termenele stipulate de prezentul contract, el va plati INVESTITORULUI o penalitate in valoare de 0.15% pe zi intarziere din valoarea fazei nepredate. Totusi, valoarea penalitatilor nu va depasi 15% din valoarea sumei datorate / fazei nepredate.

30. Partile contractante pot conveni esalonarea platii unor parti din onorariu in functie de indeplinirea fazelor misiunilor.

31. ARHITECTUL are dreptul sa pretinda un avans din onorariu la semnarea contractului. Acest avans reprezinta un procent de 20% din suma totala convenita, urmand ca restul sa fie platit conform celor stabilite in capitolul 3 al Partii a II a din Clauze specifice.

30. Orice modificare de tema ce ar conduce la reproiectari constituie motiv de remuneratii suplimentare stipulate prin acte aditionale la contractul de baza.

33. Este permisa indexarea onorariilor in conditiile prevazute in Partea a II a – Clauze specifice.

34. Onorariul se negociaza in suma fara TVA, INVESTITORUL plateste distinct ARHITECTULUI TVA la cota zilei platii.

35. In sarcina INVESTITORULUI pot cadea o serie de cheltuieli suplimentare ce se vor deconta pe baza notelor justificative prezentate de arhitect. De exemplu : documente foto sau grafice ale amplasamentului / sitului, multiplicari ale documentatiei peste numarul de exemplare convenite, deplasari exceptionale cerute de investitor.

G – DERULAREA CONTRACTULUI
– MISIUNILE ARHITECTULUI
– INDATORIRILE INVESTITORULUI

36. In mod obisnuit ARHITECTUL este autorul proiectului, coordoneaza studiile si echipa de proiectanti, dirijeaza realizarea lucrarii de proiectare. In acest caz este numit Sef Proiect Coordonator.

37. In cazuri particulare ARHITECTUL poate elabora numai partea de arhitectura la o lucrare ce poate avea si un alt specific. I acest caz nu-si asuma rolul de Sef Proiect Coordonator nici raspunderile respective.

38. Misiunea de Sef Proiect Coordonator face parte din misiunile de baza, deci nu se tarifeaza separat si include in plus fata de prestatiile profesionale specifice urmatoarele :
– consilierea INVESTITORULUI
– reprezentarea INVESTITORULUI fata de terti
– alcatuirea echipei de proiectanti
– coordonarea specialistilor implicati in proiect
– esalonarea si respectarea termenelor
– gestionarea bugetului proiectului
– supravegherea editarii
– stabilirea fazelor determinante
– participarea la receptie

39. Misiunile arhitectului in cadrul realizarii unei investitii pot fi de 3 categorii :
– Misiuni de baza – prestatii necesare si suficiente pentru indeplinirea mandatului; costul lor este inclus in onorariu.
– Misiuni suplimentare – prestatii ce pot aparea necesare sau pot fi cerute de INVESTITOR; costul lor face obiectul unor onorarii distincte.
– Misiuni complementare – prestatii legate de arhitectura dar care tin de alte domenii de activitate ale arhitectilor; costul lor face obiectul unor onorarii distincte.

40. Misiunile de baza ale ARHITECTULUI se grupeaza pe faze esalonate in timp in cadrul unui proiect complet de investitie STANDARD ( cladire noua, amenajarea unei cladiri existente prin extindere, schimbarea destinatiei sau modernizare ), iar costul lor se poate exprima in procente din onorariul total negociat.
41. Continutul fazelor (detaliat in articolele 48 – 52).

Nr.
crt. FAZA DE PROIECTARE ONORARIUL
(%)
1 ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) 15-20
2 PROIECTUL TEHNIC – PT (inclusiv antemasuratorile si caietele de sarcini)
40-45
2.1 PAC si documentatiile pentru obtinerea avizelor / acordurilor 10
3 DETALIILE DE EXECUTIE – DE 30
4 Urmarirea de santier si receptia lucrarilor executate 5

42. In cazul unor lucrari de alta natura (restaurari, arhitectura de interior, proiecte de urbanism etc.) esalonarea si continutul fazelor misiunii pot sa difere si ele vor fi evidentiate in Partea a II a – Clauze specifice.
Misiuni suplimentare ce pot intra in sarcina ARHITECTULUI in conditiile art. 40 :
– Completari la tema de proiectare, eventual elaborarea temei, fluxuri tehnologice etc.
– Asistenta clientului la negocieri imobiliare
– Completarea datelor de teren ( topo, geo, etc.)
– Calcularea indicilor tehnico-economici
– Intocmirea documentatiei pentru licitatia antreprizei
– Consultanta pentru lucrari de arta incluse in investitie
– Consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, design interior
– Consultanta pentru intocmirea cartii constructiei
Misiuni complementare ce pot aparea necesare sau pot fi solicitate de catre INVESTITOR in conditiile art. 40 :
– Consultanta in problemele de urbanism
– Consultanta in problemele de patrimoniu, situri / monumente istorice
– Consultanta in problemele de peisagistica
– Consultanta financiara, intocmirea calculului de rentabilitate
– Altele

45. In functie de specificul sau de amploarea lucrarii, partile pot conveni incheierea contractului numai pentru una sau o parte din misiunile de baza, suplimentare sau complementare.
46. INVESTITORUL trebuie sa notifice in scris aprobarea fiecarei faze predate. Absenta observatiilor scrise din partea INVESTITORULUI – 15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se considera drept aprobare a fazei si decizie de continuare a fazei.In cazul in care sunt observatii, acestea vor fi notificate in scris de catre INVESTITOR, ARHITECTUL avand obligatia sa le introduca in proiect in termen de 10 zile de la data notificarii.
47. Se recomanda ca orice transmitere de date sau dialog intre parti sa se faca prin documente scrise.

H. CONTINUTUL MISIUNILOR PE FAZE

48. FAZA ANTEPROIECTULUI = STUDIU DE FEZABILITATE
Obiective: – acceptarea de catre ARHITECT a comenzii INVESTITORULUI.
– propunerea unei solutii de ansamblu coordonata cu conditiile urbanistice si cu mijloacele financiare ale INVESTITORULUI.
– definirea conditiilor contractuale.
Continut:
– documentatii ce prezinta solutii tehnice si de arhitectura, estimari ale costului si duratei executiei.
INVESTITORUL
– lanseaza comanda scrisa catre ARHITECT
– furnizeaza ARHITECTULUI:
– tema de proiectare.
– acte de proprietate asupra terenului.
– date despre teren ( topo, geo, vecinatati, etc. )
– plateste avansul convenit.
– notifica in scris indeplinirea fazei.
Daca datele nu sunt complete se poate apela la ARHITECT pentru misiuni suplimentare.

ARHITECTUL
– se deplaseaza si viziteaza amplasamentul.
– interpreteaza si ilustreaza tema prin :
– solutii de partiu, fatade, eventual volumetrii la nivel de concept – sc. 1/500 – 1/200.
– intocmeste note explicative pentru solutiile de principiu pentru structura si instalatii.
– stabileste costul estimativ al investitiei.
– stabileste graficul de desfasurare al proiectului.
– alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati.
– consulta si consiliaza INVESTITORUL asupra solutiilor.

49. FAZA PROIECTULUI = PROIECT TEHNIC din care se extrage PAC (proiect autorizatie de constructie)

Obiective:
– incadrarea in reglementarile legislatiei in constructii.
– dimensionarea spatiilor si elementelor constructive, specificarea si justificarea solutiilor tehnice si echipamentelor, evaluarea costului investitiei
– intocmirea dosarului pentru autorizatia de constructie.

Continut:
– documentatii de proiect definitiv care permit intocmirea unui deviz general pe baza de evaluari si a obtinerii autorizatiei de constructie.
INVESTITORUL
– pune la dispozitia ARHITECTULUI toate avizele eliberate de autoritati referitoare la investitia in cauza si colaboreaza cu ARHITECTUL la obtinerea acestora.
– plateste taxele legate de avize.
– initiaza si plateste verificarea proiectului conform legii 10/1995 privind calitatea in constructii prin verificatori atestati.
– aproba devizul general.
– semneaza cererea de autorizatie de Constructie.
– plateste taxa de Autorizatie de Constructie.
– notifica in scris indeplinirea faze ( proces verbal, bun de plata, etc. ).
Daca sunt necesare sau se solicita pot aparea misiuni suplimentare sau complementare in sensul art. 43, 44.

ARCHITECTUL
– asigura respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii.
– intocmeste dosarele de obtinere a avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism si reprezinta pe INVESTITOR pentru obtinerea acestora.
– elaboreaza proiectul definitiv de arhitectura la o scara convenabila ( 1/100 – 1/50 ), coordonat cu solutiile si dimensionarea infra si suprastructurii precum si cu solutiile de instalatii interioare.
– stabileste parametrii cladirii : AC, AD, POT, CUT, volume, etc.
– evalueaza costul investitiei pe baza de indici si/sau preturi informative intocmind un deviz general cu o toleranta admisa de 20% cu consultarea unor antreprenori si a unor furnizori.
– consulta si consiliaza INVESTITORUL in alegerea solutiilor si materialelor.
– alcatuieste memoriu general incluzand memorile tehnice de arhitectura, structura, instalatii, si alte specialitati implicate in proiect.
– supravegheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen.
– propune un grafic al executiei.
– intocmeste dosarul PAC conform cu continutul cerut de autoritatea in materie.
– asista INVESTITORUL pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

50. FAZA PREGATIREA EXECUTIEI = caiete de sarcini si antemasuratori
Obiective:
– pregatirea documentatiei pentru incheierea unui contract de antrepriza prin incredintare, cerere de oferta sau licitatie, in baza Autorizatiei de Constructie.

Continut:
– desene de executie pentru toate specialitatile la scara 1/50, devize pe categorii de lucrari, caiete de sarcini pe specialitati, lista de echipamente.
INVESTITORUL
– furnizeaza Autorizatia de Constructie imediat dupa obtinerea acesteia..
– notifica in scris indeplinirea fazei.
– organizeaza licitatia executiei ( daca este cazul ).
– incheie contractul de antrepriza.
 Intocmirea documentatiei pentru licitatie poate deveni misiune suplimentara pentru ARHITECT.
ARCHITECTUL
– elaboreaza planuri, fatade si sectiuni la sc 1/50 coordonate cu structura de rezistenta si cu instalatiile interioare.
– definitiveaza lista materialelor de constructie inclusiv tablouri de confectii si finisaje.
– coordoneaza amplasarea si listarea echipamentelor ( utilaje, mobilier, etc. ).
– acorda consultanta in probleme de mobilier, dotari, si design interior.
– redacteaza caietele de sarcini.
– intocmeste devize pe categorii de lucrari pe baza de antemasuratori.
– actualizeaza graficul de esalonare a investitiei.
– supravegheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen..
– asista INVESTITORUL la alegerea ANTREPRENORULUI.

51. FAZA EXECUTIEI = DETALII DE EXECUTIE (DE)
Obiective:
– asigurarea cu detalii si urmarirea astfel incat executia sa respecte proiectul, prescriptiile regulamentare in vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.

Continut:
– documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei si prezenta periodica/la cerere a proiectantilor pe santier.
INVESTORUL
– angajeaza conform legislatiei in vigoare un diriginte de santier atestat.
– supervizeaza executia si contabilitatea antreprenorului printr-un reprezentant pentru problemele tehnice, de calitate si economice, care asigura legatura dintre INVESTITOR si ARHITECT si coordoneaza activitatea dirigintelui de santier.
– Dirigentia de santier poate fi asumata de ARHITECT numai ca misiune suplimentara.
– INVESTITORUL nu poate da dispozitii directe antreprenorului sau sa impuna solutii tehnice fara consultarea ARHITECTULUI. INVESTITORUL poate formula observatii asupra hotararilor luate in comandamentele de pe santier in termen de 5 zile de la emiterea acestora.
– orice dispozitii date de INVESTITOR anteprenorului vor fi transmise acestuia prin intermediul ARHITECTULUI sub forma de dispozitie de santier.
ARCHITECTUL
– definitiveaza si furnizeaza detaliile de arhitectura si constructii prin desene la scari de detaliu (1/20-1/1).
– definitiveaza alegerea materialelor, furniturilor si accesoriilor la nivel de detaliu.
– observa activitatea antreprenorilor si furnizorilor in sensul concordantei acesteia cu proiectul, desenele si parametrii tehnici.
– consulta si consiliaza INVESTITORUL in alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului, etc.
– verifica concordanta executiei cu prevederile proiectului.
– verifica si vizeaza documentatiile de executie elaborate de antreprenor.

52. FAZA FINALA = RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Aceasta faza reprezinta incheierea misiunii ARHITECTULUI.
INVESTORUL
– organizeaza receptia conform cu regulamentele in vigoare in domeniu.
– la cererea ARHITECTULUI , ii pune acestuia la dispozitie obiectivul finalizat cu 3 zile inainte de receptie pentru activitati promotionale art.17 – Partea I – Claze Generale ).
– achita ultima transa din onorariul convenit inclusiv aditionalele si indexarile daca este cazul ( art. 32, 33, 34, 35 – Partea I – Clauze Generale ).

ARCHITECT
– asista investitorul la fazele receptiei obiectului investitiei la terminarea lucrarilor.
– intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei la terminarea lucrarilor.
– supravegheaza intocmirea listei deficientelor de executie semnalate si vizeaza procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
53. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata durata in care aceasta actioneaza, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore. Dupa ce forta majora inceteaza , responsabilitatile contractuale reintra in vigoare.
54. Partile se declara in cunostinta de cauza , de acord cu clauzele mentionate mai sus.

Incheiat astazi……………………..…

INVESTITOR, ARHITECT,

CONTRACT DE ARHITECT
PARTEA a II a – CLAUZE SPECIFICE

PREAMBUL
Clauzele generale din Partea I, la care nu se face referire in prezentul act, vor fi respectate intocmai de catre partile semnatare ca facand parte integranta din contractul de arhitect.

CAP. 1 – PARTILE CONTRACTANTE
1.1 – INVESTITOR
Sediu/ adresa
Telefon/fax/email

1.2 ARHITECT
Sediu/adresa
Telefon/fax/email
Registru Comertului
Cod Fiscal
Cont

CAP. 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 ARHITECTUL se obliga sa intocmeasca in conformitate cu tema explicita pusa la dispozitie de catre INVESTITOR documentatiile de proiect complex pentru investitia:
…………………………………………………………………………………………………………………………

CAP. 3 – MISIUNILE ARHITECTULUI
In cadrul prezentului contract arhitectul isi asuma calitatea de :
3.1.1 Autor
3.1.2 Sef Proiect Coordonator

Continutul fiecarei faze va respecta prevederile art. 48, 49, 50, 51, 52 din partea I – Clauze Generale.
Misiuni de baza privind art. 2.1 cap. 2 (obiectul contractului ) din Clauze Specifice.

Descriere Onorariu Termen de predare Termen de notificare
1 Anteproiectul (studiu de fezabilitate)
2 Proiectul tehnic – PT (inclusiv antemasuratorile si caietele de sarcinci)
3 PAC si documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor
4 Detaliile de executie – DE
5 Urmarirea de santier si receptia lucrarilor executate

Misiuni suplimentare:
– Completari la tema de proiectare
– Intocmirea documentatiei pentru licitatia antreprizei
– Consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, design interior
– Consultanta pentru intocmirea cartii constructiei
Misiuni complementare
– Consultanta in probleme de urbanism
– Consultanta in probleme de peisagistica

CAP. 4 – OBLIGATIILE INVESTITORULUI
Obligatiile investitorului sunt cele stipulate in Partea I – Clauze Generale.

CAP. 5 – TERMENE DE PREDARE A DOCUMENTATIILOR
5.1 Termenul de incepere – momentul semnarii contractului si achitarii avansului.
Termene intermediare dupa predarea fazelor stipulate in tabelul 3.2 din Partea a II a – Clauze Specifice.

CAP. 6 – ONORARII
6.1 Onorariul total al ARHITECTULUI este: echivalent lei a ………….. (fara TVA) incluzand si onorariul pentru misiunile suplimentare si misiunile complementare stipulate la art. 3.3 si art. 3.4 din Partea a II a – Clauze Specifice.
6.2 Modalitati de plata – conform art. 27 – 35 din Partea I – clauze Generale si art. 3.2 din Partea a II a – Clauze Specifice
Modalitati de indexare – contract negociat in echivalent Euro
Avansul convenit este de 20% si se va plati la semnarea contractului
In momentul semnarii prezentului document valoarea totala a investitiei este estimata la …………. (fara TVA)

CAP. 7 – CLAUZE SPECIALE
7.1 Orice document elaborat privind acest contract va fi transmis in copie si INVESTITORULUI.
7.2 Documentatia proiectului se va intocmi in 6 exemplare.

Incheiat astazi…………………..

INVESTITOR ARHITECT

MODELUL 2

CONTRACTUL DE PROIECTARE
NR. ….. / ……. (data)

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract de proiectare se incheie intre:
– (Birou, Societate, Srl ) ………………………, cu sediul in ………………………… (adresa completa), inscrisa la ……………………………………… cu nr. …………………, cont curent nr. …………………… deschis la ……………………(banca), tel. ………………, fax ………………., reprezentata prin:
DIRECTOR: ………………………………,
(CONTABIL SEF): ………………………………, (dupa caz)
SEF PROIECT (COMPLEX) ……………………………. – arhitect cu drept de semnatura,
nr. tablou national………
in calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectura

si
– …………………………………………………………, cu sediul / domiciliul in ……………………………………….. (adresa completa), inscrisa la ………………….., cu nr. ……………………, (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice), tel. ……………., fax …………………, cont curent ………..………………., deschis la ……………, reprezentat prin:
DIRECTOR: …………………………………,
CONTABIL SEF: …………………………,
sau …………………………………………… – proprietar, in calitate de Client.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Proiectantul General / Proiectantul se obliga sa elaboreze …………………………………………….. (proiectul de arhitectura) si proiectele de specialitate ……………………………………… (dupa caz), la fazele …………………………………………………. (anteproiect / studiu fezabilitate, PAC + proiect tehnic, detalii de executie si urmarire de santier, asistenta tehnica)
pentru obiectivul de investitie:
…………………………………………………………………………………………………………………………. (denumire, adresa, eventual alte elemente de identificare)

Lucrarea a fost comandata de Client prin comanda nr………. din ………….

Art. 3. In executarea obligatiilor asumate, Proiectantul General va organiza si coordona intreaga activitate de proiectare necesara realizarii obiectivului, la toate specialitatile implicate, in care scop va constitui o echipa de proiectare completa, alcatuita din specialisti cu experienta in domeniul proiectarii de …………………… (programul).

In cazul in care pentru unele parti ale proiectului, prin legislatia in vigoare sau in interesul lucrarii, se impune elaborarea documentatiilor de catre firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres, Proiectantul General va incheia cu acestea contracte de subproiectare, ale caror clauze si termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract.

Proiectantul General va asigura coordonarea tehnica a Subproiectantilor si va integra in proiect documentatiile elaborate de acestia.

Seful de proiect complex va fi arh. ……………………………………., care este si autorul principal al lucrarii; lista sefilor de proiect de specialitate, dupa acceptarea lor de catre Client, precum si cea a eventualilor subproiectanti devin anexe la prezentul contract.

III. VOLUMUL LUCRARILOR SI TERMENELE DE PREDARE

Art. 4. Volumul si celelalte elemente caracteristice ale documentatiilor sunt cele definite prin Tema de
Proiectare anexata la contract (Anexa 1) si corespund Misiunilor de proiectare definite in Anexa (2) la contract.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului, se va constata necesitatea elaborarii de documentatii pentru eventuale alte lucrari ce nu au putut fi previzionate la data incheierii contractului, acestea vor fi considerate lucrari suplimentare fata de volumul angajat initial si vor face obiectul unor acte aditionale.

In completarea datelor de tema, Clientul va remite in scris Proiectantului, in maximum …. zile de la incheierea contractului, urmatoarele informatii / documente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Art. 5. TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTATIILOR de catre Proiectant sunt:
1) – faza studii preliminare ………………………………………………………………………..
2) – faza Anteproiect / Studiu fezab. (inclusiv deviz estimativ) – ……………………..
3) – faza Proiect Autorizare Constructie (PAC) – ………………………………………….
4) – faza Proiect Tehnic si cantitati de lucrari – ……………………………………………
5) – faza Detalii executie – ………………………… (sau se convine ca faza de elaborare a detaliilor se va desfasura in paralelel cu executia lucrarilor de catre antreprenor)

(Termenele de elaborare a documentatiilor pentru fiecare faza se pot conveni in date calendaristice sau in durate exprimate in zile lucratoare de la data primirii de catre Proiectant a contractului semnat, respectiv a instiintarii Clientului privind aprobarea fazei anterioare, respectiv contractarea lucrarilor de executie).

Art. 6. Termenele de predare sunt conditionate de:
– semnarea de catre Client a contractului in maxim ….. zile de la primire si concilierea
eventualelor obiectiuni in maxim ….. zile de la aceeasi data;
– decontarea de catre Client in maxim ….. zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului si a onorariului aferent documentatiilor predate la faza / termenul precedent;
– remiterea catre Proiectant a completarilor la Tema de proiectare in termenul stipulat la art. 3, alin. 3 din prezentul contract;
– alte clauze (referitoare, dupa caz, la obtinerea de avize / acorduri de principiu, …………………..)

Nerespectarea de catre una din parti a termenelor si clauzelor convenite conduce la decalarea corespunzatoare a obligatiilor si termenelor pentru cealalta parte si, dupa caz, la aplicarea prevederilor din cap. VIII al contractului.

Modificarile, completarile sau variantele ulterioare cerute de Client, fata de tema initiala de proiectare, asa cum este definita la art. 3 din contract, conduc la renegocierea prin acte aditionale a termenelor angajate.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 7. Valoarea totala a contractului este de: ……………. mii lei +
TVA (19%) ……………. mii lei (dupa caz)
T O T A L ……………. mii lei
si a fost determinata, pe baza tarifelor in vigoare ale Ord. Arh. din Romania, prin negocierea ofertei de proiectare.

Valoarea contractului inscrisa la alin. 1 nu cuprinde decat onorariul aferent lucrarilor de proiectare / consultanta, expertiza, mentionate explicit in Anexa (2).

Valoarea contractului se suplimenteaza prin acte aditionale in cazul unor modificari si/sau completari ale temei de proiectare, precum si in cazul in care apar necesare activitati de proiectare suplimentare care, din diferite motive, nu au putut fi angajate si tarifate la intocmirea contractului si care nu au la origine greseli sau omisiuni ale Proiectantului.

Valoarea contractului se majoreaza prin indexare periodica, cu prilejul fiecarei etape de facturare-decontare, pentru sumele ramase neachitate, dupa formula Ti = k x To, in care “Ti” reprezinta tariful indexat aferent fazei de proiectare, “k” reprezinta indicele de inflatie, iar “To” reprezinta cota parte din onorariu defalcata pentru faza respectiva la data incheierii contractului.

(Valoarea contractului se poate inscrie si in valuta – Euro sau USD cu precizarea ca decontarea se va face in lei la cursul Bancii Nationale din ziua facturarii; in acest caz nu mai este necesar aliniatul privind indexarea).

Art. 8. Valoarea contractului se defalca pe faze de proiectare dupa cum urmeaza:
– Avans (15 – 30%) – …………………. + ……………….(TVA)
– faza 1) – …………………. + ……………….(TVA)
– faza 2)
– ……………………(etc)
– etapa 1
– etapa 2
– urmarire de santier – ………………….

(Pentru faza Detalii de executie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care, fie se convin in contract, fie se precizeaza ca se vor conveni prin act aditional incheiat la inceperea lucrarilor de executie in santier, concordant cu graficul de esalonare a executiei propus de antreprenor).

(Valoarea defalcata pentru urmarire de santier se poate constitui in garantie de buna executie a proiectului in care caz se achita la receptia finala a lucrarilor de executie).

Art. 9. DECONTAREA LUCRARILOR se va face pe faze si respectiv etape de proiectare, la maximum …. zile dupa primirea facturii emise de catre Proiectant. Decontarea valorii lucrarilor ce vor face obiectul actelor aditionale se va face la termenele indicate in acestea.

Plata eventualilor Subproiectanti se va face prin intermediul Proiectantului general, la termenele si in conditiile prevazute in contractele de subproiectare.

(dupa caz se poate conveni ca plata Subpoiectantilor persoane juridice sa se faca direct catre acestia, dar in aceasta situatie este recomandabil sa se prevada in contract o clauza de conditionare a decontarii facturilor Subproiectantilor dupa ce Proiectantul general verifica si avizeaza documentatia predata de acestia si semneaza explicit pentru “bun de plata”).

Art. 10. Plata lucrarilor de proiectare nu este conditionata de obtinerea aprobarilor sau avizelor ce potrivit legii se obtin de catre Client.

V. RECEPTIA DOCUMENTATIILOR

Art.11. Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Clientului in copie, la sediul acestuia, conform termenelor angajate, in ……. exemplare, atat piesele scrise cat si cele desenate.

Eventualele copii solicitate in plus de catre Client sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost, pe cheltuiala acestora.

Art.12. Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate, prin proces-verbal de predare-primire a lucrarilor pentru fiecare faza decontabila, semnat de Client la predarea documentatiilor.

In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, Clientul va face obiectiunile cuvenite – in limitele Temei de proiectare si a Misiunilor asumate de Proiectant (conf.anexa 1 si anexa 2), a normativelor si legilor in vigoare – in maxim …. zile de la primirea lucrarii; neprezentarea de obiectiuni in acest termen prezuma acceptarea lucrarilor in forma predata.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 13. Contractul de proiectare se adapteaza prin acte aditionale, cu acordul ambelor parti, in cazul in care pe durata executarii lui apar modificari ale conditiilor sau datelor initiale avute in vedere la intocmirea lui.

Ambele parti semnatare se obliga sa incunostiinteze partenerul in timp util asupra oricaror dificultati survenite in executarea contractului, precum si asupra oricaror modificari ale acestuia ce pot aparea ca necesare.

Art. 14. Obligatiile Clientului sunt urmatoarele:
14.1. – Sa asigure proiectantului accesul la toate informatiile aflate in posesia sa sau disponibile la terti, legate de obiectul contractului;
14.2. – Sa obtina pentru proiectant permisiunea de acces in zona lucrarilor pentru a culege datele tehnice necesare executarii obligatiilor contractuale;
14.3. – Sa comunice cu proiectantul numai prin seful de proiect complex si sefii de proiect de specialitate sau, dupa caz, prin alte persoane autorizate prin semnatura de acestia;
14.4. – Sa indice proiectantului sau sa stabileasca impreuna cu acesta, intr-un termen convenit de comun acord, partenerii contractului in legatura cu proiectare si respectiv executarea lucrarilor in santier;
14.5. – Sa asigure in timp util obtinerea din partea forurilor in drept a aprobarilor/avizelor -tehnice si financiare – ce cad in sarcina sa, conform legislatiei in vigoare;
14.6. – Sa comande si sa plateasca verificarea documentatiilor de executie, conf. cu prevederile Legii calitatii in constructii;
14.7. – Sa intervina prompt, la sesizarea Proiectantului, pentru rezolvarea problemelor de competenta sa legate de situatiile neprevazute ce pot apare in derularea contractului.
14.8. – ……………………….. (eventual alte obligatii ce ar rezulta ca necesare in functie de specificul documentatiilor de proiectare comandate.)

Art. 15. Obligatiile Proiectantului sunt urmatoarele:
15.1. – Sa execute lucrarile de proiectare, convenite prin prezentul contract si anexele sale, respectand normativele tehnice si legislatia in domeniu;
15.2. – Sa completeze sau sa corecteze, in ….. zile de la sesizare, omisiunile sau inadvertentele din documentatie semnalate de Client in conditiile prevazute la cap. “Receptia documentatiilor” din contract;
15.3. – Sa informeze pe Client asupra tuturor imprejurarilor neconforme cu situatia avuta in vedere la contractare si sa participe la solutionarea problemelor ivite pe parcursul derularii contractului;
15.4. – Sa intocmeasca conform prevederilor legale documentatiile tehnice de obtinere a avizelor si acordurilor;
15.5. – Sa asiste pe Client si sa-l sustina tehnic la obtinerea avizelor si acordurilor legale;
15.6. – Sa analizeze si sa introduca in proiect recomandarile forurilor de avizare legale;
15.7. – Sa elaboreze detaliile de executie conform cu graficul de esalonare stabilit de comun acord cu Clientul si antreprenorul general, pentru a asigura la timp frontul de lucru in santier;
15.8. – Sa urmareasca modul de executie a lucrarilor in santier, informand Clientul asupra eventualelor greseli de executie sau neconcordante fata de proiect;
15.9. – Sa dea solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei daca se datoreaza unor omisiuni sau neclaritati ale proiectului.
15.10.- ……………………… (eventual alte obligatii ce ar rezulta ca necesare in functie de specificul proiectului contractat).

(Se va face o mentiune expresa privind obtinerea avizelor si autorizatiilor de proiectare si constructie, in cazul in care Proiectantul General isi asuma o astfel de obligatie, care in mod normal cade in sarcina Clientului).

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 16. Proiectantul General este raspunzator pentru:
16.1. – respectarea legislatiei tehnice si juridice in vigoare in domeniul constructiilor;
16.2. – respectarea Temei de proiectare;
16.3. – calitatea si fezabilitatea solutiilor tehnico-constructive propuse in proiect;
16.4. – realizarea etapelor de proiectare in termenele convenite.

Art.17. Clientul este raspunzator pentru:
17.1. – corectitudinea si exactitatea informatiilor tehnice si datelor tehnologice transmise Proiectantului, precum si pentru continutul Temei de proiectare insusite;
17.2. – insusirea in conditiile contractului a documentatiei de proiectare elaborate de Proiectant si decontarea la termen a contravalorii prestatiei;
17.3. – relatiile administrative si juridice, care cad in sarcina sa, cu autoritatile publice in legatura cu executarea contractului.

VIII. PENALITATI SI DESPAGUBIRI

Art. 18. Partea care din culpa sa nu-si executa obligatiile din contract sau le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati, precum si despagubiri, in vederea repararii prejudiciului cauzat din vina sa. Despagubirile se datoreaza numai in masura in care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalitatilor.

Art. 19. Se penalizeaza, in sensul articolului precedent, intarzierile in indeplinirea obligatiilor contractuale. Penalitatea se calculeaza cu formula: P = 0,1 – 0,3% x Ti pentru fiecare zi de intarziere, in care Ti este contravaloarea defalcata a documentatiei nepredate la timp, respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prevazut in contract.

Totalul penalitatilor si/sau despagubirilor nu poate depesi cuantumul sumei asupra careia se calculeaza penalitatea.

(Se vor face mentiuni concrete, dupa caz, privind data de la care se considera intarzierile si incepe calcularea penalitatilor, modul in care este notificat partenerul asupra penalitatilor, termenul la care le va plati etc.).

IX. DREPTUL DE PROPRIETATE

Art. 20 Documentatiile intocmite de Proiectant si predate Clientului in copie devin, dupa plata lor, proprietatea Clientului. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate si contractate.

Proiectul in intregul sau, sau parti ale acestuia, nu pot fi copiate, vandute tertilor sau puse la dispozitia altor proiectanti, fara autorizatia Proiectantului General.

Utilizarea documentatiilor de catre Client pentru alte obiective sau scopuri decat cel de aprobare si executare a investitiei, fara acordul scris al Proiectantului, conduce la plata de catre Client a unor despagubiri de 65%, pentru fiecare caz, din valoarea actualizata a proiectului, despagubiri datorate Proiectantului ca drept de protectie asupra propriei creatii. Proiectantul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru astfel de cazuri.

Art. 21. Proiectantul General este singurul in drept sa opereze sau sa autorizeze modificari ale proiectului intocmit, precum si ale lucrarilor de constructii-instalatii executate dupa acesta, pana la data receptiei finale a obiectivului.

Art. 22. Proiectantul General detine, prin concesiune exclusiva de la autorii documentatiilor, drepturile de autor si proprietatea intelectuala asupra conceptiei de ansamblu, rezolvarilor functionale, tehnice si estetice, cuprinse in documentatia predata Clientului sau in studiile, plansele si documentele proprii, elaborate pe parcursul derularii contractului.

Proiectantul General pastreaza dreptul de folosinta asupra materialelor documentare si de calcul intocmite, precum si al solutiilor arhitecturale si ingineresti la care a ajuns cu ocazia elaborarii proiectului.

Proiectantul General (sau coautorii proiectanti de specialitate) va pastra originalul documentatiei in arhiva sa.

Art. 23. La punerea in folosinta a obiectivului, in vecinatatea intrarii principale se va monta o placa cu numele autorilor proiectului; Designul si continutul placii va fi avizat de Proiectantul General.

In caz de publicitate sau mediatizare a lucrarii (investitiei), se va mentiona obligatoriu numele autorilor si al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul.

Art. 24. Ambele parti convin sa pastreze deplina confidentialitate asupra continutului lucrarii si a modului de derulare a contractului fata de persoane fizice sau juridice care nu au legatura cu obiectul contractului.

(In cazul in care in contractele de subproiectare aferente prezentului contract, incheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice si juridice au fost cerute expres si alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectuala, acestea se vor inscrie si in contractul de fata).

X. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 25. Sistarea contractului din initiativa Clientului atrage dupa sine suportarea de catre acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant pana la data primirii instiintarii scrise de sistare.
Cheltuielile vor fi decontate de catre Client in termen de maximum …. zile de la data comunicarii sistarii, pe baza procesului verbal de sistare, a borderoului de lucrari efectuate si a tarifelor reactualizate la data platii.

Sistarea proiectarii, solicitata de una din parti, nu poate depasi o perioada de 6 luni; depasirea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului, situatie in care partea culpabila suporta prevederile art. 26, alin. 2.

Art. 26. Rezilierea contractului va putea fi ceruta de una din parti, atunci cand cealalta parte nu si-a executat obligatiile contractuale ce ii revin, din cauze ce ii sunt imputabile.

In aceasta situatie, partea din culpa careia se reziliaza contractul datoreaza celeilalte parti, pe langa penalitatile stipulate la cap. VIII din contract, o despagubire de …..% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executata, dar nu mai putin decat valoarea actualizata a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate, efectuate direct sau indirect pana la data rezilierii contractului.

XI. RISCUL CONTRACTULUI

Art. 27. In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale, in totalitate sau in parte, din cauze independente de vointa unei parti si fara culpa acesteia, riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obligatiei imposibil de executat, proportional cu partea de obligatie neexecutata.

XII. FORTA MAJORA

Art. 28. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, iar termenul de executare a dispozitiilor contractuale se prelungeste cu durata imprejurarilor de forta majora.

Termenele si valoarea contractului se decaleaza – respectiv se recalculeaza corespunzator – la reluarea activitatii dupa incetarea imprejurarilor de forta majora.

Daca aceste imprejurari vor dura mai mult de 6 luni, fiecare din partile contractante are dreptul de a renunta la executarea contractului, notificand despre aceasta celeilalte parti.

Activitatile prestate, documentatiile intocmite si toate cheltuielile efectuate de Proiectant pentru si in legatura cu prevederile contractului, pana la aparitia imprejurarilor de forta majora, vor fi decontate de catre Client potrivit art. 25 din prezentul contract.

XIII. LITIGII

Art. 29. Orice litigii decurgand din executarea sau neexecutarea in tot sau in parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabila. In caz ca aceasta nu este posibil, litigiile vor fi rezolvate de instanta de judecata competenta.

XIV. ALTE CLAUZE SI PRECIZARI

Art. 30. Termenele din cuprinsul prezentului contract, exprimate in numar de zile, se refera in toate cazurile la zile lucratoare.

Art. 31. Clauzele si prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denuntate – partial sau total – de una din parti si nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derularii contractului, decat daca ambele parti isi dau explicit acordul. Nu poate fi invocata intr-o asemenea situatie vointa unor terte persoane fizice sau juridice, care au sau nu au legatura cu contractul.

Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent, acele prevederi ale contractului care contravin actelor normative sau legilor in vigoare la data semnarii contractului.

Art. 32. Clientul se obliga sa incheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVENTIE DE PROTECTIA MUNCII, prin care antreprenorul sa raspunda de asigurarea tuturor masurilor privind Normele de Protectia Muncii in santier pentru personalul propriu, angajatii Clientului si reprezentantii Proiectantului ce vor asigura urmarirea executiei sau asistenta tehnica.

In cazul accidentarii unei persoane a Proiectantului, aceasta va fi inregistrata de Antreprenorul general daca este incheiata “Conventia” mentionata la aliniatul precedent, sau de catre Client, in lipsa acestei “Conventii”.

(Aceasta clauza este prevazuta de legislatia de protectie a muncii, si se prevede obligatoriu in situatia in care Proiectantul General si-a asumat urmarirea de santier si/sau elaborarea detaliilor de executie concomitent cu executia in santier a lucrarilor; in cazul in care aceasta clauza este omisa in contractul de proiectare, costurile de tratament pentru o eventuala accidentare a proiectantilor se vor face pe cheltuiala proprie).

XV. INTRAREA IN VIGOARE

Art. 33. Prezentul contract, semnat de catre Client cu sau fara obiectiuni, intra in vigoare la data primirii lui de catre Proiectant, cu conditia ca eventualele obiectiuni sa fie conciliate in termen de maximum …. zile de la data mentionata mai sus.

Incheiat astazi ……………………….. in 2 exemplare, din care 1 exemplar pentru Client si 1 exemplar pentru Proiectantul General.

PROIECTANT GENERAL, CLIENT,
Director, Director,
…………………….. …………………….

(Lista de semnaturi va cuprinde cel putin persoanele indicate in art. 1 din contract si se poate eventual extinde prin mentionarea si a unor alte persoane cu raspundere ale proiectantului sau Clientului: sef serviciu tehnic, sef oficiu juridic etc.)

MODELUL 3 (adaptat pentru lucrări mici şi medii)

CONTRACTUL DE PROIECTARE nr. ……..…/200…

Capitolul I – PARTILE CONTRACTANTE
Art.01.
…………………………………………………………., cu sediul in ……………..…str. …………………..nr.…, inregistrata la R.C. nr. ………/…….., cod unic……..…….., cont nr.…………………….……….., deschis la ………, reprezentant ………………….…, avand functia de …………………, in calitate de PROIECTANT GENERAL
si
……………………………..…………………, cu sediu /domiciliu in ……..…………., str…………….……nr…, inregistrata la R.C. nr. ………/……., cod unic ………., cont nr……………….….…, deschis la ..…………….., reprezentat………………………, avand functia de …………………, in calitate de BENEFICIAR.
Capitolul II – OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.02. Face obiectul contractului elaborarea documentatiilor tehnice, precizate in Anexa la acesta, in vederea executarii lucrarilor de constructii pentru:
Obiectul de investitie ……………………………………………………………………………………….
Amplasat (adresa) in ………………………………………………………………….
Regim de inaltime ………………………., Suprafata desfasurata estimata …………. mp.
Capitolul III – VALOAREA LUCRARILOR CONTRACTATE
Art.03. Valoarea lucrarilor de proiectare contractate stabilite la Capitolul II este de: ……. Lei
la care se adauga T.V.A. (19%) : ……. Lei
T O T A L : ……. Lei
Capitolul IV – TERMENE DE EXECUTIE SI ESALONAREA PLATILOR
Art.04. Termenele de predare ale documentatiilor contractate la Capitolul II, prezentate pe faze de proiectare, corelat cu esalonarea platilor este urmatoarea:

FAZA DE PROIECTARE Cota % TERMEN VALOARE T.V.A. TOTAL
01 Avans la semnarea contractului 20 –
02 La avizarea de carte benef. a anteproiectului si/sau a temei de arhitectura sc.1:50
25 la …… de zile de la avans

03 La predarea proiectului tehnic si a documentatiilor pt. obtinerea avizelor si a PAC (PAD)
50 la ……de zile de la faza 02
04 Urmarirea de santier si receptia lucrarilor executate 5 la receptia lucrarilor
T O T A L :

Capitolul V – RECEPTIA DOCUMENTATIIOR DE PROIECTARE CONTRACTATE
Art.05. PROIECTANTUL va elabora documentatiile tehnice prevazute la Capitolul II si in Anexa de la prezentul contract in conformitate cu tema aprobata de catre BENEFICIAR, cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus mentionat.
Art.06. Documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor si a autorizatiei de construire (dupa caz si de desfiintare) se vor elabora in numarul de exemplare solicitate de catre autoritatile de avizare, receptia acestora fiind constituita de acceptarea lor spre avizare. PROIECTANTUL are obligatia efectuarii eventualelor modificari si completari solicitate de catre autoritatile de avizare la documentatiile respective.
Art.07. Proiectul tehnic (avand continutul precizat in capitolul “B” din Anexa la contract) se va preda BENEFICIARULUI pe baza de proces-verbal, la termenul stabilit prin contract, in 2(doua) exemplare (in xerocopii sau copii heliografiate). Copiile suplimentare se vor tarifa sepatat.
Art.08. Daca este cazul, in termen de 15 zile lucratoare de la predarea proiectului tehnic, BENEFICIARUL va transmite in scris PROIECTANTULUI observatiile si cererile de completare ale proiectului, in limitele temei de proiectare si ale prevederilor prezentului contract.
Art.09. PROIECTANTUL este obligat in termen de 20 zile lucratoare sa solutioneze in scris observatiile si cererile de completare ale proiectului, formulate de catre BENEFICIAR conform prevederilor de la art. 08.

Capitolul VI – CLAUZE CONTRACTUALE si OBLIGATIILE PARTILOR
Art.10. In valoarea de proiectare contractata la Capitolul III nu sunt cuprinse:
a – verificarea tehnica a proiectelor (dupa caz si expertiza tehnica);
b – studiu geotehnic;
c – ridicarea topografica a ternului;
d – intocmirea planurile de urbanism (PUD sau PUZ);
e – demersurile pentru obtinerea avizelor/acordurilor, a autorizatiei de construire, dupa caz si de desfiintare si taxele aferente emiterii acestora;
f – proiectele pentru decoratiuni interioare;
g – detaliile de executie si asistenta tehnica pe durata excutiei lucrarilor de construire;
h – cheltuielile de deplasare, in cazul unor amplasamente aflate la distante mai mari de …… km fata de localitatea de resedinta a proiectantului;
i – proiectele pentru racordurile si bransamentele aferente utilitatiilor (apa-canal, gaze, electrice, telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a retelelor existente pe amplasament, care se intocmesc de proiectanti autorizati in domeniu.
Art.11. Executarea activitatiilor suplimentare stipulate la art. 10, pct. – “a, b, c, d, e, f, g si h” pot face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.
Art.12. BENEFICIARUL se obliga sa achite contravaloarea lucrarilor de proiectare contractate la termenele prevazute la Capitolul IV – art.04 privind esalonarea platilor.
Art.13. PROIECTANTUL se obliga sa respecte termenele de predare prevazute in prezentul contract. In caz contrar beneficiarul poate percepe penalitati de 0,…% pe zi din valoarea contractului.
Art.14. Depasirea cu mai mult de 5 zile lucratoare a termenelor de plata prevazute la Capitolul IV din prezentul contract, obliga pe BENEFICIAR la plata unor penalitati de 0,…% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere si decalarea cu perioada respectiva a termenelor urmatoare de predare.

Capitolul VII – DREPTUL DE AUTOR
Art.15. Dreptul de autor asupra proiectului si originalul acestuia apartin PROIECTANTULUI.
Art.16. BENEFICIARUL are dreptul de a folosi proiectul care face obiectul prezentului contract numai o data, pentru realizarea constructiei situate pe amplasamentul mentionat la Capitolul II.
Art.17. Orice modificare sau abatere fata de proiectul predat, care s-a facut fara avizul scris al PROIECTANTULUI, il scuteste pe acesta de orice raspundere in legatura cu acestea si de orice consecinta a lor.

Capitolul VIII – CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI
Art.18. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a – de a face cunoscut continutul contractului;
b – de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care au acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Art.19. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor referitoare la contract daca:
a – informatia era cunoscuta inaintea incheierii contractului;
b – partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Capitolul IX – SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.20. Sistarea din intiativa BENEFICIARULUI a elaborarii lucrarilor de proiectare contractate, il obliga pe acesta sa suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT pana la data anuntarii in scris a sistarii sau rezilierii contractului.

Capitolul X – FORTA MAJORA
Art.21. Cazurile de forta majora sunt cele stabilite de legislatia in vigoare si trebuiesc constatate si declarate de o autoritate competenta. Cazul de forta majora va fi notificat in scris de partea contractanta care invoca aceasta situatie.
Art.22. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor contractuale asumate, pe toata perioada in care aceasta actioneaza, dar fara a prejudicia drepurile ce li se cuveneau partilor pana la data declararii starii de forta majora.

Capitolul XI – SOLUTIONAREA LITIGILOR
Art.23. Partile contractante vor cauta solutionarea prin tratative directe a orice neintelegeri sau dispute aparute pe parcursul derularii contractului.
Art.24. Daca partile contractante nu reusesc rezolvarea pe cale amiabila a divergentelor referitoare la indeplinirea prevederilor prezentului contract, fiecare parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti pentru rezolvarea litigiilor respective.

Capitolul XII – MENTIUNI SPECIALE
Art.25. Partile contractante pot conveni de comun acord, pe durata indeplinirii contractului, la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin inchierea de acte aditionale.
Art.26. Anexa referitoare la fazele si continutul documentatiilor de proiectare face parte integranta din contractul de proiectare.
Art.27. Prezentul contract + Anexa privind continutul documentatiilor a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si s-au semnat astazi …………….200….

PROIECTANT GENRAL
……………………………………. BENEFICIAR
……………………………………..

NOTA:.
– Se va da o mare atentie formularii obiectului contractului, definindu-se cu toata claritate misiunile si serviciile de proiectare de baza sau suplimentare contractate, cu precizarea acelora care nu fac obiectul contractului.
– Valoarea contractului de proiectare de la Capitolul III, art.03 rezulta din insumarea onorariului de baza cu onorariile pentru misiunile suplimentare stabilite conform „Onorariilor de referinta” aprobate de OAR..
– Dupa caz valoarea contractului se poate exprima si in Euro sau USD, cu mentiunea ca plata se va face in lei la cursul BNR din ziua facturarii.
– In cazul lucrarilor de mari dimensiuni si/sau o complexitate functionala ridicata este recomandabil sa se anexeze la contract, pe langa continutul cadru al documentatiilor contractate, tema de proiectare a beneficiarului si fisa de tarifare a lucrarilor contractate.

ANEXA LA CONTRACTUL DE PROIECTARE nr. ……..…/200….
FAZELE SI CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE
(pentru un imobil S+P+1 – 4E, inclusiv documentatia pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare pentru o constructie existenta pe amplasament)

A – ANTEPROIECTUL – constand din ilustrarea temei beneficiarului, cu elemente de studiu de fezabilitate.
A.01 – Definitivarea temei si studiile preliminare (propuneri, variante) privind modul de amplasare in incinta, relatiile cu vecinatatile, rezolvarile arhitectural – volumetice, functionale, sistem constructiv (structura), cu referiri la instalatii – dotari, finisaje, etc.
Intr-o forma la alegerea proiectantului se prezinta minimum urmatoarele:
– plan de situatie 1:500 (dupa caz 1:200);
– planurile tuturor nivelurilor diferite – sc.1:100, avand precizate cotele generale ale constructiei, suprafetele interioare, propuneri de mobilare;
– una sau doua sectiuni – sc.1:100;
– fatadele principale – sc.1:100, eventual simulare 3D sau perspectiva (pentru definirea volumetriei constructiei);
– precizarea suprafetelelor: construita la sol, desfasurata, utila, si a indicilor caracteristici amplasamentului (POT, CUT, inaltimea maxima);
– estimarea valorii de investitie (la nivel de costuri medii/mp).
A.02 – Documentatia pentru obtinerea certificatelor de urbanism (construire si/sau desfiintare)
– acte de proprietate si planurile cadastrale ale terenului (copii asigurate de catre beneficiar);
– planul de incadrare in zona sc.1:2000 (2 exemplare);
– plan de situatie (cu indicarea variantei de amplasare propusa) sc.1:500 (2 exemplare),
pe planuri cadastrale (topo) vizate de Oficiu de cadastru ;
– memoriu justificativ (daca este cazul, insotit de plansele sc.1:100 la nivel de anteproiect).

B – PROIECTUL TEHNIC – PT – Intocmit conform normativelelor tehnice in vigoare si cuprinzand volume (sau parti) de proiect distincte pentru fiecare specialitate in parte.

B.01 – ARHITECTURA
B.01.1 – Piese scrise:
– memoriu tehnic;
– antemasuratori (listele cantitatilor de lucrari si materiale).
B.01.2 – Piese desenate:
– plan de situatie (cu elemente de trasare) 1:500 sau 1:200;
Se prezinta urmatoarele planse sc.1:50 (1:100 in cazul constructiilor de mari dimensiuni, cu travei identice, detaliate la sc. 1:50) distinct pentru fiecare corp de cladire (unde este cazul):
– planurile tuturor nivelelor;
– plan acoperis;
– minim doua sectiuni caracteristice;
– toate fatadele detaliate;
– tablouri tamplarie (ferestre, usi), confectii metalice;
– detalii caracteristice lucrarii proiectate sc.1:20, 1:10, 1:5, dupa caz pentru parapeti, scara, termo-hidroizolatii, streasina, jardiniere, etc.

B.02 – STRUCTURA DE REZISTENTA
B.02.1 – Piese scrise
– memoriu tehnic + programul de control al proiectantului la fazele determinante de executie;
– antemasuratori (listele cantitatilor de lucrari si materiale) + centralizator extrase de armatura.
B.02.2 – Piese desenate (daca este cazul pentru fiecare corp de cladire in parte)
– plan de sapatura si fundatii, sc.1:50; detalii fundatii (daca este cazul detalii fundatii si tehnologia de executie pentru alipire la calcan);
– planurile sc.1:50 cofraj, armare + extrase de armaturi pentru toate planseele din beton armat;
– planurile cofraj, armare si detalii (sectiuni caracteristice) + extrase de armaturi pentru centuri, grinzi, stalpi, samburi din beton armat;
– detalii armare zidarie (daca este cazul);
– plan sc.1:50 plansee lemn (daca este cazul);
– plan sc.1:50 si detalii sarpanta (daca este cazul);
– alte detalii conform solutiei adoptate in proiect.

B.03 – INSTALATIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCTIEI – incalzire centrala (climatizare, ventilatii); – electrice (220/380V) si curenti slabi (TV, telefonie); – sanitare (apa, canal); gaze.
Sunt cuprinse solutionarile distincte ale fiecarui tip de instalatie aferenta constructiei si incintei, pana la racordul de canalizare si contoarele de bransament (electric, apa, gaze).
B.03.1 – Piese scrise (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte)
– memoriu tehnic (si breviarul notelor de calcul pentru instalatia de incalzire);
– antemasuratori (listele cantitatilor de lucrari si materiale) + liste de utilaje (centrala termica, hidrofor);
B.03.2 – Piese desenate (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte)
– planurile sc.1:50 ale tuturor nivelelor, cu traseele fiecarui tip de instalatie;
– schemele instalatiilor, schemele tablourilor electrice, centrala termica;
– planul de situatie cu retelele din incinta.

Proiectele si documentatiile tehnice in fazele PT/PAC si pentru obtinerea avizelor/acordurilor vor fi completate cu documentatii (neincluse in valoarea contractata), intocmite de catre alti specialisti decat proiectantul lucrari, dupa caz acestea fiind:
– studiu geotehnic (obligatoriu conf. Legii 50/1991 republicata);
– ridicarea topografica a terenului;
– referatele de verificare ale proiectelor de arhitectura (dupa caz) structura si dupa caz instalatii generale – intocmite de verificatori tehnici atestati;
– expertiza tehnica (la alipirii la calcan, extinderi, consolidari) – intocmita de expert atestat;
– memorii de specialitate (dupa caz pentru acordul de mediu-studiu de impact, studiu de insertie in sit, etc)

C – DOCUMENTATIILE TEHNICE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR SI AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI DE DESFIINTARE – Intocmite conform legislatiei in vigoare – Legea 50/1991 (republicata cu modificarile si completarile ulterioare).
C.01 – DOCUMENTATIILE TEHNICE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR impuse prin certificatele de urbanism (construire, desfiintare), pentru emiterea acordului unic (energie electrica, apa-canal, gaz, telefoane, mediu, PSI, sanitar, protectia civila, salubritate-evacuarea molozului, etc) si pentru obtinerea avizelor specifice (cum ar fi dupa caz: Inspectia de Stat in Constructii, MLPTL, Directia Monumenelor Istorice s.a.).

Beneficiarul trebuie sa asigure actele referitoare la situatia juridica a terenului si anume:
– copia legalizata dupa actele de proprietate, – numarul cadastral + intabularea in cartea funciara,
– declaratie pe proprie raspundere ca nu sunt litigii pe teren (autentificata), – certificat fiscal si dupa caz:
– acordul autentificat al vecinilor, – iesirea din indiviziune, – certificat numar postal nou, – apobarea de scoatere a terenului din circuitul agricol, etc.

C.02 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE – PAC
C.02.1 – Piese scrise:
– lista proiectantilor, borderoul pieselor scise si desenate;
– memorii tehnice: general + arhitectura, structura de rezistenta si instalatii generale.
C.02.2 – Piese desenate:
Planuri privind amplasamentul
– plan incadrare in zona sc.1:2000;
– planul/planurile de situatie cu amplasarea constructiilor, retelelor edilitare din incinta, amenajari si imprejmuire incinta, sc.1:500, 1:200 sau 1:10 ;
Distinct pentru fiecare corp de cladire inclus in autorizatie se prezinta:
Arhitectura sc.1:50 (1:100)
– planurile tuturor nivelurilor;
– planul acoperis (invelitoare);
– minim doua sectiuni caracteristice;
– toate fatadele; eventual desfasurarea frontului stradal.
Structura de rezistenta
– plan fundatii sc.1:50, detalii fundatii (daca este cazul detalii fundatii si tehnologia de executie pentru alipirea la calcan).
Dupa caz planurile vor fi stampilate si semnate de verificatorii tehnici atestati MLPTL
Instalatii generale
– schemele functionale ale instalatiilor interioare: incalzire centrala, electrice, sanitare.
Imprejmuirea si organizarea de santier (daca este cazul) – detalii caracteristice.

C.03 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZATIA DE DESFIINTARE (demolare) – PAD
C.03.1 – Piese scrise :
– lista proiectantilor, borderoul pieselor scise si desenate;
– memoriu tehnic general + prezentarea tehnologiei de demolare + 2 – 4 fotografii color – min10x13 cm;
– fisa tehnica a imobilului demolat.
Documente intocmite de alti specialisti decat proiectantul lucrari, care completeaza piesele scrise ale PAD (fac obiectul unor contractari separate); dupa cazi:
– expertiza tehnica (la alipirii la calcan, demolari partiale) intocmita de expert atestat MLPTL.
C.03.2 – RELEVEUL CONSTRUCTIEI CARE SE DEMOLEAZA – Piese desenate:
– plan de incadrare in zona sc.1:2000; planurile de situatie cu amplasarea constructiei, retele edilitare dezafectate, sc.1:500 (1:200 );
Distinct pentru fiecare corp sau parte de cladire inclusa in autorizatie se prezinta la sc.1:100 sau 1:50:
– planurile tuturor nivelurilor;
– plan acoperis;
– una – doua sectiuni caracteristice;
– toate fatadele.

D – URMARIREA DE SANTIER SI PARTICIPAREA LA RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE
In valoarea contractata conform onorariului de proiectare de baza este inclusa si urmarirea de santier obligatorie prin prevederile legale in vigoare privind verificarea conformitatii executiei lucrarilor cu autorizatia de construire si certificarea fazelor determinante precizate in programul inclus in proiect si participarea la receptia lucrarilor.

Proiectant general: Beneficiar:
……………………… ………………………………..

MODEL 4 – CONTRACT DE SUBPROIECTARE

CONTRACT DE COMANDA / SUBPROIECTARE
NR. ….. / …………

I. PARTILE CONTRACTANTE
Art.1. Prezentul contract se incheie intre:
– …………………………., cu sediul in …………………, str. ……………………………………………. (adresa completa), tel./fax: ………………………….., inreg. la Reg. Com. sub nr. …………………………., cod fiscal ………………………, cont curent nr. …………………… la ………………………… (banca), reprezentata prin DIRECTOR ………………………………….., in calitate de Proiectant General, si
– D-l (D-na) arh. (ing.)……………………………………….., cu domiciliul in ………………., str. …………………………. ……(adresa completa), tel./fax …………………………., posesor al Cert. de Ident. seria ….., nr. …………………., in calitate de ……………………. (autor principal, coautor de specialitate, expert, consultant), denumit in continuare Subproiectant.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Subproiectantul se angajeaza sa colaboreze, in calitate de autor / coautor / consultant / expert, la intocmirea proiectului: …………………………………………………………………………………………………………….
elaborand documentatia tehnica de specialitate pentru ……………………………………………………………….., in conformitate cu datele de tema si celelalte clauze stabilite in Contractul de Proiectare nr. ……………., incheiat intre Proiectantul General si …………………………………………………………………………., denumit in continuare Beneficiarul lucrarii.
Art.3. Subproiectantul va intocmi proiectul de specialitate sub coordonarea tehnica a d-lui (d-nei) arh. (ing.) ……………………………, seful de proiect complex si/sau autorul principal al lucrarii si isi va asuma toate responsabilitatile impuse de legislatia in vigoare autorilor de proiecte.

III. VOLUMUL LUCRARII si TERMENUL DE ELABORARE
Art.4. Volumul lucrarilor de proiectare si celelalte elemente caracteristice ale documentatiei ce se va elabora la specialitatea ……………………………………………………… sunt cele definite prin tema de proiectare ilustrata, intocmita prin grija Proiectantului General si aprobata de Beneficiar.
In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, vor apare necesare modificari ale volumului si/sau continutului documentatiilor deja intocmite, ca urmare a modificarilor de tema cerute de Beneficiar si acceptate de Proiectantul General, acestea vor fi considerate ca lucrari suplimentare si vor conduce la renegocierea corespunzatoare a contractului.
Art.5. Termenul de predare a documentatiei catre Proiectantul General este ……………………………… esalonat pe faze de proiectare: ………………………………….
………………………………….
………………………………….
si este conditionat de:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. VALOAREA CONTRACTULUI si MODALITATEA DE PLATA
Art.6. Valoarea contractului, convenita de comun acord, este de …………………………….mii lei si reprezinta onorariul pentru elaborarea proiectului de specialitate in conditiile stabilite prin clauzele prezentului contract, precum si remuneratia cuvenita autorului/coautorului pentru cesiunea exclusiva catre Proiectantul General a drepturilor de utilizare a documentatiilor respective.
Art.7. La inceperea elaborarii documentatiilor Proiectantul General va plati Subproiectantului un avans de ……………………………… mii lei.
Restul onorariului se va plati, integral / pe faze de proiectare, dupa receptionarea si acceptarea documentatiilor de catre Beneficiar/Proiectant General, dupa cum urmeaza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art.8. Plata onorariului se va face in maximum 7 zile de la incasarea de catre Proiectantul General a contravalorii pentru avans si pentru proiect.

V. RECEPTIA DOCUMENTATIEI
Art.9. Documentatia tehnica /proiectul, ce face obiectul prezentului contract, se va preda in forma finala la sediul Proiectantului General:
a) – in original (desene/planse redactate pe calc/hartie si piese scrise dactilografiate)
b) – in copii editate: …. exempl. pentru Beneficiar si 1 exempl. pentru Proiectantul General.
Documentatia se considera receptionata dupa ce este acceptata de Beneficiar.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.10. Prezentul contract se adapteaza prin acte aditionale, cu acordul ambelor parti, in cazul in care pe durata executarii lui apar modificari ale conditiilor sau datelor avute in vedere la intocmirea lui.
Art.11. Subproiectantul autor/coautor se obliga:
11.1. – sa respecte deciziile conducerii …………………….(numele soc. Proiect. Gen.) privind modul de organizare a activitatii de proiectare;
11.2. – sa elaboreze documentatiile / proiectul de specialitate in conformitate cu datele de tema, cu indicatiile Sefului de proiect complex, cu legislatia in vigoare in domeniul proiectarii si constructiilor, cu standardele si normativele tehnice;
11.3. – sa coopereze cu ceilalti coautori ai proiectului si cu personalul tehnic angajat de Proiectantul General, implicat in elaborarea proiectului, si sa informeze in timp util Seful de proiect complex asupra oricaror dificultati in executarea contractului;
11.4. – sa corecteze documentatia si sa o reediteze pe speze proprii in cazul unor lipsuri, erori sau inadvertente din vina sa, constatate de Proiectantul General sau Beneficiar.
Art.12. Proiectantul General se obliga:
12.1. – sa asigure Subproiectantului accesul la toate informatiile aflate in posesia sa sau disponibile la terti, legate de obiectul prezentului contract;
12.2. – sa organizeze activitatea de proiectare si coordonare tehnica a specialitatilor implicate;
12.3. – sa informeze in timp util Subproiectantul asupra intelegerilor survenite intre Beneficiar si Proiectantul General in legatura cu elaborarea documentatiilor la specialitatea sa;
12.4. – sa nu opereze modificari ale documentatiei intocmite de autor / coautor fara a-i cere consimtamantul;
12.6. – sa protejeze drepturile morale si patrimoniale ale autorului conform cu prevederile legale.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.13. Subproiectantul este raspunzator pentru:
– calitatea documentatiilor intocmite,
– respectarea temei de proiectare si a legislatiei tehnice in constructii,
– respectarea graficului de predari de teme si informatii intre specialitati stabilit impreuna cu Seful
de proiect complex si sefii de proiect de la celelalte specialitati,
– predarea la termenele stabilite a documentatiilor finale catre Proiectantul General.
Art.14. Proiectantul General este raspunzator direct pentru:
– decontarea la termenele stabilite a avansului si onorariului,
– corectitudinea informatiilor tehnice transmise Subproiectantului,
– relatiile administrative si juridice cu Beneficiarul lucrarii si cu autoritatile legale in legatura cu executarea contractului,
– pastrarea in bune conditiuni a lucrarii (manuscrise, planse originale, copii) pe durata cesiunii.

VIII. PENALITATI SI DESPAGUBIRI, REZILIEREA CONTRACTULUI, LITIGII
Art.15. Partea care din culpa sa nu-si executa obligatiile din contract sau le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati precum si despagubiri, in vederea repararii prejudiciului cauzat din vina sa.
Penalitatea se calculeaza cu formula P = …..% x Vo pentru fiecare zi de intarziere, in care Vo este valoarea onorariului pentru documentatia nepredata la timp, respectiv neachitata la termenul convenit in prezentul contract. In caz de intarziere a predarii proiectului din vina Subproiectantului, Proiectantul General este in drept sa retina din onorariul Subproiectantului sumele platite ca penalitati sau despagubiri Beneficiarului.
Art.16. Rezilierea contractului va putea fi ceruta de una din parti, cand cealalta parte nu si-a executat obligatiile contractuale ce ii revin, din cauze ce ii sunt imputabile.

Daca Subproiectantul nu preda documentatia la termenele convenite sau la alte termene ulterioare acordate in scris de catre Seful de proiect complex, Proiectantul general este in drept sa considere contractul desfiintat de drept, autorul fiind obligat sa restituie avansul incasat.
Art.17. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, iar termenele de executare a prevederilor contractului se prelungesc cu durata intreruperii cauzate de imprejurarile de forta majora.
Art.18. Orice litigii decurgand din executarea sau neexecutarea in tot sau in parte a contractului, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz ca aceasta nu este posibil, litigiile vor fi rezolvate de instanta de judecata competenta.

IX. DREPTUL DE PROPRIETATE
Art.19. Subproiectantul garanteaza ca este autorul proiectului / documentatiei intocmite la specialitatea sa si ca este de drept detinatorul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuala asupra conceptiei tehnice si solutiilor constructive cuprinse in proiect, pe care le poate cesiona prin prezentul contract.
Art.20. Subproiectantul cesioneaza Proiectantului general, in exclusivitate, drepturile sale patrimoniale de autor principal / coautor pentru proiectul intocmit, pe o perioada de: ………………………, cu incepere de la data de …………………… si ii lasa in pastrare documentatia intocmita.
Dupa finalizarea lucrarilor in santier si receptionarea constructiei, Proiectantul general restituie / nu restituie Subproiectantului originalul documentatiei.
Art.21. Documentatiile intocmite de catre autorul Subproiectant si predate in copie Proiectantului General, devin, dupa plata lor, proprietatea: Beneficiarului lucrarii – ….. exemplare – si respectiv a Proiectantului General – 1 exemplar -. Acestia le vor putea utiliza numai pentru obiectivul proiectat, pentru executarea si supravegherea lucrarilor in santier.
Prin grija Proiectantului General se vor prevedea in Contractul de baza incheiat cu Beneficiarul lucrarii clauze exprese referitoare la drepturile autorului si cesionarului privind modul de utilizare al operei.
Art.22. Documentatia tehnica predata Proiectantului General nu va putea fi copiata, modificata sau pusa la dispozitia altor proiectanti, in intregul ei sau in parte, fara autorizatia scrisa a Subproiectantului autor / coautor. In astfel de situatii Subproiectantul nu isi asuma nici un fel de raspundere tehnica sau materiala pentru pagubele pricinuite Beneficiarului lucrarii.
Proiectantul General poate reproduce originalul aflat in pastrare fara al informa pe autor numai in cazul in care, pe parcursul executarii lucrarii in santier, vor fi necesare copii suplimentare dupa documentatia predata.
Art.23. Utilizarea documentatiilor de catre Proiectantul General in alte scopuri decat cel de avizare legala si realizare in santier a lucrarilor proiectate, fara acordul scris al Subproiectantului, ca si modificarea acestora, vor fi considerate o incalcare a dreptului de autor, pentru care Proiectantul General va datora Subproiectantului o despagubire de ….% din valoarea reactualizata a documentatiei.

X. ALTE CLAUZE
Art.24. Ambele parti convin sa pastreze deplina confidentialitate asupra continutului documentatiilor ce fac obiectul contractului si asupra modului de derulare a acestuia, fata de persoane fizice sau juridice ce nu au legatura cu obiectul contractului.
Art.25. Clauzele si prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denuntate – partial sau total – in mod unilateral de catre una din parti; nu poate fi invocata intr-o asemenea situatie vointa unor terte persoane fizice sau juridice, care au sau nu au legatura cu contractul.
Art.26. Clauze suplimentare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Incheiat astazi ………. in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SUBPROIECTANT, PROIECTANT GENERAL,
…………………………. …………………………. C.I. seria…..nr. …………. Director,