Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

PREZENTAREA PROGRAMELOR PRIVIND REDUCEREA RISCULUI SEISMIC, ACTIUNE DE INTERES NATIONAL
În conditiile seismice din România, care sunt dintre cele mai severe din Europa, problema sigurantei constructiilor este în mod curent dezbãtutã la noi în tarã, mai ales dupã cutremurele puternice care apar în diferite pãrti ale lumii.
Având în vedere urmãrile cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scarã largã populatia, constructiile, bunurile si functiunile social-economice, reducerea riscului seismic al constructiilor existente trebuie consideratã ca o actiune de interes national.
Prioritãtile în ceea ce priveste reducerea riscului seismic sunt urmãtoarele:
constructiile de locuit înalte din beton armat realizate înainte de anul 1941;
constructiile de importantã vitalã pentru societate, a cãror functionalitate în timpul si dupã producerea unui cutremur puternic trebuie asiguratã integral;
clãdirile având peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978 si care detin spatii publice la parter sau la alte nivele ale clãdirii.

În cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor se deruleazã trei programe de consolidare a clãdirilor:
1. program de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate
2. program de interventii în primã urgentã la constructii vulnerabile si care prezintã pericol public
3. proiect de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea prentru situatii de urgentã

Programele anuale se elaboreazã de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor pe baza prioritãtilor stabilite de consiliile judetene/Consiliul General al municipiului Bucuresti si avizate de comitetele judetene pentru situatii de urgentã.
În ceea ce priveste programul de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate, România este singura tarã din lume cu risc seismic, în care statul s-a implicat în punerea în sigurantã a fondului vechi construit, proprietate privatã, prin alocarea de sume de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public.
Programul de interventii în primã urgentã la constructii vulnerabile si care prezintã pericol public are ca scop înlãturarea pericolului de prãbusire a unor elemente de constructii precum si limitarea efectelor alunecãrilor de teren.
În program sunt incluse constructii de importantã deosebitã, cu valoare de monument istoric, clãdiri din domeniul sãnãtãtii, scoli, sedii ale primãriilor, clãdiri care adãpostesc valori stiintifice, alunecãri de teren ce afecteazã comunitãti urbane.
Finantarea acestui program se face din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” – Componenta B – Reducerea Riscului Seismic.
Acest Proiect are un caracter multi-sectorial si este un proiect ex-ante, fiind o premierã în ceea ce priveste adoptarea unei abordãri strategice orientate spre actiuni de prevenire si atenuare a efectelor calamitãtilor naturale si întãrirea capacitãtii institutionale si tehnice pentru managementul situatiilor de crizã în cazul producerii unor astfel de calamitãti.