Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

PROCEDURĂ din 6 august 2007 de autorizare a dirigintilor de santier
CAPITOLUL I: Scop

Art. 1
Prezenta procedură stabileste cadrul normativ privind autorizarea si reautorizarea diriginŃilor de santier în
conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.
Art. 2
Procedura prezintă modalitatea si tehnicile de autorizare, respectiv reautorizare, domeniile de autorizare si de
valabilitate a autorizaŃiilor.
Art. 3
Autorizarea specialistilor care exercită funcŃia de diriginte de santier este obligatorie, indiferent de forma de
organizare, pentru toate lucrările de construcŃii precizate la art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Autorizarea diriginŃilor de santier de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. nu conduce la transferul de
responsabilităŃi de la persoana autorizată la organismul de autorizare si nici nu îi exonerează pe acestia de
obligaŃiile si responsabilităŃile ce le revin.
CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare
Art. 5
Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea si reautorizarea diriginŃilor de santier.
Art. 6
Autorizarea se referă la evaluarea capacităŃii tehnice si a experienŃei profesionale a specialistilor care solicită
obŃinerea autorizaŃiei în vederea exercitării funcŃiei de diriginte de santier.
Art. 7
Reautorizarea diriginŃilor de santier se face la solicitarea titularului de autorizaŃie, în cel mult 3 luni după expirarea
termenului de valabilitate a autorizaŃiei.
Art. 8
(1) Titularul autorizaŃiei poate solicita reautorizarea o singură dată, în condiŃiile prevăzute de prezenta procedură.
(2) Dacă solicitarea de reautorizare este depusă după 3 luni de la data expirării autorizaŃiei, se iniŃiază procedura
de autorizare.
Art. 9
Specialistii, indiferent de cetăŃenie, angajaŃi de persoane fizice sau juridice pentru urmărirea execuŃiei lucrărilor ce
se realizează pe teritoriul României se autorizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
CAPITOLUL III: Cadrul legal
Art. 10
La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din
24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare;
– Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
272/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;
– Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcŃii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;
– OrdonanŃa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.
707/2001, cu modificările si completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare si funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., aprobat prin Decizia
primului-ministru nr. 147/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007;
– Regulamentul de recepŃie a lucrărilor de construcŃii si instalaŃii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu
modificările ulterioare;
– Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenŃiile în timp si postutilizarea construcŃiilor,
prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Termeni utilizaŃi
Art. 11
În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiŃi după cum urmează:
a) diriginte de santier – persoană fizică învestită de către investitor cu atribuŃii si competenŃe privind verificarea
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 1 din 10
calităŃii materialelor si produselor de construcŃii puse în lucrare si/sau cu verificarea execuŃiei corecte a lucrărilor de
construcŃii;
b) autorizare – procedura prin care Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, prin comisiile teritoriale de autorizare
constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcŃii, atestă că o persoană care îndeplineste cerinŃele de
calificare si experienŃă profesională stabilite prin prezenta procedură este competentă să efectueze activitatea de
dirigenŃie de santier;
c) autorizaŃie – document oficial emis de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, care dă dreptul titularului de a
desfăsura activitatea de diriginte de santier în domeniile autorizate;
d) suspendarea autorizaŃiei – întreruperea temporară a valabilităŃii autorizaŃiei pentru unul sau mai multe domenii
autorizate;
e) anularea autorizaŃiei – suspendarea definitivă a valabilităŃii autorizaŃiei;
f) învăŃământ universitar de lungă durată – învăŃământ universitar cu durata de 4-6 ani, încheiat cu examen de
licenŃă sau de diplomă si titlu de licenŃiat în profilul si în specializarea urmate;
g) învăŃământ universitar de scurtă durată – învăŃământ universitar cu durata de 3 ani, încheiat cu examen de
absolvire si diplomă care specifică specializarea dobândită.
CAPITOLUL V: CerinŃe si domenii de autorizare
Art. 12
(1) Domeniile în care se autorizează diriginŃii de santier, precum si cerinŃele obligatorii de învăŃământ universitar si
vechime profesională în domeniu sunt cuprinse în tabelul de mai jos.
(2) Categoriile de importanŃă ale construcŃiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.
Nr.
crt.
Domeniul de autorizare
ÎnvăŃământ universitar Vechime
în
Nivel Specializare muncă
1. Produse pentru construcŃii învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, CFDP, CH, INS, IC*), Facultatea
de chimie industrială (secŃie de profil),
Institutul de Arhitectură, IF**)
4 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
6 ani
tehnician******) ConstrucŃii 10 ani
2. ConstrucŃii civile, industriale, agricole si miniere de suprafaŃă:
2.1. Categoria de importanŃă D învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, CFDP, CH, IF, INS, Utilaj
tehnologic pentru construcŃii*),
Inginerie urbană si dezvoltare regională
(IUDR), Inginerie civilă (IC), Inginerie
sanitară si protecŃia mediului*),
Arhitectură
3 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
5 ani
tehnician******) ConstrucŃii 10 ani
2.2. Categoria de importanŃă C învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, CFDP, CH, IUDR, IC, Arhitectură 4 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
6 ani
tehnician******) ConstrucŃii 20 de
ani
2.3. Categoria de importanŃă B învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, CFDP*), CH*), IC 5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
7 ani
2.4. Categoria de importanŃă A învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, CH*), CFDP*), IC 7 ani
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaŃie, transport pe cablu:
3.1. De interes naŃional învăŃământ universitar de lungă
durată
CFDP, CCIA*), CH*), IC*) 6 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
CFDP**) 10 ani
3.2. De interes judeŃean învăŃământ universitar de lungă
durată
CFDP, CCIA*), CH*), IC*) IR*) 5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
7 ani
tehnician******) ConstrucŃii, drumuri 20 ani
3.3. De interes local învăŃământ universitar de lungă
durată
CFDP, CCIA*), CH*), IUDR, IC*) IF**) 3 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
5 ani
tehnician******) ConstrucŃii, drumuri 10 ani
4. Căi ferate, metrou,
tramvai
învăŃământ universitar de lungă
durată
CFDP, CCIA**), CH**), Utilaj tehnologic
pentru construcŃii**) 5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 2 din 10
5. Lucrări hidrotehnice
5.1. Categoria de importanŃă D învăŃământ universitar de lungă
durată
CH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*) 3 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
4 ani
tehnician******) ConstrucŃii 10 ani
5.2. Categoria de importanŃă C învăŃământ universitar de lungă
durată
CH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*) 4 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
6 ani
tehnician******) ConstrucŃii 20 ani
5.3. Categoria de importanŃă B învăŃământ universitar de lungă
durată
CH, CCIA, IC, INS*), IF*), CFDP*) 5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
7 ani
5.4. Categoria de importanŃă A învăŃământ universitar de lungă
durată
CH, CCIA*), IC*) 7 ani
6. Lucrări tehnico-edilitare
6.1. Lucrări tehnico-edilitare
de alimentări cu apă si de
canalizare
învăŃământ universitar de lungă
durată
CH, INS, CCIA, CFDP*), IC, IF, utilaj
tehnologic pentru construcŃii**),
Inginerie sanitară si protecŃia
mediului*)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) ConstrucŃii 15 ani
6.2. Lucrări tehnico-edilitare
de îmbunătăŃiri funciare
învăŃământ universitar de lungă
durată
IF, CH, CCIA, CFDP*), IC, Utilaj
tehnologic pentru construcŃii**)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) ConstrucŃii 15 ani
7. Lucrări de construcŃii
silvice
învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, IC, CFDP, CH, Facultatea de
Silvicultură
3 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
5 ani
tehnician******) ConstrucŃii 15 ani
8. InstalaŃii aferente construcŃiilor (categoriile de importanŃă A, B, C si D)
8.1. InstalaŃii electrice învăŃământ universitar de lungă
durată
INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de
profil***)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
8.2. InstalaŃii sanitare,
termoventilaŃii
învăŃământ universitar de lungă
durată
INS, CCIA*), IC*), Utilaj tehnologic
pentru construcŃii**), Facultate tehnică
de profil***)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
8.3. InstalaŃii gaze învăŃământ universitar de lungă
durată
Petrol si gaze, INS, CCIA*), IC*),
Facultate tehnică de profil***),
autorizare ANRGN****)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
9. ReŃele
9.1. Electrice învăŃământ universitar de lungă
durată
INS, Energetică, CCIA*), IC*), Facultate
tehnică de profil***), autorizare
ANRE****)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) de specialitate, autorizare ANRE****) 15 ani
9.2. Termice învăŃământ universitar de lungă
durată
Energetică, INS, CCIA*), IC*), Utilaj
tehnologic pentru construcŃii**),
Facultate tehnică de profil***)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) de specialitate 15 ani
9.3. De telecomunicaŃii învăŃământ universitar de lungă
durată
Electronică si telecomunicaŃii,
Automatică, INS*)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) de specialitate 15 ani
9.4. De gaze învăŃământ universitar de lungă
durată
Facultate tehnică de profil***),
autorizare ANRGN****)
5 ani
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) de specialitate, autorizare ANRGN****) 15 ani
9.5. Pentru transportul
produselor petroliere
învăŃământ universitar de lungă
durată
Petrol si gaze, INS 5 ani
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 3 din 10
________
*) Se iau în considerare situaŃiile de vechime de cel puŃin 2 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de
muncă.
**) Se iau în considerare situaŃiile de vechime de cel puŃin 10 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet
de muncă si nominalizarea a 3 obiective, pentru fiecare domeniu solicitat, la care a participat ca proiectant sau
executant.
***) Se demonstrează prin foaia matricolă studierea domeniului.
****) Autorizările trebuie să fie obŃinute anterior depunerii dosarului.
*****) Pentru monumente istorice autorizaŃia este valabilă numai însoŃită de atestarea de la Ministerul Culturii si
Cultelor.
******) Vechime în muncă în domeniul solicitat.
Art. 13
(1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la
art. 12, cu condiŃia respectării tuturor condiŃiilor de învăŃământ universitar, vechime (si autorizare de specialitate,
dacă este cazul).
(2) Pentru domeniile de autorizare 2, 3 si 5 din tabelul prevăzut la art. 12 obŃinerea unei categorii de importanŃă a
construcŃiilor superioare dă dreptul dirigintelui de santier să desfăsoare activităŃi inclusiv pentru categoriile
inferioare.
(3) CandidaŃii care solicită autorizarea ca “Diriginte de santier”, deŃin un titlu universitar sau de doctor în stiinŃe
tehnice si activează în domeniul de autorizare pot obŃine această autorizare fără a mai susŃine examen, în baza
dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare.
CAPITOLUL VI: Procedura autorizării
Art. 14
Autorizarea diriginŃilor de santier se face de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii prin comisiile teritoriale de
autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcŃii.
Art. 15
Comisiile de autorizare se constituie si îsi desfăsoară activitatea conform Regulamentului de organizare si
funcŃionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în
ConstrucŃii.
Art. 16
(1) Autorizarea constă în declararea ca “admis” a candidatului în urma susŃinerii de către acesta a examenului de
autorizare, desfăsurat conform schemei de principiu (anexa nr. 1).
(2) AutorizaŃia are o valabilitate de 4 ani.
(3) Modelul autorizaŃiei este prevăzut în anexa nr. 5.
CAPITOLUL VII: Documentele solicitate în vederea autorizării
Art. 17
Admiterea la examenul de autorizare se face în baza dosarului de autorizare compus din:
a) cerere din partea candidatului (conform modelului prezentat în anexa nr. 2);
b) curriculum vitae (conform modelului prezentat în anexa nr. 4);
c) diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată pentru conformitate de secretarul comisiei de autorizare);
d) două recomandări din partea unor instituŃii privind activitatea desfăsurată în domeniul pentru care solicită
autorizarea;
e) autorizări (ANRGN, ANRE etc.);
f) foto 3×4 cm;
g) dovada achitării cheltuielilor de autorizare (depusă după analizarea si admiterea dosarului);
h) copie de pe cartea de muncă (acolo unde este cazul).
Art. 18
(1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizează si comunică solicitantului, pe loc sau
în cel mult 5 zile, domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis să participe la examenul de autorizare.
(2) Dosarele incomplete sunt restituite candidaŃilor în vederea completării.
(3) Dosarele candidaŃilor care nu îndeplinesc cerinŃele de autorizare prevăzute în art. 12 sunt respinse.
Art. 19
SolicitanŃii care în ultimii 3 ani nu au desfăsurat activitate în domeniul pentru care solicită autorizarea trebuie să
învăŃământ universitar de scurtă
durată
8 ani
tehnician******) de specialitate 15 ani
10. Consolidări construcŃii
10.1. Consolidări construcŃii –
inclusiv monumente*****)
învăŃământ universitar de lungă
durată
CCIA, IC, CH, CFDP 8 ani
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 4 din 10
prezinte dovada privind participarea la o formă de instruire profesională în domeniu.
Art. 20
În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului judeŃean în construcŃii pe raza
căruia lucrează următoarele documente:
a) cerere prin care se solicită reautorizarea (anexa nr. 3);
b) copie de pe autorizaŃie;
c) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaŃiei;
d) autorizări (ANRGN, ANRE etc.);
e) foto 3×4 cm;
f) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare).
Art. 21
CandidaŃii care nu au desfăsurat activitate de diriginte de santier în domeniul autorizat în perioada de valabilitate a
autorizaŃiei vor susŃine examen de autorizare în condiŃiile prevăzute la art. 16.
CAPITOLUL VIII: Desfăsurarea examenului de autorizare
Art. 22
Data stabilită pentru susŃinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor judeŃene si
teritoriale în construcŃii, cu cel puŃin 15 zile înainte de examenul de autorizare.
Art. 23
Examenul de autorizare se desfăsoară în limba română si constă într-un test-grilă ce conŃine:
a) întrebări privind legislaŃia si reglementările tehnice din domeniul calităŃii construcŃiilor;
b) întrebări din domeniul sistemului calităŃii;
c) întrebări din domeniul tehnic aferent activităŃii pentru care se solicită autorizarea.
Art. 24
Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziŃia solicitanŃilor de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii pe siteul
http://www.isc-web.ro sau de secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.
Art. 25
Sunt consideraŃi admisi candidaŃii care au obŃinut nota 7.
Art. 26
Rezultatele obŃinute se afisează la sediul inspectoratului teritorial în construcŃii unde a fost susŃinut examenul, în
termen de maximum 10 zile de la încheierea sesiunii.
Art. 27
ContestaŃiile se pot depune în termen de 7 zile de la data afisării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare.
ContestaŃiile depuse după această dată nu se iau în consideraŃie.
Art. 28
CandidaŃii care nu se prezintă la examen se pot prezenta la următorul examen cu aceleasi cheltuieli de autorizare.
Dacă, din motivele menŃionate anterior, candidaŃii renunŃă să se prezinte la examen si în următoarea sesiune de
examene, contravaloarea cheltuielilor de autorizare se returnează.
Art. 29
AutorizaŃiile se emit de către inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, centralizat la nivel naŃional.
Art. 30
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii înregistrează autorizaŃiile emise în registrul de evidenŃă a autorizaŃiilor, iar lista
persoanelor autorizate si domeniile de autorizare se publică pe site-ul Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii http://www.iscweb.
ro.
Art. 31
(1) Reautorizarea se face în baza analizei dosarului întocmit conform prevederilor art. 20 si a susŃinerii unui
interviu. Tematica abordată va fi bazată pe bibliografia tehnică si legislativă specifică domeniului de autorizare si pe
activitatea practică a candidatului.
(2) CandidaŃii respinsi la examenul de reautorizare se pot înscrie la un nou examen de autorizare.
Art. 32
Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii poate dispune suspendarea sau anularea
autorizaŃiei de diriginte de santier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilităŃilor si atribuŃiilor specifice,
la propunerea inspectoratelor în construcŃii teritoriale si judeŃene sau a investitorului.
Art. 33
(1) Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei si se percep pe domenii de autorizare, cu excepŃia
domeniilor 6, 8 si 9 din tabelul prevăzut la art. 12, pentru care acestea se percep pe subdomenii.
(2) Cheltuielile pentru autorizare se indexează prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat
în ConstrucŃii.
CAPITOLUL IX: Drepturile si obligaŃiile titularilor de autorizaŃii
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 5 din 10
Art. 34
Specialistii autorizaŃi au dreptul să desfăsoare activitate de dirigenŃie de santier în domeniul autorizat si să
presteze această activitate pentru unităŃi, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităŃi de consultanŃă
specializate în domeniul verificării calităŃii.
Art. 35
În exercitarea verificării realizării corecte a execuŃiei lucrărilor de construcŃii si instalaŃii aferente acestora, diriginŃii
de santier au următoarele obligaŃii:
1. verificarea existenŃei autorizaŃiei de construire, precum si a îndeplinirii condiŃiilor legale cu privire la încadrarea
în termenele de valabilitate;
2. verificarea concordanŃei dintre prevederile autorizaŃiei si ale proiectului;
3. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice
sarcină;
4. participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală a construcŃiei si la stabilirea bornelor
de reper;
5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea
construcŃiilor;
7. verificarea existenŃei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu
privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaŃi si existenŃa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde
este cazul;
8. verificarea existenŃei programului de control al calităŃii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii;
9. verificarea existenŃei si valabilităŃii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a condiŃiilor
impuse de acestea în proiect;
10. verificarea existenŃei si respectarea “Planului calităŃii” si a procedurilor/instrucŃiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivă;
11. verificarea respectării legislaŃiei cu privire la produsele pentru construcŃii, respectiv: existenŃa documentelor de
atestare a calităŃii, corespondenŃa calităŃii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte,
contracte;
12. interzicerea utilizării produselor pentru construcŃii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate,
declaraŃie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiŃionale);
13. urmărirea realizării construcŃiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;
14. verificarea respectării tehnologiilor de execuŃie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului
calitativ prevăzut în documentaŃia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;
15. interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;
16. participarea la verificarea în faze determinante;
17. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a
verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);
18. interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
20. urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuŃiei acestora, si admiterea la
plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
21. transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanŃilor la
realizarea construcŃiei privind neconformităŃile constatate pe parcursul execuŃiei;
22. dispunerea opririi execuŃiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către
executant, în baza soluŃiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;
23. verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinŃele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu
modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaŃiei sau adoptării de noi soluŃii care schimbă
condiŃiile iniŃiale;
24. urmărirea respectării de către executant a dispoziŃiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;
25. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărŃii tehnice a construcŃiei cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale;
26. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului deŃinătorului acestuia;
27. asigurarea secretariatului recepŃiei si întocmirea actelor de recepŃie;
28. urmărirea soluŃionării obiecŃiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor si
realizării recomandărilor comisiei de recepŃie;
29. predarea către investitor/utilizator a actelor de recepŃie si a cărŃii tehnice a construcŃiei după efectuarea
recepŃiei finale.
Art. 36
ObligaŃiile prevăzute la art. 35 nu sunt limitative, dirigintele de santier putând participa în calitate de reprezentant
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 6 din 10
al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea construcŃiilor, în limitele
atribuŃiilor stabilite prin reglementările în vigoare si ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.
Art. 37
DiriginŃii de santier răspund în cazul neîndeplinirii obligaŃiilor prevăzute la art. 35, precum si în cazul neasigurării
din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările
tehnice în vigoare si în contracte.
CAPITOLUL X: Suspendarea/limitarea/anularea autorizaŃiilor
Art. 38
Suspendarea autorizaŃiei se face pe o perioadă de la 1 la 6 luni, în cazul încălcării în mod repetat a obligaŃiilor ce-i
revin în conformitate cu prevederile legislaŃiei si reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare.
Art. 39
Anularea autorizaŃiei se face în situaŃiile în care:
a) titularul a încălcat obligaŃiile ce-i revin conform prezentei proceduri, având deja o suspendare a autorizaŃiei în
decursul unui an;
b) exercită activităŃi de dirigenŃie în afara domeniului de autorizare si a categoriei de importanŃă a construcŃiei
pentru care a fost autorizat.
Art. 40
Propunerile privind suspendarea, limitarea sau anularea autorizaŃiei se fac de către inspectoratul judeŃean în
construcŃii (care a constatat abaterea), în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă.
Referatul, vizat de inspectorul teritorial sef, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în
ConstrucŃii în vederea luării unei decizii.
Art. 41
(1) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii va comunica în scris titularului decizia de suspendare sau anulare a unei
autorizaŃii (anexa nr. 6), în termen de 10 zile de la emiterea ei.
(2) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii va elabora lista autorizaŃiilor suspendate sau anulate si o va transmite spre
stiinŃă tuturor inspectoratelor teritoriale si judeŃene din Ńară.
Art. 42
(1) Titularii autorizaŃiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a desfăsura activitatea pentru care au fost
autorizaŃi, pe perioada de suspendare sau anulare a autorizaŃiei.
(2) Titularii autorizaŃiilor anulate trebuie să depună autorizaŃia la inspectoratul judeŃean în construcŃii pe raza căruia
îsi au domiciliul, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.
Art. 43
Titularii autorizaŃiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare, în condiŃiile prevăzute la
art. 16.
CAPITOLUL XI: DispoziŃii finale
Art. 44
Specialistii autorizaŃi în baza derogărilor eliberate conform Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului
de Stat în ConstrucŃii nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginŃilor de santier pot fi
reautorizaŃi în condiŃiile art. 31.
Art. 45
AutorizaŃiile de inspectori/diriginŃi de santier emise de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii anterior intrării în vigoare
a prezentei proceduri îsi menŃin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost emise.
Art. 46
Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în
ConstrucŃii, prin DirecŃia generală autorizare, avizare, atestare – DirecŃia autorizare si atestare si inspectoratele
teritoriale si judeŃene în construcŃii.
Art. 47
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1: SCHEMA DE PRINCIPIU privind autorizarea/reautorizarea
diriginŃilor de santier
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 7 din 10
ANEXA Nr. 2:
DOAMNĂ/DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL SEF
Subsemnatul (a)…………………………………….., de profesie …………………………, domiciliat/domiciliată
în ………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ………………. nr.
………………………………., CNP ………………………………., în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a
diriginŃilor de santier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca “Diriginte de santier” pentru domeniul
(domeniile):
Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
– curriculum vitae;
– diploma de absolvire (copie);
1. Produse pentru construcŃii |__| 6. Lucrări tehnico – edilitare: |__|
2. ConstrucŃii civile, industriale, agricole si miniere
de suprafaŃă:
6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă si
de canalizare
|__|
6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăŃiri
funciare
2.1. categoria de importanŃă D |__| |__|
2.2. categoria de importanŃă C |__| 7. Lucrări de construcŃii silvice |__|
2.3. categoria de importanŃă B |__| 8. InstalaŃii aferente construcŃiilor (categoriile de
importanŃă A, B, C si D)
|__|
2.4. categoria de importanŃă A |__| 8.1. instalaŃii electrice |__|
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaŃie,
transport pe cablu:
|__| 8.2. instalaŃii sanitare si termoventilaŃii |__|
3.1. de interes naŃional |__| 8.3. instalaŃii gaze |__|
3.2. de interes judeŃean |__| 9. ReŃele: |__|
3.3. de interes local |__| 9.1. electrice |__|
4. Căi ferate, metrou, tramvai |__| 9.2. termice |__|
5. Lucrări hidrotehnice: |__| 9.3. de telecomunicaŃii |__|
5.1. categoria de importanŃă D |__| 9.4. de gaze |__|
5.2. categoria de importanŃă C |__| 9.5. ptr. transportul produselor petroliere |__|
5.3. categoria de importanŃă B |__| 10. Consolidări construcŃii: |__|
5.4. categoria de importanŃă A |__| 10.1. Consolidări construcŃii (inclusiv monumente) |__|
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 8 din 10
– două recomandări din partea unor instituŃii sau persoane fizice;
– copie de pe cartea de muncă (acolo unde este cazul);
– autorizări (ANRGN, ANRE etc.);
– foto 3×4 cm.
ANEXA Nr. 3:
DOAMNĂ/DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL SEF
Subsemnatul (a)…………………………………………………, de profesie ……………………………………..,
domiciliat/domiciliată în …………………………………………………………., posesor/posesoare al/a BI/CI
seria ……………… nr. ………………….., CNP……………………, în conformitate cu prevederile procedurii de
autorizare a diriginŃilor de santier, solicit înscrierea la examenul de reautorizare ca “Diriginte de santier” pentru
domeniul (domeniile):
Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
– memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaŃiei;
– autorizări (ANRGN, ANRE etc.);
– foto 3×4 cm.
ANEXA Nr. 4: CURRICULUM VITAE
1. Numele:
2. Prenumele:
3. Cod numeric personal:
4. Data si locul nasterii:
5. Adresa:
6. Telefoane de contact:
7. Adresă e-mail:
8. ÎnvăŃământ universitar:
(DescrieŃi fiecare formă de învăŃământ si program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă.)
9. Titluri stiinŃifice:
10. ExperienŃa profesională:
(MenŃionaŃi pe rând fiecare experienŃă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
Data …………………………… Semnătura ……………………………
1. Produse pentru construcŃii |__| 6. Lucrări tehnico – edilitare: |__|
2. ConstrucŃii civile, industriale, agricole si miniere
de suprafaŃă:
6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă si
de canalizare
|__|
6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăŃiri
funciare
2.1. categoria de importanŃă D |__| |__|
2.2. categoria de importanŃă C |__| 7. Lucrări de construcŃii silvice |__|
2.3. categoria de importanŃă B |__| 8. InstalaŃii aferente construcŃiilor (categoriile de
importanŃă A, B, C si D)
|__|
2.4. categoria de importanŃă A |__| 8.1. instalaŃii electrice |__|
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaŃie,
transport pe cablu:
|__| 8.2. instalaŃii sanitare si termoventilaŃii |__|
3.1. de interes naŃional |__| 8.3. instalaŃii gaze |__|
3.2. de interes judeŃean |__| 9. ReŃele: |__|
3.3. de interes local |__| 9.1. electrice |__|
4. Căi ferate, metrou, tramvai |__| 9.2. termice |__|
5. Lucrări hidrotehnice: |__| 9.3. de telecomunicaŃii |__|
5.1. categoria de importanŃă D |__| 9.4. de gaze |__|
5.2. categoria de importanŃă C |__| 9.5. ptr. transportul produselor petroliere |__|
5.3. categoria de importanŃă B |__| 10. Consolidări construcŃii: |__|
5.4. categoria de importanŃă A |__| 10.1. Consolidări construcŃii (inclusiv monumente) |__|
Data …………………………… Semnătura ……………………………
Perioada InstituŃia Domenii studiate Tipul calificării/ Grade sau diplome obŃinute
Perioada InstituŃia Adresa FuncŃia
Descriere
(activităŃi si
responsabilităŃi)
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 9 din 10
11. InformaŃii suplimentare:
12. Anexe: copii ale documentelor atasate la CV (diplome, autorizaŃii etc.):
ANEXA Nr. 5:
ANEXA Nr. 6:
ANTET ISC
Ca urmare a analizării Referatului nr. …………/………………………………………… întocmit de Inspectoratul JudeŃean
în ConstrucŃii ……………………………………………., prin care se propune suspendarea/anularea AutorizaŃiei de
“Diriginte de santier” nr. ………………/…………………., din cauza nerespectării ……………………………………. si în
conformitate cu prevederile capitolului….din “Procedura de autorizare a diriginŃilor de santier”, cod PA-001, prin
Decizia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr. ……../…………………. s-a dispus:
Pentru o perioadă de ………………… luni, începând cu data de ………………………………..
ANULAREA AUTORIZAłIEI
începând cu data
de …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 621 din data de 10 septembrie 2007
Data …………………………… Semnătura ……………………………
Către
……………………………
(numele titularului autorizaŃiei)
Spre stiinŃă
…………………………………………………….
(operatorul economic la care este angajat dirigintele de santier)
SUSPENDAREA AUTORIZAłIEI/ PENTRU DOMENIILE DE AUTORIZARE:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Inspector general de stat,
…………………….
SintACT® EON Programming SA – Procedura din 2007, M.Of. 621 din 10-sep-2007
Pag. 10 din 10

Advertisements