Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

PROCEDURA
privind emiterea de catre D.G.I.C. a autorizatiilor pentru documentatiile tehnice privind investitiile sau lucrarile pentru terti, propuse a se amplasa sau efectua in zonele de siguranta si protectie ale infrastructurii cailor de comunicatii in transporturi
Referitor prevederile: Art.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.27/18.04.2003, privind procedura aprobarii tacite, Art.6 din Legea 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei precum si a Programului de aplicare aferent.
Va informam ca in baza Legii nr.197/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, a Ordinului ministrului transporturilor nr.158/1996 privind emiterea autorizatiilor pentru documentatiile tehnice privind investitiile sau lucrarile pentru terti, propuse a se amplasa sau efectua in zonele de siguranta si protectie ale infrastructurii cailor de comunicatii in transporturi, M.T.C.T. emite autorizatii pentru obiectivele susmentionate.
Autorizatiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu privire la documentatiile tehnice ale investitiilor sau lucrarilor pentru terti, ce se amplaseaza in zona de siguranta si protectie a cailor de comunicatii aferente M.T.C.T. sau in care este implicata activitatea transporturilor se emit de catre:
A. Directia Generala Investitii si Concesiuni cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate ,,C.F.R.”- S.A., Administratiei Nationale a Drumurilor, Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti ,,METROREX” S.A. pentru urmatoarele tipuri de lucrari:
1. Obiective de investitii si lucrari amplasate si efectuate in zona de protectie a infrastructurii feroviare publice.
1.1. Lucrari de investitii pentru noi racorduri de cai ferate industriale (CFI) la reteaua Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR”-SA, pentru sistematizarea si dezvoltarea dispozitivelor de CFI existente, care afecteaza liniile si instalatiile Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR”-SA, pentru linii la baze de productie si amenajari pentru transporturi negabaritice.
1.2. Lucrari hidrotehnice de mare amploare care afecteaza reteaua Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR”-SA.
1.3. Traversarea denivelata a liniilor de cale ferata de catre drumuri prin pasaje inferioare sau superioare cu racordare la drumurile nationale sau europene.
1.4. Realizarea de constructii si instalatii de orice natura amplasate in zona de protectie a infrastructurii feroviare publice.
2. Obiective de investitii si lucrari amplasate si efectuate in zona de protectie a infrastructurii rutiere publice.
2.1. Lucrari hidrotehnice precum si orice alte lucrari sau exploatari de material pietros din cursurile de apa, care ar afecta regimul de scurgere al apelor pe sub podurile existente pe drumurile nationale sau ar necesita constructii de poduri noi;
2.2. Instalarea in paralel cu drumurile nationale in zona de protectie a drumurilor, precum si traversarea drumurilor nationale de catre linii de cai ferate, tramvai si estacade, poduri canal sau a altor constructii similare;
2.3. Constructia de drumuri noi, artere ocolitoare, rocade, pasaje denivelate, viaducte, largirea si modernizarea drumurilor publice si a drumurilor private;
3. Obiective de investitii si lucrari amplasate si efectuate in zona de protectie a infrastructurii retelei de metrou.
3.1. Amplasarea oricaror constructii definitive, civile si industriale, a instalatiilor aferente, inclusiv cele tehnologice si de interes public, in zona de siguranta si in zona de protectie a infrastructurii retelei de metrou (subterane si de suprafata);
3.2. Lucrarile de consolidare pentru fundatiile constructiilor de orice fel in limita zonei de siguranta si de protectie a infrastructurii retelei de metrou;
3.3. Amplasarea soselelor, pietelor, liniilor de tramvai, liniilor ferate deasupra constructiilor subterane ale metroului sau in zona de siguranta sau de protectie a infrastructurii retelei de metrou;
3.4. Supratraversarile in subteran a retelelor de metrou, cat si lucrarile in subteran la diverse instalatii ale retelelor edilitare (electrice, apa, canal, gaze, telecomunicatii, etc.) situate in zona de siguranta sau de protectie a infrastructurii retelei de metrou;
3.5. Amplasarea rezervoarelor de combustibil lichid ale statiilor PECO la distante de pana la 30.00m fata de limita de siguranta.
CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI LOCUINTEI.
1. Piese scrise:
• Cerere de autorizare privind obiectul solicitarii adresata catre M.T.C.T.- Directia Generala Investitii si Concesiuni cu specificarea adresei exacte, numarului de telefon/fax al beneficiarului, astfel incat acesta sa poata fi contactat cu maxima operativitate;
• Memoriu tehnic privind obiectul solicitarii in care sa fie specificata si pozitia kilometrica a amplasamentului, inclusiv distantele fata de linia CF, drum national, galerie sau tunel metrou, dupa caz, ;
• Certificatul de urbanism emis de autoritatea locala;
• Avizul Regionalei CF, DRDP sau al S.C. Metroul S.A., functie de sectorul de transport implicat, insotit de procesul verbal al comisiei mixte intrunite pe teren, dupa caz.
• Acte doveditoare privind natura terenului aferent investitiei sau lucrarii (proprietate privata, concesiune, inchiriere etc.);
• Studiu privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului Romaniei nr.789/02.12.1997 privind modificarea si completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996;
2. Piese desenate:
• Plan de incadrare in zona la o scara convenabila din care sa rezulte amplasarea investitiei sau lucrarii fata de caile de comunicatii in transporturi aferente M.T.C.T.
• Plan de situatie, scara 1:500, cu evidentierea distantelor fata de linia CF, drum national, galerie sau tunel metrou, dupa caz, vizat de Regionala CF, DRDP sau S.C. Metroul S.A.
• Profile longitudinale si transversale din care sa rezulte distantele fata de cota superioara a galeriei sau tunelului de metrou precum si adancimea sapaturii pentru pozitionarea conductelor de fluide in zona liniei CF sau a drumului national;
* Aceasta prezentare a continutului documentatiilor are caracter general, in functie de particularitatile fiecarui obiectiv de investitii sau lucrari putand fi solicitate si alte documente sau date pentru clarificare.
Pentru investitiile si lucrarile de anvergura sau cu specific in transporturi (noi linii CF, drumuri de acces sau noi artere rutiere, supratraversari sau subtraversari a cailor de comunicatii in transporturi, documentatia va fi intocmita de un proiectant atestat de autoritatea in domeniul modului de transport implicat.
Documentatiile inaintate de catre agentii economici sau persoane fizice pentru obtinerea autorizatiilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in vederea amplasarii obiectivelor de investitii sau executarii lucrarilor in zona de siguranta si protectie a infrastructurii feroviare publice sau a retelei de metrou vor fi verificate in prealabil de catre specialisti verificatori de proiecte ai SC ISPCF Bucuresti sau, respectiv SC METROUL- SA.
B. Administratia Nationala a Drumurilor cu avizul directiilor regionale de drumuri si poduri pentru alte lucrari decat cele prezentate la pct.2;
C. Directia Generala a Transporturilor Maritime, pe Dunare si Cai Navigabile cu avizul administratiilor infrastructurilor portuare si / sau de cai navigabile care apartin domeniului public;
D. Directia Generala de Servicii Transport Aerian si Aeroporturi cu avizul R.A. Autoritatea Aeronautica Civila Romana in conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, nr.1834 din 04.12.2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea I, Nr.838/27.12.2001.
Emiterea autorizatiilor pentru obiective de investitii sau lucrari care urmeaza sa se amplaseze sau sa se execute in zonele de siguranta si protectie aferente infrastructurilor mai multor sectoare de activitate din transporturi, se va face de catre Directia Generala Investitii si Concesiuni, in baza avizului fiecarui sector de activitate.
Emiterea autorizatiilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se va face in termen de cel mult 30 zile de la primirea documentatiei complete.

Advertisements