Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Denumire program:
PROGRAMUL ANUAL DE ACTIUNI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRÃRILOR DE CONSOLIDARE LA CLÃDIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE; ÎNCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTÃ PERICOL PUBLIC (CLÃDIRI CU BULINÃ ROSIE)

Cadru legislativ:
Ordonanta Guvernului 20/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare HG nr. 226/2007-06-27

Autoritatea de implementare:
Autoritãtile administratiei publice locale

Prezentare program:
Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind mãsurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede, pentru clãdirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public, urmãtoarele:
includerea acestor clãdiri de locuit în programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale;
aprobarea prin Hotãrâre a Guvernului a programelor anuale elaborate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor împreunã cu Ministerul Administratiei si Internelor, în baza prioritãtilor stabilite pe criterii tehnice de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, si avizate de Comisia tehnicã pentru reducerea riscului seismic al constructiilor.
La stabilirea prioritãtilor se au în vedere, în principal, urmãtoarele criterii tehnice:
numãrul (mediu) de persoane existente în clãdire;
existenta spatiilor publice (la parter sau la alte niveluri ale clãdirii);
gradul de avariere a structurii clãdirii la cutremurele din 1940, 1977, 1986;
asimetria structurii clãdirii, în plan si în elevatie, precum si numãrul de etaje ale acesteia;
anul constructiei, respectiv normele de proiectare antiseismicã utilizate pentru proiectarea structurii de rezistentã a clãdirii;
pozitia în municipiu/oras a clãdirii si consecintele la scarã urbanã ale unei prãbusiri;
conditiile locale de teren, ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentalã de vibratie a clãdirii.

Beneficiari:
Proprietarii locuintelor persoane fizice din clãdirile de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

Autoritãtile publice locale în a cãror responsabilitate intrã gestionarea situatiilor de urgentã provocate de calamitãti naturale, respectiv cutremure de pãmânt.

Scop:
Reducerea riscului seismic, în principal în ceea ce priveste clãdirile de locuit înalte cu peste P+3 etaje si care au fost încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic (aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicatã, cu completãrile si modificãrile ulterioare ).

Obiective:
Programul pe anul 2007 aprobat prin HG nr.226/2007 include 53 clãdiri de locuit multietajate aflate în diverse faze de proiectare/executie a lucrãrilor de consolidare, din care:
46 clãdiri în municipiul Bucuresti
1 clãdire în municipiul Galati
1 clãdire în municipiul Ploiesti
1 clãdire în municipiul Bacãu
1 clãdire în municipiul Câmpina
1 clãdire în municipiul Roman
2 clãdiri în municipiul Tulcea

Surse de finantare:
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare la clãdirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, pentru locuintele proprietate privatã ale persoanelor fizice
b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietatea sau în administrarea unitãtilor administrativ-teritoriale
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupã caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceastã destinatie pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte institutii publice, în functie de subordonarea institutiilor respective
d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora
e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dupã caz, ai spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã.

Valoare program:
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 modificatã si completatã; potrivit OUG nr.78/2007 privind rectificarea bugetului de stat pe 2007 a fost alocatã suma de 9 600 mii RON în bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor pentru finantarea proiectãrii si executiei lucrãrilor de consolidare aferente locuintelor proprietate privatã a persoanelor fizice din clãdirile incluse în Program.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare:
Conform prevederilor OG nr.20/1994 republicatã, cu completãrile si modificãrile ulterioare.

Duratã:
Programe anuale de actiuni.

Etape de derulare:
a) identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, care prezintã niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradãri sau avarieri în urma unor actiuni seismice
b) expertizarea tehnicã a constructiilor de cãtre experti tehnici atestati, în conformitate cu reglementãrile tehnice
c) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor în functie de concluziile fundamentate din raportul de expertizã tehnicã, respectiv proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare.
Persoana de contact:
Nume: TOMESCU SANDA, Consilier