Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRILOR DE LOCUIT MULTIETAJATE—CONDOMINII, CONSTRUITE ÎN PERIOADA 1950-1990

CADRU LEGISLATIV:
OUG nr. 174/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare
HG nr. 163/2004 (prin care a fost aprobatã Strategia Nationalã în domeniul eficientei energetice)
Directiva 91/2002/CE privind Performanta Energeticã a Clãdirilor
Directiva 2006/32/EC privind reducerea consumurilor energetice la consumatorul final cu cel putin 1% pe an, în urmãtorii 9 ani
Legea nr. 260/ 2006
Legea nr. 372/2005

Prezentare program:
Programul de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit multietajate, conform OUG nr. 174/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, a luat amploare în anul 2006, în contextul noilor prevederi privind finantarea lucrãrilor de executie incluse în modificãrile legislative ale anilor 2005 si 2006 si al lansãrii campaniei de informare pubicã (27.03.2006).
Prin Ordonanta de Urgentã nr. 187/2005, aprobatã prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune la dispozitie, prin Programul anual de reabilitare termicã a clãdirilor, resurse financiare importante pentru investitii. Auditul energetic si proiectarea lucrãrilor de reabilitare sunt finantate din alocatii de la bugetul de stat.
Pentru informarea populatiei privind economia de energie, confortul în clãdiri si reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurãtor, ministerul a realizat postere, pliante si o brosurã adresatã asociatiilor de proprietari. S-au transmis pe suport electronic si prin postã astfel de materiale cãtre consiliile locale, iar materialele de campanie au apãrut în diverse reviste.
Pânã în anul 2005 nu au existat solicitãri din partea asociatiilor de proprietari pentru începerea Programului. Programul pe anul 2005 a cuprins 23 clãdiri, pentru care s-a efectuat expertizarea energeticã si proiectarea lucrãrilor de reabilitare termicã, alocatiile bugetare reprezentând 1,294 mil lei. Programul pe anul 2006 a cuprins executia lucrãrilor de reabilitare termicã a blocurilor incluse în program în anul 2005 (8 clãdiri:Ploiesti-1, Medgidia-1, Moldova Nouã-3, Buzãu-1, Topoloveni-2) si expertizarea energeticã pentru circa 614 clãdiri; alocatiile bugetare au avut o valoare de 9.626.000 lei. Programul pe anul 2007 îsi propune, într-o primã fazã, continuarea actiunilor demarate în anul anterior, prin realizarea celor 2 etape ale proiectãrii: studiul de fezabilitate pe baza mãsurilor specificate în auditul energetic si proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru clãdirile la care în anul 2006 s-a elaborat expertiza si auditul energetic. (alocatiile bugetare sunt de 9.520.000 lei, urmând ca la rectificarea bugetarã sã obtinem fonduri suplimentare).
Programul beneficiazã de 2 granturi obtinute prin Acorduri Bilaterale: 1) 900.000 euro din partea guvernului german, grant care se va concretiza în asistentã tehnicã 2) grant MATRA pentru perfectionarea Metodologiei de calcul a performantei energetice în clãdiri.
Programul de reabilitare termicã a clãdirilor are foarte multe implicatii, care conduc la:
scãderea efortului valutar pentru importul de energie;
reducerea costurilor aferente investitiilor pentru cresterea capacitãtilor de productie agent termic
dimensionarea sistemelor noi de producere a energiei termice se va realiza luând în calcul necesarul termic al clãdirii reabilitate;
crearea de noi locuri de muncã prin realizarea activitãtilor de reabilitare a clãdirilor;
îmbunãtãtirea conditiilor de viatã pentru pãrti importante din populatie;
reducerea sumelor care vor trebui alocate de la bugetul de stat si de la bugetele locale ca ajutoare financiare pentru încãlzirea locuintei, acordate persoanelor cu venituri reduse;
îmbunãtãtirea aspectului estetic al clãdirilor si al localitãtilor.

Actiunile Comunitãtii impun ca problemele legate de necesarul energetic si economia de energie sã reprezinte un angajament si pentru noile tãri membre, unde, în general, existã un potential foarte mare pentru economiile de energie în sectoarele rezidential si tertiar. Garantarea accesului la locuinte decente si de bunã calitate, la preturi permisive, va contribui la consolidarea coeziunii sociale în Europa.
În colaborare cu Liga Asociatiilor de Proprietari HABITAT se organizeazã întâlniri cu asociatiile de proprietari si se distribuie materialele realizate în cadrul campaniei de informare.
Scop:
Reabilitarea termicã a clãdirilor, cresterea performantei energetice, cresterea confortului termic, reducerea facturilor de energie termicã.
Consumurile specifice de cãldurã si de apã caldã de consum din România au valori aproximativ duble fatã de cele din tãrile Uniunii Europene, ca o consecintã directã si emisiile poluante sunt mai mari.
Reabilitarea termicã a clãdirilor si instalatiilor aferente este parte integrantã a politicii energetice a României si se realizeazã prin solutii tehnice si mãsuri care conduc la scãderea consumurilor energetice si de combustibil în exploatare, concomitent cu scãderea costurilor de întretinere pentru încãlzire si preparare apã caldã de consum cu circa 40 –50%, îmbunãtãtirea conditiilor de igienã si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. Conform Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice 2004-2015, MDLPL rãspunde de realizarea Programului national de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit.
Cresterea performantei energetice a clãdirilor este parte a aquis-ului comunitar, cerintã a Directivei 91/2002/CE privind performanta energetica a clãdirilor, preluatã în legislatia românã prin Legea nr. 372/2005 si a Directivei 2006/32/EC privind realizarea unei rate anuale de economie de energie de 1%, în urmãtorii 9 ani. Conform Directivei 2006/32/CE fiecare Stat Membru trebuie sã se angajeze în reducerea consumurilor energetice cu cel putin 9% pe durata a 9 ani, prin implementarea de mãsuri si actiuni la nivel national incluse în Planuri Nationale de Actiuni pentru Eficientã Energeticã – 3 planuri, câte unul pentru fiecare 3 ani. Primul plan pentru perioada 2007 –2010 trebuie înaintat de cãtre Statele Membre Comisiei Europene nu mai târziu de 30 iunie 2007. Un Grup de lucru interministerial lucreazã în România la realizarea primului plan de actiuni. Conform hotãrârii Grupului de lucru interministerial, MDLPL este autoritate pentru control si supraveghere la nivel national pentru eficienta energeticã în clãdiri.
Conform OUG 174/2002 cu modificarile si completarile ulteriore, blocurile de locuinte-condominii se includ în programe anuale de actiuni pentru reabilitarea termicã. Programele anuale se elaboreazã de catre minister, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si se aprobã prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop. – program multianual.
Programul de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit multietajate, conform OUG 174/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, a luat amploare, în anul 2006, în contextul noilor prevederi privind finantarea lucrãrilor de executie incluse în modificãrile legislative ale anului 2005 si 2006 si a lansãrii campaniei de informare publicã (27.03.2006).Pentru informarea populatiei privind metodele de economisire a energiei în clãdiri s-au realizat pliante, brosuri. Astfel, dacã în anul 2005 Programul a demarat cu 23 de blocuri de locuinte, în anul 2006 numãrul de blocuri a crescut la 614, iar în acest moment avem peste 2500 de solicitãri de includere în program.
Prin Ordonanta de Urgentã nr. 187/2005, aprobatã prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune la dispozitie, prin Programul anual de reabilitare termica a clãdirilor, resurse financiare importante pentru investitii. Auditul energetic si proiectarea lucrãrilor de reabilitare sunt finantate din alocatii de la bugetul de stat. Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrãrilor pentru reabilitarea termicã a clãdirilor se asigura astfel: 34% alocatii de la bugetul de stat, 33% alocatii de la bugetele locale si 33 % din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari
Surse de finantare:
Sumele alocate de la bugetul de stat pentru Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte – condominii sunt urmatoarele:
2005 – 1.083 mii lei
2006 – 9.626 mii lei
2007 – 11.134 mii lei

Obiective:
Cresterea performantei energetice a clãdirilor este parte a aquis-ului comunitar, cerintã a Directivei 91/2002/CE privind performanta energeticã a clãdirilor, preluatã în legislatia românã prin Legea nr. 372/2005 si a Directivei 2006/32/EC privind realizarea unei rate anuale de economie de energie de 1%, în urmãtorii 9 ani.
Statele membre pregãtesc propriile planuri nationale în domeniul eficientei energetice (iunie 2007). Efectul unor mãsuri simple, precum o mai bunã izolare a clãdirilor, oferã perspective largi din punct de vedere al economiei de energie si de resurse financiare si conduce la scãderea costurilor de întretinere pentru încãlzire si preparare apã caldã de consum cu circa 40-50%, concomitent cu îmbunãtãtirea conditiilor de igienã si confort termic si reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.
Valoare program:
În limita resurselor bugetare alocate în acest scop ministerului, prin legea bugetului de stat.
Duratã:
Blocurile de locuinte-condominii se includ în programe anuale de actiuni pentru reabilitarea termicã. Programele anuale se elaboreazã de minister, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si se aprobã prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop. – program multianual.
Conform planului de actiuni 2004-2015, cuprins în Strategia Nationalã în domeniul eficientei energetice, aprobatã prin HG nr. 163/2004, în intervalul 2004 – 2015 trebuie reabilitate 25.000 de clãdiri de locuit multietajate.
Persoana de contact:
Nume: Gina Petrescu, Sef Serviciu, Directia Generalã Lucrãri Publice