Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

AUTORIZARE D.R.D.P.-S.D.N. Iaşi
Acces auto din DN28 – Km 83+820, partea dreaptă, la incintă proprietate, sat Tomeşti, com. Tomeşti, jud. Iaşi.
Vol. 1. Documentaţie obţinere autorizare D.R.D.P.- S.D.N. Iaşi
Vol. 2. Documentaţie obţinere aviz Serviciul Poliţiei Rutiere- IPJ Iaşi
Denumire investiţie: “Locuinţă individuală, com. Tomeşti, jud. Iaşi.”
Proiect nr. 15/2008
Faza; PAC
Beneficiar; CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND
PROIECTUL CUPRINDE:
Piese scrise + piese desenate Vol. 1.
Ex. nr.

LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

“LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ“
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI

noiembrie 2008

S.C.RUSU & COARIS S.R.L.
J – 1086/92,
TEL 0232/230.140
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Administrator: c.ARH. DAN MIHALACHE

Şef proiect: ARH. VIOREL MIHALACHE

COLECTIV DE ELABORARE:c.ARH. DAN MIHALACHE
ARH. VIOREL MIHALACHE

TEL 0232/230.140
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

BORDEROU

PIESE SCRISE
01. CERERE BENEFICIAR
02. COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL RESPONSABILULUI DE PROIECT
03. CERTIFICAT DE URBANISM NR. 7/29.01.2008
04. CONTRACT DE VÂNZARE –CUMPĂRARE AUTENTIFICAT CU NR. 7868/19.12.2007
05. AVIZUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE DIN CADRUL IPJ IAŞI
06. NOTA DE CONSTATARE SDN IAŞI
07. REFERAT VERIFICATOR
08. MEMORIU DE PREZENTARE

PIESE DESENATE

D 0. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ Sc. 1/5.000
RT1. PLAN DE SITUAŢIE TOPO Sc. 1/500
D1. PLAN DE SITUAŢIE Sc. 1/500
D2. DETALIU AMENAJARE ACCES Sc. 1/200
DD1 PROFIL TRANSVERSAL DN28-KM. 83+820,
ÎN DREPTUL ACCESULUI AUTO Sc. 1/100
DD2 PROFIL TRANSVERSAL TIP Sc. 1/10;1/50
DD3 PODEŢ DE 1,00 M. LUMINA Sc. 1/20;1/50
DD4 DREN LONGITUDINAL TIP SPIC – SECŢIUNE LONGITUDINALĂ Sc. 1/100

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT:. VIOREL MIHALACHE

LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND
Memoriu de Prezentare
1.1.DATE GENERALE
1.1.1. Denumirea investiţiei: ” Locuinţă individuală, com. Tomeşti, jud. Iaşi.
l.l.2.Elaborator: S.C.RUSU & COARIS S.R.L.
1.1.3. Beneficiar autorizaţie: CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND
cu domiciliul în municipiul Iaşi, str. Bucium, nr.19, B2-1, sc.A, et.4, ap.l.
C.I. seriaMX-nr. 379365, CNP : 1781310221135
1.1.4. Amplasamentul: Sat Tomeşti, com. Tomeşti, jud. Iaşi.
Terenul se află în intravilanul satului Tomeşti,com. Tomeşti, jud, Iaşi şi aparţine solicitantului Chelban Raimond, conform Actului de alipire şi contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6371/11.10.2007 şi are acces la DN28 la Km 83+820, partea dreaptă- conf. planului de situaţie Dl anexat.
Terenul de amplasament are o pantă generală de 15% spre drumul naţional.
1.1.5 Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei:
Terenul este destinat pentru : Constructruire locuinţă P+1E, individuală. Suprafaţa terenului este de 500 mp.
Terenul are deschidere la DN28 Iaşi – Albiţa, pe o lungime de 22,00m, motiv pentru care la Km.83+820, partea dreaptă, s-a proiectat un acces auto la incinta proprietate. În dreptul accesului auto şi pietonal la incintă, drumul naţional are următoarele caracteristici:
– Deschiderea la DN28 a proprietăţii este de 22,00 m.
Drumul naţional DN28 are următoarele caracteristici geometrice :
– traseul în plan : – succesiune de curbă şi contra curbă.
– profil longitudinal: – declivitate ; rampă d=8.52%.
– profil transversal: – drum în profil mixt.

– dever convertit p= 2.50%
– laţime platformă P=13.00m
– laţimea părţii carosabile pc=l0.80m.
– acostamente : a=0,80m dr. şi a=1,40m stg.
– natura îmbrăcăminţii rutiere : beton asfaltic.
– parapet metalic direcţional, semigreu.
– asigurarea vizibilităţii : intrarea în drumul naţional are asigurată vizibilitatea, în stanga şi dreapta de cca 110m.
– scurgerea apelor este asigurată prin exitenţa la marginea platformei de şanturi pereate din beton de ciment, cu secţiunea trapezoidală şi adâncimea de 0,50m – 0,75m.
Prin prezenta documentaţie se solicită avizul D.R.D.P.- S.D.N. Iaşi, privind realizarea unui acces auto la incinta proprietate din DN28 la Km.83+820, partea dreaptă.
1.1.6 Lucrări propuse a se realiza:
În vederea asigurării accesului auto la incintă, se prevăd următoarele lucrări:
– Acces carosabil din beton de ciment din DN28 şi în platforma de parcare din incinta proprietăţii.
– Podeţ tubular dalat de 1,00m lumină şi B=6,00m
– Amplasare indicatoare de circulaţie.
1.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR:
1.2.1 Terenul este în proprietatea solicitantului CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND conf. contractului de vânzare-cumpăre autentificat cu nr.6371/11.10.2007.
Nu există litigii asupra terenului destinat obiectivului de investiţie, aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.
1.2.2 Caracteristici ale terenului:
– Topografia terenului: – folosinţa actuală: teren de constructucţie intravilan.
– destinaţia propusă: construcţii.
– suprafaţa: 500 mp
– Terenul are o pantă descendentă orientată spre drumul naţional de cca 15%.
– Categoria de importanţă: conform HG nr. 766/1997
Categoria D- construcţii de importanţă redusă.
1.2.3. Caracteristici principale ale construcţiilor:
– Distanţe faţă de axa drumului naţional DN28:
– Construcţii proiectate: l=20,75m.
– împrejmuire: 1=13,75m.
– Acces carosabil la incintă şi pe platforma de de circulaţie:
– sistem rutier: – beton de ciment BcR3.5 – 18 cm
– strat de nisip – 2cm
– strat de balat – 20cm

– panta long. 4,5% spre şanţul drumului.
– panta transv. 2% – 8.5% conform declivităţii drumului.
– Semnalizare rutieră:
La ieşirea din incintă se vor amplasa următoarele indicatoare rutiere;
– Obligatoriu viraj la dreapta, fig. D3/conf. Stas 1848/1/2

– Podeţ dalat: – lumina Lo= 1,00m
– B= 6,00m
– infrastructura din beton de ciment monolit.
– suprastructura din dale prefabricate din beton armat.
Pe proprietate există un sistem de drenuri longitudinale tip “spic”.
Trasarea fundaţiilor nu va afecta drenurile de aerisire întrucât sunt plasate la 1,50m deasupra lor. Deasemenea se s-a evitat prin amplasamentul proiectat al casei afectarea puţurilor de aerisire şi vizitare.
2. EXECUŢIA LUCRĂRILOR:
2.1. Execuţia accesului carosabil: – constă din:
– trasarea lucrărilor conform planului de situaţie D1 si a planului D2.
– săpătura la patul drumului şi compactarea .
– execuţia accesului la incintă şi a platformei.
sistem rutier: – beton de ciment – 18cm.

– nisip pilonat – 2cm.
– stat de balast – 20cm.
2.2. Amplasare indicatoare rutiere:
Se vor respecta prevederile cuprinse în Stas 1948/1-/2/2004. Lucrările se execută cu acordul DRDP Iaşi-SDN Iaşi şi Serviciul Poliţiei Rutiere Judeţene Iaşi.
2.2. Execuţia podeţului dalat:
– trasarea lucrărilor.
– execuţia lucrărilor de săpături la fundaţii.
– turnarea betonului C6/7.5 în fundaţii şi C8/10 în elevaţii.
– execuţia pereului sub podeţ.
– montarea şi monolitizarea dalelor prefabricate.
– execuţia căii pe podeţ.

2.4. Trasarea lucrărilor:
Pentru trasarea lucrărilor prevăzute în documentaţie se vor respecta prevederile cuprinse în:
– plan de încadrare în zonă pl.D0.
– plan de situaţie pl.Dl şi D2
– profil transversal pl.DDL
– profil transversal tip pl.DD2.
2.5. Execuţia lucrărilor;
Lucrările de construcţie a accesului auto se vor executa de către o unitate specializată în lucrări de drumuri, sub îndrumarea D.R.D.P. Iaşi pentru lucrările efectuate în zona drumului naţional.
2.6. Măsuri de protecţia muncii şi P.S.I.;
La execuţie se vor avea în vedere :
– Legea protecţiei muncii nr. 90/ 1996
– Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/ 1993 – Regulament privind protecţia şi igiena
muncii în construcţii.
– Ordinul ML nr. 381/ 1993 şi M.L.P.A.T. nr. 7/N/ / 1993 – Norme generale
de prevenire şi stingere a incendiilor.
O.M.M.P.S. nr. 136/1995 Norme specifice de securitate a muncii la

3. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE PE ŞANTIER:
În cadrul programului de urmărire şi control a execuţiei lucrărilor, proiectantul va fi chemat pe şantier la următoarele faze:
– trasarea lucrărilor
– verificare teren de fundare
– recepţie îmbrăcăminte acces coarosabil.
5. LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN VIGOARE
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi regulamentele de aplicare a acesteia.
Legea nr. 265/29.06.2006 – privind protecţia mediului.
Legea nr 82/1997 de aprobare a OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Ordinul MT nr.45/27.01.1998 privind Normele Tehnice pentru proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.
C173/ 86- Normativ privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor.
Proiect Tip T 3121/87 privind Sisteme rutiere rigide şi suple pentru străzi, în intravilanul localităţilor.
STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare.
STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare şi execuţie.
STAS 2900/2-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.
STAS 4032/1-90 Lucrări de drumuri. Terminologie.
STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.
NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat.
În cursul execuţiei se vor respecta prescripţiile tehnice în vigoare menţionate cât şi prevederile cuprinse în caietele de sarcini.

Întocmit
c.arh. D. Mihalache

Advertisements