Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

prezentare
Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDLPL) îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, pentru asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Acordului de Împrumut si a Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã încheiate între România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), pentru finantarea „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã”.

Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDLPL) este subordonatã direct Ministrului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Obiectivul principal al Unitãtii de Management a Proiectului îl reprezintã implementarea Componentei B a Proiectului – Reducerea Riscului Seismic, precum si coordonarea si consolidarea Rapoartelor Trimestriale Generale pentru întregul Proiect privind managementul financiar, activitatea de achizitii si contractare, respectiv raportarea privind stadiul implementãrii întregului Proiect.

Unitatea de Management a Proiectului asigurã:
managementul integrat al Componentei B Proiectului, în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, având drept scop realizarea cu maximã operativitate si eficientã a obiectivelor acestuia;
întreaga activitate tehnicã, monitorizarea si evaluarea tuturor activitãtilor, inclusiv cele privind protectia mediului pentru implementarea corespunzãtoare a Componentei B din cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut si Planului de Management al Mediului,
respectarea reglementãrilor tehnice si a legislatiei în vigoare în România aplicabile în domeniul activitãtilor de construire si realizarea armonizãrii cu cerintele specificatiilor/criteriilor tehnice din Proiect;
consultarea cu beneficiarii directi ai investitiilor, precum si legãtura si cooperarea cu institutiile de profil implicate în promovarea si realizarea obiectivelor de investitii;
realizarea achizitiilor de bunuri, servicii si lucrãri în conformitate cu procedurile stabilite prin Acordul de Împrumut;
gestionarea financiarã a Componentei B a Proiectului, cu respectarea prevederilor Acordului de Împrumut, a procedurilor financiare ale Bãncii Mondiale, a prevederilor contractelor de achizitii si a legislatiei românesti aplicabile;
evidenta financiar-contabilã a Proiectului în conturi distincte de finantare, precum si auditarea conturilor acestuia;
monitorizarea si evaluarea activitãtilor din cadrul Proiectului, întocmirea de rapoarte periodice pe care le transmite finantatorului extern si institutiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor Acordului de Împrumut si legislatiei nationale în vigoare;
relatiile functionale cu Banca Mondialã, cu institutiile românesti care participã la realizarea Proiectului si cu beneficiarii finali ai finantãrii externe;
asistentã Unitãtilor de Management ale Proiectului (UMP) constituite în cadrul celorlalte trei Agentii de Implementare, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative (Componenta A: Îmbunãtãtirea managementului situatilor de urgentã si a capacitãtii de finantare împotriva riscurilor), Ministerul Mediului si Dezvoltãrii Durabile (Componenta C: Reducerea riscului inundatiilor si alunecãrilor de teren) si Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale (Componenta D: Reducerea riscului accidentelor miniere în Bazinul Tisei) prin întocmirea documentelor standard specifice Proiectului, pregãtirea termenilor de referintã corespunzãtori temelor prevãzute a se realiza în cadrul finantãrii externe, încheierea contractelor de consultantã, derularea contractelor si monitorizarea acestora, urmãrind încadrarea în termenele convenite cu finantatorul extern;
elaborarea si remiterea cãtre Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Mondialã a raportului trimestrial pentru Componenta B a Proiectului, precum si consolidãrii rapoartelor trimestriale aferente tuturor Componentelor privind stadiul implementãrii întregului Proiect, managementul financiar si activitatea de achizitii.
PROGRAMUL DE CONSOLIDARE A CLADIRILOR PUBLICE- PROIECTUL DE DIMINUARE A RISCURILOR IN CAZUL PRODUCERII CALAMITATILOR NATURALE SI PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA – COMPONENTA B: REDUCEREA RISCULUI SEISMIC

Cadru legislativ:
Legea nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” si a Acordului de Asistentã Financiarã Nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitãtii Globale de Mediu privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã”, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

HG nr.523/2004 privind aprobarea „Programului pentru Prevenirea si Managementul Riscului la Dezastre Naturale, Componenta B: Reducerea Riscului Seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevãzute în etapa I de implementare a programului.

Autoritatea de implementare:
Unitatea de Management a „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” – Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Scurtã prezentare:

Obiectivele Componentei B sunt:
a) Subcomponenta B1: Consolidarea clãdirilor publice de importantã vitalã si a celor in care se desfãsoarã servicii publice de importantã vitalã.
are în vedere consolidarea elementelor structurale si nestructurale ale clãdirilor publice de importantã vitalã, cu rol esential în rãspunsul la situatii de urgentã a cãror functionalitate în timpul si imediat dupã producerea unui cutremur trebuie asiguratã (se asigurã si functionalitatea integralã post consolidare),
selectia constructiilor eligibile a avut în vedere toatã zona seismicã Vrancea si s-a fãcut de cãtre experti tehnici atestati, în colaborare cu specialistii Bãncii Mondiale, cu pornire de la un numãr de peste 300 obiective inventariate,
proiectul cuprinde peste 80 de constructii amplasate în zona seismicã Vrancea si pentru care intensitatea seismicã (exprimat în grade MSK) este minim VIII, încadrate în principal la clasa I de importantã, respectiv constructii de importantã vitalã pentru societate a cãror functionalitate în timpul si imediat dupã producerea unui cutremur puternic trebuie sã se asigure integral; lista obiectivelor a fost aprobatã de Banca Mondialã în luna ianuarie 2004, cu ocazia Misiunii de evaluare finalã a Proiectului si de Guvernul României prin HG nr. 523/2004, cu urmãtoarea structurã:

Constructii pentru interventii în caz de urgentã si dezastru: puncte de comandã protectie civilã si statii pompieri, sedii structuri pentru asigurarea ordinii publice, sedii centre de control în caz de dezastru, prefecturi, consilii judetene, primãrii, centre de salvare
Spitale de urgentã (clãdiri/corpuri cu blocuri operatorii si sectii de reanimare) nominalizate în Planurile de Apãrare
Constructii în domeniul educatiei: unitãti de învãtãmânt superior si centre pentru protectia copilului
Utilitãti de importantã vitalã: clãdiri si instalatii de comunicatii,
Clãdiri publice importante.
b) Subcomponenta B2: Proiectare si supervizare.
aceastã componentã finanteazã activitatea de proiectare pentru constructiile eligibile nominalizate la subcomponenta B1 asistenta tehnicã pentru managementul contractelor, precum si supervizarea lucrãrilor de executie
c) Subcomponenta B3: Evaluarea riscului în sectorul energetic.
are ca scop evaluarea globalã a gradului de vulnerabilitate si a riscului aferent asupra functionãrii în conditii optime a constructiilor pentru productie, transport si distributie a energiei electrice a gazelor naturale si a petrolului, care este esentialã dupã producerea unui dezastru, în conditiile în care România este vulnerabilã la seisme
d) Subcomponenta B4: Revizuirea Codului de proiectare anti-seismic.
are ca scop actualizarea si armonizarea cu experienta internationalã (apropierea de formatul folosit în Uniunea Europeanã) a Codului de proiectare anti-seismic, în vederea includerii recentelor evolutii în materie de metodologie si tehnologie
e) Subcomponenta B5: Perfectionare profesionalã în metode cost-eficiente de consolidare
are ca scop introducerea conceptelor tehnice actualizate referitoare la cutremure, care sunt integrate cu codurile de proiectare revizuite, având la bazã criteriul de performantã

Parteneri:
Pentru implementarea Componentei B a Proiectului, UMP MDLPL colaboreazã cu:
Ministerul Economiei si Finantelor,
Banca Mondialã
Unitãtile de Management a Proiectului din cadrul Agentiilor de Implementare care asigurã implementarea celorlalte
Componente ale Proiectului.
autoritãti publice centrale si locale,
beneficiari directi ai Proiectului,
institute de cercetare si firme de proiectare,
directiile din structura Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor care, conform competentelor, sunt implicate în implementarea Proiectului

Beneficiari:
Autoritãti Publice Centrale
Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Ministerul Sãnãtãtii Publice
Ministerul Educatiei, Cercetãrii si Tineretului
Ministerul Apãrãrii
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor – Compania Nationalã Posta Românã S.A.
Ministerul Transporturilor
Autoritãti Publice Locale
Municipiul Bucuresti
Consiliul Local al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti
Consiliul Local al Sectorului 4, Municipiul Bucuresti

Judetul Bacãu
Consiliul Judetean Bacãu

Judetul Brãila
Consiliul Local Brãila

Judetul Cãlãrasi
Consiliul Judetean Cãlãrasi

Judetul Dâmbovita
Consiliul Judetean Dâmbovita
Judetul Dolj
Consiliul Local Craiova

Judetul Galati
Consiliul Judetean Galati

Judetul Ialomita
Consiliul Judetean Ialomita
Consiliul Local Fetesti

Judetul Ilfov
Consiliul Local Buftea
Judetul Iasi
Consiliul Judetean Iasi
Consiliul Local Iasi

Judetul Vrancea
Consiliul Judetean Vrancea
Consiliul Local Adjud
Consiliul Local Panciu
Consiliul Local Odobesti

Judetul Vaslui
Consiliul Judetean Vaslui
Consiliul Local Bârlad

Judetul Prahova
Consiliul Local Mizil
Consiliul Local Ploiesti
Consiliul Local Sinaia

Judetul Teleorman
Consiliul Local Rosiorii De Vede
Judetul Tulcea
Consiliul Judetean Tulcea
Alte Institutii
Societatea Nationalã de Cruce Rosie din România
Filiala Zonalã de Cruce Rosie Târgoviste
Filiala Zonalã de Cruce Rosie Bacãu

Scop:
Consolidarea a cca. 80 de clãdiri publice de importantã vitalã si clãdiri în care se desfãsoarã servicii publice de importantã vitalã si ridicarea capacitãtii institutionale în domeniul reducerii riscului seismic.

Obiectiv:
Componenta B a Proiectului – Reducerea riscului seismic are ca obiectiv principal reducerea vulnerabilitãtii seismice a infrastructurii, care reprezintã prioritate din punct de vedere tehnic si social, prin mãsuri de consolidare a constructiilor de importantã vitalã si îmbunãtãtirea cadrului institutional.

Surse de finantare:
Finantarea Componentei B este asiguratã dintr-un împrumut BIRD si o co-finantare a Guvernului României, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Investitiile complementare pentru asigurarea functionalitãtii integrale a clãdirilor sunt finantate din alte surse legal constituite de beneficiarii directi.

Valoare program:
Potrivit Acordului de Împrumut, costul Componentei B si a managementului Proiectului aferent este de 73,758 milioane dolari SUA.
Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare:
Nu este cazul.

Duratã si etape de derulare:
2005-2009.

Persoana de contact:
Nume: PETRESCU STELA – Directorul general al Unitãtii de Management a Proiectului